Rebecca Jones-Morris – Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Athletwraig, Hyfforddwraig, Rheolwr Tîm, Ysgrifennydd a nawr, Cadeirydd … mae Rebecca Morris Jones yn dda am bob dim wrth wirfoddoli gyda Chlwb Trac a Chae Menai.

“Mae’n lle cyfeillgar i fod felly rydw i’n ei weld fel bywyd cymdeithasol a hobi yn gymaint â rôl wirfoddoli,” esbonia Rebecca.

Mae wedi ymwneud â’r clwb athletau am y 10 mlynedd diwethaf pan wnaeth hi a’i mab ymuno.

Yn ddiweddarach, pan oedd ei merch eisiau dod hefyd, roedd rhestr aros oherwydd prinder hyfforddwyr. Fe gamodd Rebecca i’r adwy.

“Rydw i wedi bod yn hyfforddi’r ieuenctid ddwywaith yr wythnos ers hynny,” dywedodd Rebecca, sy’n mynd ati i annog mwy o bobl i helpu yn eu clwb chwaraeon lleol. “Mae pawb sy’n ymwneud â’r clwb yn ffrindiau da ac rydw i’n teimlo bod pobl yn gwerthfawrogi beth rydw i’n ei wneud,” ychwanegodd.

Mae Rebecca yn rhoi oddeutu 500 awr y flwyddyn i’r clwb ac mae hyd yn oed wedi gwrthod mwy o oriau yn ei gwaith cyflogedig oherwydd hyn.

Mae wedi sefydlu cysylltiadau agos â Phrifysgol Bangor ac wedi cynyddu nifer yr aelodau iau yn y clwb yng Ngwynedd.

“Maen nhw wedi cystadlu’n dda ac fe wnaethon ni ennill Plât Cymru eleni a chael dyrchafiad yn y Gynghrair Datblygu Ieuenctid,” esbonia.

Yn wir, gyda Rebecca’n eu hannog, mae’r ieuenctid wedi ennill mwy na 100 o fedalau’n rhanbarthol ac yn genedlaethol yn ystod 2017 yn unig – ac mae llawer o bencampwyr wedi cael eu coroni. Dechreuodd athletwyr Prydain Fawr, fel y brawd a’r chwaer, Cari ac Iolo Hughes, ac Osian Dwyfor Jones, ar eu siwrnai athletig yng ngrŵp Rebecca.

“Fy nghymhelliant i ydi rhoi cyfle i bobl o bob oedran a gallu fod yn yr awyr agored a datblygu,” dywedodd Rebecca. “Mae’n grêt gweld plant yn bod yn egnïol yn lle bod adref yn y tŷ o flaen y teledu.”

Mae’n dweud na fyddai’n gallu gwneud beth mae hi’n ei wneud heb ei phartner “sy’n brysur yn gwneud te adref ac yn danfon y plant i bob man!” ac mae’n dweud ei bod yn rhan o dîm ymroddedig yn y clwb sy’n cydweithio i gyd er mwyn gwneud i bethau ddigwydd.

Ac er gwaetha’r nosweithiau tywyll a’r tywydd gaeafol ar hyn o bryd, mae Rebecca dal yn bositif.

“Rydw i’n mwynhau dod i lawr yma – hyd yn oed yn y gwynt a’r glaw.”

Sara Cuffin – Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Gyda mwy na 480 o gymnastwyr hamdden yn ymarfer yng Nghlwb Gymnasteg Ynys Môn, a rhestr aros o 60 o blant, mae gan yr hyfforddwr gwirfoddol, Sara Jane Cuffin, ddigon ar ei phlât yn sicr.

“Mae’n brysur,” chwertha Sara. “Ond pan rydych chi’n gwneud ymrwymiad i’r bobl ifanc yma, mae’n rhaid i chi fod yna iddyn nhw,” ychwanegodd.

Fel rhan o’r tîm hyfforddi yn y cyfleuster yng Nghaergybi – yr unig glwb gymnasteg ar Ynys Môn – mae Sara yn rhan allweddol o’i lwyddiant.

Mae wedi ymwneud â’r clwb am y 12 mlynedd diwethaf.

