Categorïau

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad eithriadol hyfforddwr at gael mwy o bobl i ddechrau cymryd rhan, dal ati a/neu lwyddo mewn chwaraeon cymunedol drwy hyfforddiant o ansawdd uchel.       

Mae’r categori hwn yn agored i hyfforddwyr gwirfoddol neu hyfforddwyr sy’n cael tâl.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Tystiolaeth o’r effaith y mae’r hyfforddwr wedi’i chael ar ehangu mynediad i chwaraeon drwy hyfforddiant mewn lleoliad cymunedol.
 • Tystiolaeth o weithio gyda grwpiau a dangynrychiolir yn y gamp neu’r gweithgaredd.
 • Tystiolaeth o sut mae’r hyfforddwr yn deall ac yn darparu ar gyfer anghenion amrywiol yr holl gyfranogwyr ac yn hybu tegwch a chynnwys.
 • Tystiolaeth o sut mae’r hyfforddwr yn diogelu ei gyfranogwyr ac yn darparu hyfforddiant addas ar gyfer cam datblygu’r cyfranogwr.
 • Enghreifftiau o arferion arloesol  
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach y mae’r hyfforddwr yn ei chael ar y cyfranogwyr / perfformwyr mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol), a’r effaith gadarnhaol mae’n ei chael yn y gymuned.

Angen cymhwyster hyfforddi cydnabyddedig.

Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1af Medi 2016 a 31ain Awst 2017

Nid oes unrhyw gyfyngiadau oedran ar gyfer y rhai a enwebir.

Person Ifanc Ysbrydoledig

Mae’r wobr hon ar gyfer person ifanc sydd wedi ysbrydoli mwy o bobl i ddechrau cymryd rhan neu ymwneud â chwaraeon neu weithgarwch corfforol.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Mae’n rhoi o’i amser i arwain, ysbrydoli a chefnogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.
 • Mae’n fodel rôl positif ac yn annog eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.   
 • Mae wedi helpu gyda chynnal cyfranogiad a chysylltiad â chwaraeon neu weithgarwch corfforol.
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach ar y cyfranogwyr (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).
 • Tystiolaeth o’r effaith gadarnhaol mae’n ei chael yn y gymuned ehangach.
 • Mae’n defnyddio dulliau arloesol o weithredu.

Mae’r wobr ar gyfer person ifanc dan 25 oed sydd o Gymru neu’n byw yn barhaol yng Nghymru.

Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1af Medi 2016 a 31ain Awst 2017.

Hyfforddwr y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn chwilio am dystiolaeth o ddull gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr athletwyr ac sy’n arwain at berfformiad llwyddiannus mewn camp ar y lefel uchaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Tystiolaeth o ddatblygu sy’n canolbwyntio ar yr athletwyr ac sy’n arwain at berfformiad llwyddiannus.
 • Tystiolaeth o gyflawniadau cenedlaethol neu ryngwladol yr athletwyr a hyfforddir.
 • Enghreifftiau o arferion arloesol (fel defnydd o dechnoleg).
 • Effaith ar Gymru a chwaraeon yng Nghymru.

Mae’n agored i hyfforddwyr sy’n hyfforddi athletwyr ar lefel perfformiad uchel yn eu camp (cenedlaethol a rhyngwladol).

Gall y rhai a enwebir fod yn Gymry, yn Gymry sy’n hyfforddi mewn gwlad y tu allan i Gymru, neu’n hyfforddwyr ar athletwyr o Gymru.    

Bydd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales yn enwebu timau ar gyfer y categori hwn ar gyfer penderfyniad gan banel swyddogol Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Profiad Chwaraeon y Flwyddyn

Mae’r wobr hon ar gyfer digwyddiad, rhaglen neu brosiect sydd wedi ysbrydoli mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol, neu ysbrydoli mwy o bobl o grwpiau amrywiol neu a dangynrychiolir i ymwneud â chwaraeon neu weithgarwch corfforol yng Nghymru.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Tystiolaeth o gael cyfranogwyr newydd i gymryd rhan yn y gamp.
 • Cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a chymunedau amrywiol.
 • Defnyddio amrywiaeth o adnoddau i hybu chwaraeon.
 • Effaith ar nifer fawr o bobl neu wedi cyrraedd cyfranogwyr newydd.          
 • Annog eraill i hybu chwaraeon.       
 • Syniadau newydd neu arloesol i ehangu mynediad a chynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon.

Cyflawniad Oes

Bydd gwobr y categori hwn yn cael ei dyfarnu yn unol â disgresiwn y panel beirniaid ac mae’n cael ei chadw ar gyfer yr unigolion hynny sydd wedi ymroi oes i chwaraeon yng Nghymru.