Yn ogystal â gweithio mwy na 40 awr yr wythnos mewn meddygfa, mae’n hyfforddi amrywiaeth o sesiynau gymnasteg 6 noson yr wythnos.

“Mae’n anodd cael y balans ond rydw i wrth fy modd,” cyfaddefa. “Mae fy mywyd i yn y gampfa neu’n teithio i gystadlaethau a chyrsiau, ond mae’n hobi, yn angerdd ac yn fywyd cymdeithasol i mi.”

Ers symud i gyfleuster penodol ddwy flynedd yn ôl, mae Sara wedi arwain ar gynyddu dosbarthiadau hamdden y clwb.

“Rydw i’n ceisio cynnwys hwyl a bod yn gyfeillgar wrth hyfforddi,” esbonia. “Mae helpu’r plant i ddatblygu’n fy ngwneud i’n falch iawn. O’r dechreuwyr sy’n dysgu gwneud olwyndro am y tro cyntaf a pha mor gyffrous ydyn nhw, i’r gymnastwyr cystadleuol sy’n meistroli lamu yn yr awyr.”

Mae Sara wedi bod yn sbardun mawr i gynhwysiant yn y clwb, gan gynnal sesiynau anabledd unwaith yr wythnos a chysylltu ag ysgol Anghenion Addysgol Arbennig leol. Roedd hyn o help iddyn nhw ennill Clwb y Flwyddyn Chwaraeon Anabledd Cymru yn 2015.

Esboniodd Catherine Rowley, Prif Hyfforddwr Clwb Gymnasteg Ynys Môn, bod Sara yn mynd yr ail filltir er lles y clwb. Dywedodd: “Does dim byd byth yn ormod iddi hi. Hi ydi’r hyfforddwr cyntaf i mewn i baratoi’r dosbarthiadau a’r cyntaf i mewn ar fore Sadwrn i roi’r gwres ymlaen.”

Mae ei henwebiad yn dilyn blynyddoedd eithaf anodd yn ei bywyd personol, gyda salwch a marwolaeth rhywun agos ati.

“Mae Sara’n un o fil ac yn brwydro’i ffordd drwy bopeth mae bywyd yn ei daflu ati gyda gwên ar ei hwyneb a llam yn ei cham,” ychwanegodd Catherine.

Rebecca Caddell – Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Yn ôl yn 2012, gofynnwyd i Rebecca Caddell helpu yng Nghlwb Rygbi Brynaman ac aeth ati i ailsefydlu’r Adran Iau yno.

Heb fodloni ar sefydlu dim ond un tîm – sefydlodd bedwar!

“Fe drodd y cyfan yn belen eira ac, yn y diwedd, roeddwn i’n gwneud mwy a mwy, a dyma fi,” chwerthodd.

Bum mlynedd yn ddiweddarach ac mae adran iau’r clwb yn ffynnu – diolch, yn bennaf, i ymrwymiad Rebecca.

Er bod ganddi’r cyflwr niwrolegol Sglerosis Ymledol (SY) a swydd ran amser, mae’n rhoi llawer iawn o’i hamser sbâr i’r clwb.

“Rydw i’n gwneud y stwff yn y cefndir mewn gwirionedd, o gŵn poeth yn y caffi ar ddydd Sul i gysylltu â chlybiau eraill,” esboniodd. “Mae’n llawer o waith ond mae pawb yn gwneud trwy’i gilydd ac yn gwneud gwaith gwych,” ychwanegodd Rebecca.

Mae ei rôl yn cynnwys Ysgrifennydd Gemau, Arlwyo mewn gemau cartref a Chodi Arian – y cyfan yn rhannau heriol, ond hanfodol, o lwyddiant unrhyw glwb chwaraeon.

Mae’n dweud bod gweld wynebau’r plant ar ddydd Sul yn werth y cyfan.

“Rydyn ni fel un teulu mawr – mae’n anhygoel sut mae pobl yn dod at ei gilydd ar ac oddi ar y cae,” ychwanegodd.

Mae Rebecca yn ymwybodol iawn o’r gymuned mae’n gwirfoddoli ynddi.

Cafodd ei henwebu am y ffordd mae’n gwrando ar y teuluoedd ac yn gofalu amdanynt a dod i’w hadnabod – gan ddeall eu gallu corfforol, eu cyfyngiadau ariannol a’u statws cymdeithasol.

Mae hi eisiau helpu bob amser ac fe sefydlodd ‘gronfa citiau’ hyd yn oed, i ailddefnyddio dillad ymarfer oedd wedi mynd yn rhy fach i’r plant hŷn, fel bod y rhai iau mewn sefyllfaoedd ariannol anodd yn gallu gwneud defnydd ohonyn nhw.

Ac mae pawb yn sylwi ar waith caled Rebecca yn y gymuned glos.

“Dim ond pentref bach yw hwn ar ymyl y mynyddoedd duon a does dim llawer o bethau’n digwydd yn yr ardal,” dywedodd. Ac wedyn ychwanegodd: “Rydw i’n ei wneud e i’r plant”.

Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn – Jodie Coupland

Mae Jodie Coupland yn dystiolaeth nad oes raid i ddechrau anodd mewn bywyd eich diffinio chi.

Cafodd ei magu yn y system ofal a’i heithrio o sawl ysgol uwchradd ac roedd mewn ysgol ymddygiad yn 16 oed.

Oherwydd pryderon mawr ei Phennaeth am y llwybr roedd yn ei ddilyn, gwelwyd rhaglen ‘Get on Track’ Y Fonesig Kelly Holmes fel ‘cyfle olaf’ i Jodie. Yn y diwedd, hwn oedd y dechrau iddi …

“Roeddwn i’n ddigywilydd yn iau – bob amser yn ceisio gwthio’r ffiniau a gweld pa mor bell oeddwn i’n gallu’u herio nhw, oherwydd dyna’r cwbl oeddwn i’n ei wybod,” cofia Jodie, sy’n 19 oed erbyn hyn. “Heddiw, rydw i eisiau gweld pa mor bell rydw i’n gallu gwthio fy hun!”

Mae Jodie, a raddiodd o’r rhaglen, yn gwirfoddoli fel Mentor Aml-Chwaraeon iddi yn awr.

Esbonia: “Rydw i’n rhoi amser i helpu pobl fel fi sydd ddim yn cael cyfle bob amser.”

Mae’n helpu i annog cyfranogwyr newydd ac mae’n rhywun maen nhw’n gallu uniaethu â hi.

Cafodd Jodie wahoddiad i gynhadledd yn Llundain lle rhannodd lwyfan gyda’r Fonesig Kelly ei hun. Fel siaradwr gwadd, sicrhaodd enw da i’w thref enedigol, Pen-y-bont ar Ogwr, drwy adrodd ei stori wrth fwy na 300 o bobl.

Dywedodd Jodie: “Dydw i ddim yn gwybod beth fyddwn i’n ei wneud na ble fyddwn i oni bai am y bobl gefnogol yma yn fy mywyd i.”

Mae’n dweud bod y ffaith eu bod nhw wedi credu ynddi wedi newid ei bywyd.

“Hwn oedd y tro cyntaf yn fy mywyd i mi beidio cael fy nghicio allan neu gael rhywun yn dweud wrtha’ i nad ydw i byth yn gallu cyflawni unrhyw beth,” dywedodd. “Roedden nhw’n dweud ‘Jo – mi fedri di fod beth wyt ti eisiau bod ac fe fyddwn ni yma i dy helpu di.”

Erbyn hyn mae Jodie yn gweithio’n rhan amser gyda darparwr hamdden lleol ond fe lwyddodd i gwblhau mwy na 350 o oriau o wirfoddoli y llynedd hefyd.

Wrth edrych yn ôl ar ei siwrnai, dywedodd: “I ddechrau, roeddwn i’n meddwl bod hwn yn un o’r cyrsiau hynny rydych chi’n cael eich gyrru arnyn nhw am eich bod chi’n un o’r rhai drwg, ond fe wnaeth i mi gymryd rhan mewn chwaraeon a rhoi cyfrifoldeb am arwain sesiynau i mi.”

Nawr, mae ei hymdrechion i gyd yn canolbwyntio ar roi yn ôl.

“Mae’r hyn rydw i wedi’i gael, wel, rydw i eisiau rhoi yn ôl ddwywaith yn fwy,” dywedodd. “Pan rydw i’n gweld yr aelodau newydd hefo tân yn eu llygaid, mae’n fy atgoffa i o faint roeddwn i eisiau newid.”