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales

Mae’r wobr hon, y pleidleisir drosti gan y cyhoedd drwy edrych ar restr o ymgeiswyr sydd wedi’u dewis gan banel  Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales, yn cael ei rhoi i’r person y teimlir ei fod wedi cyflawni’r gamp fwyaf yn y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Mae’r wobr hon ar gyfer unigolyn sy’n rhoi o’i amser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Mae’n rhoi ei amser i arwain, ysbrydoli, cefnogi a galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon – drwy ddyfarnu mewn gemau, cynnal digwyddiadau ac ymgymryd â swyddogaethau gweinyddol neu gefnogi.
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach ar y cyfranogwyr mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).
 • Tystiolaeth o’r effaith gadarnhaol mae’n ei chael yn y gymuned.

Dylai’r enwebiadau fod ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar lefel ysgol, cymunedol, rhanbarthol, cenedlaethol neu ryngwladol heb fod yn hyfforddi.

Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1af Medi 2016 a 31ain Awst 2017.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau oedran ar gyfer y rhai a enwebir.

Tîm y Flwyddyn

I’r tîm mewn camp neu ddisgyblaeth chwaraeon unigol sydd wedi cyflawni’r perfformiad mwyaf nodedig yn ystod y 12 mis diwethaf. Dylai’r tîm gynrychioli Cymru neu fod wedi’i leoli yng Nghymru.  

Bydd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales yn enwebu tîmau ar gyfer y categori hwn ar gyfer penderfyniad gan banel swyddogol Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Arwr Tawel BBC Cymru Wales

Dyma wobr ar gyfer unigolyn sy’n gwneud gwahaniaeth sy’n newid bywyd i unigolyn, grŵp, clwb neu gymuned drwy gyfrwng ei waith yn y byd chwaraeon.   

Am ragor o fanylion ac i enwebu ewch i http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/37167663

Sefydliad y Flwyddyn

Mae’r wobr hon ar gyfer sefydliad, grŵp, menter neu endid masnachol sydd wedi annog pobl Cymru i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.                

Rydym yn chwilio am sefydliad sydd wedi cyflawni’r canlynol:

 • Datblygu mentrau cymryd rhan newydd.    
 • Galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.
 • Gallu dangos y gwahaniaeth mae ei sefydliad wedi’i wneud i fywydau pobl.     
 • Gweithio gyda grwpiau cyfranogiad is, er enghraifft, pobl anabl, DLlE, merched a genethod a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig yn gymdeithasol.
 • Diogelu ei waith ar gyfer y dyfodol: er enghraifft, naill ai dangos cynaliadwyedd ariannol neu ymgymryd â phroses i gadw’r gweithgaredd / gamp yn rhedeg yn gynaliadwy.     
 • Gallu dangos effaith ei staff, ei aelodau neu’r sefydliad yn gyffredinol ar gamp neu weithgaredd yng Nghymru.   
 • Bod yn arloesol ei ddull o weithredu, gan ddefnyddio technoleg neu feddwl ‘tu allan i’r bocs’ i sbarduno canlyniadau positif.           
 • Gwneud gwahaniaeth positif i lywodraethu ei gamp neu ei weithgaredd.   
 • Adnabod cyfleoedd masnachol a datblygu perthnasoedd gyda phartneriaid busnes neu gwmnïau i sbarduno eu sefydliad ymlaen.      
 • Deall anghenion aelodau / cyfranogwyr a sicrhau bod pob cyfranogwr yn cael cyfle cyfartal i gymryd rhan a bod dull cadarn o weithredu yn y sefydliad mewn perthynas â thegwch.

Athletwr ac Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James

I gydnabod personoliaeth chwaraeon ifanc yng Nghymru yn seiliedig ar ei gyflawniadau hyd yma, gan roi blaenoriaeth i flwyddyn galendr y gwobrau.

Mae’r wobr hon yn agored i athletwyr perfformiad o dan 18 oed am gyflawniadau yn ystod y cyfnod rhwng 1 Medi 2016 ac Awst 31ain 2017.

Bydd Chwaraeon Cymru yn enwebu enillwyr y categori hwn i banel Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Os hoffech gael fersiwn pdf o’r ffurflen gais, cysylltwch â nominations@walessportawards.co.uk

Gwybodaeth Defnyddiol

Bydd llwyddiant yn y Gwobrau’n dibynnu ar ddau ffactor: ansawdd cyflawniadau chwaraeon, hyfforddiant neu waith gwirfoddol yr ymgeisydd ac ansawdd yr enwebiad ei hun. 

Mae’r broses enwebu’n un syml, ond er mwyn gwneud cyfiawnder i’r person rydych chi’n ei enwebu, dilynwch y cyngor hwn os gwelwch yn dda:

 • Darllenwch y meini prawf barnu i wneud yn siwr eich bod yn enwebu yn y categori priodol.

 • Cadwch at y rheol euraid a dywedwch stori’r cyflawniad a’i effaith, gan roi rhagor o fanylion i ategu hyn.

 • Cadwch at gyfarwyddyd y categori o ran beth rydym yn chwilio amdano.

 • Dim ond y wybodaeth ar y ffurflen enwebu fydd y panel beirniaid yn ei hystyried felly peidiwch a chynnwys unrhyw atodiadau.

Bydd yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru 2017 yn cau am hanner dydd, dydd Gwener 29ainMedi 2017.