Nawr mae hi’n neidio allan o’r gwely ac yn barod oriau cyn bod angen iddi adael y tŷ.

“Rydw i wedi wynebu llawer o heriau personol ond maen nhw wedi ’ngwneud i’n berson cryfach,” esbonia.

Mae gwirfoddoli mewn chwaraeon wedi rhoi ystyr i’w bywyd hi, neu fel mae hi’n dweud ei hun:

“Rydw i’n gallu bod yn rhywun. Rydw i eisiau’r gorau i bawb – ac i mi fy hun.”

Gwobrau Chwaraeon Cymru 2017: Datgelu Enwau’r Unigolion Ysbrydoledig sydd yn y Rownd Derfynol.

Heddiw (30 Hydref) mae Chwaraeon Cymru a BBC Cymru wedi cyhoeddi enwau’r pymtheg enwebai terfynol a fydd yn cystadlu am y gwobrau cymunedol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni.

Gosodwyd yr enwebeion ar y rhestr fer ar ôl derbyn mwy nag erioed o enwebiadau ar gyfer pum categori gwahanol.

Mae’r pum gwobr yn dathlu gwaith caled ac effaith gwirfoddolwyr, hyfforddwyr a sefydliadau Cymru ar chwaraeon cymunedol yng Nghymru. Bydd straeon ysbrydoledig yr holl unigolion sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu cydnabod a’u rhannu gyda’r genedl yn y noson wobrwyo sy’n cael ei chynnal nos Lun 4 Rhagfyr yn y Celtic Manor, Casnewydd.

Dyma’r unigolion sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn 2017:

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Fateha Ahmed – Nofio, Caerdydd
Rebecca Caddell – Rygbi, Brynaman
Rebecca Jones-Morris – Athletau, Y Felinheli

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Chris Rogers – Marchogol, Rhondda Cynon Taf
Mark James – Bocsio, Casnewydd
Sara Jane Cuffin – Gymnasteg, Caergybi

Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn

Hannah Nolan – Aml-chwaraeon, Llandudno
Eban Geal – Aml-chwaraeon, Ynys Môn
Jodie Coupland – Aml-chwaraeon, Pen-y-bont ar Ogwr

Sefydliad y Flwyddyn

Chwaraeon Anabledd Cymru
Gweilch yn y Gymuned
Y Bartneriaeth Awyr Agored

Profiad Chwaraeon y Flwyddyn

Us Girls Cymru
Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc
Chwaraeon Anabledd Cymru – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Y Bartneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Bob blwyddyn mae ein panel arbenigol ni o feirniaid yn wynebu tasg anodd wrth ddewis pwy sy’n cyrraedd y rownd derfynol ac roedd calibr yr ymgeiswyr eleni’n golygu bod hon yn dasg yr un mor heriol eto.

“Mae gennym ni gymysgedd ysbrydoledig o brosiectau a phobl o gefndiroedd amrywiol sydd wedi ymrwymo i ddarparu chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn y gymuned.

“Mae’r rhai sydd yn y rownd derfynol yn dangos pa mor amrywiol yw chwaraeon a sut maen nhw’n cyffroi ac yn cymell pobl Cymru i gymryd rhan ynddyn nhw. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddathlu eu gwaith ym mis Rhagfyr.”

Dywedodd Rhodri Taflan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru:

Gyda’r nifer mwyaf erioed o enwebiadau, mae safon y rhestr derfynol eleni yn dangos yr ymrwymiad pur a’r gwaith caled sydd wrth wraidd chwaraeon ar draws cymunedau yng Nghymru.”

 

#WSA2017

Mwy o wybodaeth am bawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol. 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Fateha Ahmed – Nofio / Caerdydd

Lansiodd Fateha brosiect i ferched Mwslimaidd Caerdydd allu nofio ac ymarfer mewn lle preifat. Mae’r sesiynau nofio wedi cael effaith enfawr ar y merched hyn, merched nad oeddent yn egnïol yn gorfforol cynt. Mae wedi rhoi cyfle iddynt fod yn iachach ac wedi rhoi bywyd cymdeithasol iddynt, yn ogystal â rhoi sylw i bryderon am iechyd meddwl, gan gynnwys straen, pryder ac iselder.

Rebecca Caddell – Rygbi / Brynaman

Ysgrifennydd y gemau, arlwyo, codi arian a sylfaenydd adran iau Clwb Rygbi Brynaman – Rebecca sydd wedi bod wrth wraidd gweithgareddau a thwf yr adran ers ei sefydlu yn 2012. Mae Rebecca yn rheoli ei MS a hefyd yn rheoli perthnasoedd ar draws y clwb cyfan – gan wrando ar bob aelod unigol a darparu ar eu cyfer. Mae syniadau arloesol Rebecca wedi cael eu cydnabod hefyd, gan gynnwys ei ‘bag cit’, lle mae cit ymarfer sydd wedi mynd yn rhy fach i blentyn yn cael ei olchi a’i gynnig i aelodau iau.

Rebecca Jones-Morris – Athletau / Y Felinheli

Yn rhoi cyfartaledd o 500 o oriau gwirfoddol y flwyddyn, mae ymrwymiad Rebecca i ddatblygu Trac a Chae Menai i fod yn glwb athletau ffyniannus a chynaliadwy’n amlwg drwy gyfrwng ei llwyddiant yn codi arian sylweddol ac yn sicrhau grantiau. Hefyd, mae wedi defnyddio ei chyfoeth o brofiad i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o athletwyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, rheolwyr timau a swyddogion.

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Chris Rogers – Marchogol / Rhondda Cynon Taf

Mae Chris yn newid bywydau yn ardal Rhondda Cynon Taf yn ei chlwb. Mae plant gydag a heb anabledd nid yn unig yn cael eu dysgu i neidio, ond hefyd am ddiogelwch, gofalu am offer a sut i weithio gyda’r ceffyl ar y safle. Mae Neidwyr Talygarn a disgyblion wedi sylwi ar wahaniaeth mawr yn ffitrwydd corfforol, balans, cydsymudiad a hyder y myfyrwyr ers i Chris ddechrau gweithio gyda nhw.

Mark James – Bocsio / Casnewydd

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae Mark wedi hawlio lle i’w glwb bocsio cymunedol (Somerton ABC) yng nghalon y gymuned leol. Mae Mark yn mynd yr ail filltir – gan sefydlu partneriaethau â noddwyr hollbwysig, datblygu gweithlu cynaliadwy, a gweithio gyda chymuned amrywiol yr ardal, gan wneud ymdrech fawr gyda’r bobl ifanc. Mae Mark yn un da am roi sylw i’r manylion ac mae’n cyrraedd pob sesiwn 45 munud yn gynnar i hongian y 12 bag bocsio ac i godi’r cylch bocsio symudol.

Sara Jane Cuffin – Gymnasteg / Caergybi

Mae gwaith diflino Sara yng Nghlwb Gymnasteg Ynys Môn yn golygu bod plant a phobl ifanc yr ardal yn gallu mwynhau dosbarthiadau gymnasteg chwe diwrnod yr wythnos. Ac mae pob un yn cael eu harwain gan Sara ei hun. Mae Sara’n mynd yr ail filltir i ddarparu ar gyfer anghenion y gymuned ac mae wedi datblygu dosbarthiadau newydd sbon ar gyfer plant ag anableddau, fel eu bod yn cael profi amgylchedd hwyliog a diogel ei dosbarthiadau.

 

Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn

Hannah Nolan – Aml-chwaraeon / Llandudno

Mae bywyd Hannah wedi newid yn llwyr drwy chwaraeon ac mae’n gwirfoddoli mewn sesiynau a digwyddiadau gweithgarwch corfforol dirifedi gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy. Yn cael ei disgrifio fel model rôl ac ysbrydoliaeth, mae Hannah yn cael ei hystyried fel aelod cwbl allweddol o brosiectau’r gymuned ac fel ased rhagorol i weithio gyda phobl ifanc o’r un oed â hi.

Eban Geal – Aml-chwaraeon / Ynys Môn

Fel yr unig lysgennad ifanc aur ar gyfer Ynys Môn a gogledd orllewin Cymru, mae Eban yn ymfalchïo yn ei waith yn cynnal sesiynau aml-chwaraeon a gweithgarwch corfforol niferus yn yr ardal. Mae wedi cwblhau mwy na 300 awr o waith gwirfoddoli ac mae’n defnyddio ei brofiadau a’r sgiliau mae wedi’u dysgu i ysbrydoli a mentora ei gyfoedion.

Jodie Coupland – Aml-chwaraeon / Pen-y-bont ar Ogwr

Cafodd Jodie ddechrau anodd i’w bywyd ond cafodd ‘gyfle olaf’ i gymryd rhan yn rhaglen Get on Track y Fonesig Kelly Holmes ac roedd hynny o help iddi roi trefn ar ei bywyd unwaith eto. Mae wedi gwirfoddoli ei hamser i hybu a chyflwyno rhaglenni mewn cymunedau ledled de Cymru ac wedi dod yn fodel rôl ac yn ysbrydoliaeth i’r rhai sy’n ei chyfarfod ac yn gweithio gyda hi.

 

Sefydliad y Flwyddyn

Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru’n cefnogi rhaglen gymunedol sy’n arwyddocaol o ran graddfa ac effaith. Gyda bron i 23,000 o aelodau clwb a mwy na miliwn o gyfleoedd i gymryd rhan bob blwyddyn, mae’n cael ei hystyried yn eang fel un o’r rhaglenni mwyaf blaenllaw yn y byd ar gyfer darparu chwaraeon anabledd.

Yn ogystal â chodi mwy nag £1m o gyllid ychwanegol drwy fasnachu a nawdd ers 2012, mae’r sefydliad hefyd wedi rhoi Cymru ar y map gyda llwyddiant mawr mewn digwyddiadau elitaidd, gan gynnwys Pencampwriaethau Para-Athletig y Byd 2017.

Gweilch yn y Gymuned

Mae’r elusen ifanc yma yn Abertawe wedi creu amrywiaeth eang o raglenni arloesol sy’n ceisio darparu, cymell, ysbrydoli a grymuso’r gymuned i chwarae rhan weithredol mewn chwaraeon. Gan gynnal sesiynau ar gyfer pobl ag anableddau, yn fechgyn a merched, gweithio gydag ysgolion a chefnogi sesiynau cyfrwng Cymraeg i blant bach, mae’r elusen wedi gweithio gyda nifer anhygoel o 10,000 o bobl rhwng misoedd Mehefin ac Awst eleni yn unig, er mwyn sicrhau bod chwaraeon ar gael i bawb.

Y Bartneriaeth Awyr Agored

Mae’r mentrau cymryd rhan eleni wedi ysbrydoli mwy na 14,000 o weithgareddau cymryd rhan unigol mewn chwaraeon ar lefel clwb, sir, rhanbarth a gwlad drwy gyfrwng rhaglenni cyfranogiad, addysg, gwirfoddoli a chyflogaeth. Mae’r elusen yng ngogledd orllewin Cymru’n newid bywydau gyda dulliau arloesol o weithredu, gan gynnwys sesiynau blasu, gwyliau a rhaglen gynyddol boblogaidd i wirfoddolwyr. Mae ymrwymiad gwirfoddolwyr y prosiect yn syfrdanol. Pe bai’n rhaid prynu’r un cyfraniad byddai’n costio isafswm o £1.7m y flwyddyn – sy’n cyfateb i 2432 o swyddi llawn.

 

Profiad Chwaraeon y Flwyddyn

Us Girls

Yn cael ei gweithredu gan yr elusen chwaraeon StreetGames, nod y rhaglen yw cynyddu cyfranogiad rheolaidd mewn chwaraeon ac ymarfer yn sylweddol ymhlith merched 13 i 19 oed segur sy’n byw mewn tlodi neu led-dlodi yng Nghymru. Crisialodd ymgyrch flaenllaw ar gyfryngau cymdeithasol – UsGirlsBesties – brofiadau cyffrous a phositif y cyfranogwyr o weithgareddau corfforol, gan gynnwys gwyliau Us Girls Rocks, ddaeth â merched o bob cwr o’r wlad at ei gilydd. Cafodd y rhaglen ganlyniadau syfrdanol wrth ddenu cyfranogwyr benywaidd newydd ‘anodd eu cyrraedd’, a gwirfoddolwyr, hyfforddwyr ac arweinwyr newydd, a rhagorwyd ar y targedau ymhlith pobl ag anabledd a chymunedau DLlE.

Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc

Dyma raglen sy’n ceisio grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i fod yn arweinwyr drwy chwaraeon ac mae wedi cael blwyddyn hynod lwyddiannus gyda nifer o lysgenhadon yn ennill statws aur, a hyd yn oed  platinwm. Hefyd mae’r llysgenhadon yn gwneud gwaith gwirfoddol sydd wedi ennill gwobrau ar hyd a lled y wlad, ac mae nifer ohonynt yn defnyddio eu sgiliau mewn cyflogaeth yn y sector chwaraeon erbyn hyn. Ers ei sefydlu yn 2010, mae oddeutu 12,000 o Lysgenhadon Ifanc wedi cael eu hyfforddi ledled Cymru, gan wirfoddoli miloedd o oriau mewn chwaraeon ysgol a chymunedol, gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc a chael effaith arwyddocaol ar chwaraeon yng Nghymru.

Chwaraeon Anabledd Cymru – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Y Bartneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd

Dyma bartneriaeth ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chwaraeon Anabledd Cymru a’r cyntaf o’i bath yn y DU. Nod y Bartneriaeth Chwaraeon Anabledd Iechyd yw datblygu perthnasoedd cadarn a chynaliadwy rhwng y rhwydweithiau iechyd a chwaraeon ledled Cymru, er mwyn cyrraedd nod cyffredin o ‘wella iechyd a lles pob anabl ledled Gogledd Cymru drwy gyfrwng cyfranogiad cynyddol mewn gweithgarwch corfforol, gan gynnwys chwaraeon’.

Gyda chefnogaeth partneriaid dirifedi yn y trydydd sector, cyfeiriwyd 560 o bobl anabl at gyfleoedd gweithgarwch corfforol ac aeth tri yn eu blaen i gynrychioli Cymru yn y gamp o’u dewis. Mae’r adroddiadau’n dangos bod y cyfranogwyr yn teimlo’n fwy hyderus, eu bod yn cymdeithasu mwy a’u bod yn teimlo eu bod yn perthyn i rywbeth o ganlyniad i’r bartneriaeth.

Mae’r bartneriaeth yn helpu i leihau baich anweithgarwch corfforol ar y bwrdd iechyd mewn ffordd gynaliadwy.

BBC CYMRU WALES A CHWARAEON CYMRU’N DECHRAU CHWILIO AM OREUON Y BYD CHWARAEON YNG NGHYMRU YN 2017

Mae’r chwilio wedi dechrau am unigolion a sefydliadau ysbrydoledig sy’n ymwneud â chwaraeon wrth i’r enwebiadau agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru 2017.

Heddiw (11 Medi 2017), mae BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru’n chwilio am hyfforddwyr a gwirfoddolwyr cymunedol yng Nghymru sy’n denu mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer.

Yn ogystal â dathlu sêr unigol chwaraeon ar lawr gwlad, mae’r beirniaid yn chwilio am sefydliadau a phrofiadau chwaraeon sy’n cydio yn nychymyg y genedl ac yn ysbrydoli mwy o bobl i gynnwys bod yn egnïol fel rhan o’u bywydau.

Dyma’r categorïau ar gyfer cyflwyno enwebiadau:

 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
 • Person Ifanc Ysbrydoledig
 • Profiad Chwaraeon y Flwyddyn
 • Sefydliad y Flwyddyn
 • Arwr Tawel y BBC Get Inspired

Gwobrau Chwaraeon Cymru, sy’n cael eu cynnal ar y cyd gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o’r chwaraeon elitaidd a llawr gwlad gorau un.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, “Fel rheol, mae rhywun sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac ymarfer rheolaidd wedi cael ei ysbrydoli gan hyfforddwr neu wirfoddolwr gwych ac mae eu profiad cyntaf yn gallu eu cael i ddal ati i gymryd rhan am oes.           

 “Mae yna bobl ac eiliadau sy’n gyffrous, yn arloesol ac yn llawn cymhelliant. Mae’r rhain yn digwydd ar hyd a lled y wlad ac rydyn ni eisiau dod o hyd i’r goreuon er mwyn cael eu dathlu a lledaenu’r neges ledled Cymru.”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales, “Pa well ffordd o ddathlu goreuon y byd chwaraeon yng Nghymru – boed ar lefel gymunedol neu yn y byd elitaidd. Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru’n gyfle i gydnabod talent a gwaith caled cymaint o unigolion a sefydliadau ysbrydoledig ym mhob cwr o’r wlad, ac ar draws y sbectrwm chwaraeon, a dathlu eu cyflawniadau’n falch.”  

Mae’r enwebiadau ar gyfer y gwobrau cymunedol ar agor nawr yn www.walessportawards.co.uk a chewch ragor o wybodaeth am y categorïau yma hefyd.

Mae’r enwebiadau’n cau am hanner dydd, dydd Gwener 29 Medi (enwebiadau Arwr Tawel y BBC Get Inspired yn cau ar 22 Hydref).

Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun 4 Rhagfyr yn y Celtic Manor, Casnewydd.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobrau anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales a Hyfforddwr y Flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk

#WSA2017

NOSON EURAID I JADE JONES A THÎM PÊL-DROED DYNION CYMRU YNG NGWOBRAU CHWARAEON CYMRU 2016

Cafodd y Bencampwraig Taekwondo Olympaidd Dwbl, Jade Jones, ei dewis heno’n Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2016 BBC Cymru yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru.

Derbyniodd y ferch ifanc 23 oed o’r Fflint y tlws gan Syr Gareth Edwards yn y seremoni yng Nghaerdydd heno (nos Lun, 5 Rhagfyr).

Cafodd Jones ei dewis gan y cyhoedd yng Nghymru ar ôl ennill aur Olympaidd yn Rio yr haf yma, gan gadw’r teitl a gipiodd yn Llundain 2012.

Dyma’r eildro i Jones ennill y wobr anrhydeddus yma, ar ôl ei hennill yn 2012 hefyd.

Hi yw’r wythfed person i ennill y teitl fwy nag unwaith, gan ymuno â chlwb elité sy’n cynnwys Ryan Giggs, Howard Winstone, Colin Jackson, y Farwnes Tanni Grey-Thompson, Ian Woosnam, Joe Calzaghe a Lynn Davies.

Ac, ar ôl cyrraedd rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Bêl Droed Ewrop yn eu twrnamaint mawr cyntaf ers 1958, Tîm Pêl-Droed Dynion Hŷn Cymru gipiodd wobr Tîm y Flwyddyn.

Hefyd rhoddwyd Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig i reolwr Cymru, Chris Coleman, y meddwl mawr y tu ôl i lwyddiant y tîm yn Ewro 2016.

Daeth Chwaraeon Cymru a BBC Cymru at ei gilydd unwaith eto i gynnal dathliad chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad yn Neuadd Hoddinott, rhan o Ganolfan Mileniwm Cymru, ym Mae Caerdydd.

Yng Ngwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru, daeth Jade Jones i frig y bleidlais gyhoeddus, ar y blaen i Gareth Bale, a ddaeth yn ail, ac Elinor Barker yn y trydydd safle.

Cafodd eraill eu gwobrwyo am gyflawniadau arbennig yn y byd chwaraeon yng Nghymru hefyd:

Yr enillwyr oedd:

 • Hyfforddwr y Flwyddyn – Robin Williams (Rhwyfo)
 • Gwobr Cyflawniad Oes (Élite) – Billy Boston (rygbi’r gynghrair)
 • Gwobr Cyflawniad Oes (Cymunedol) – Nick Evans (Criced, Sir Benfro)
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Chris Landon (Beicio, Caerdydd)
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Joseph Jones (Aml-gamp, Llandudno)
 • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Daniel Johnsey (Nofio/Ffitrwydd, Sir Fynwy)
 • Athletwr Iau y Flwyddyn Carwyn James – Jake Heyward (Athletau)
 • Athletwraig Iau y Flwyddyn Carwyn James – Lauren Williams (Taekwondo)
 • Hyfforddwr Pobl Anabl – Deb Bashford (Pêl-fasged Cadair Olwyn, Caernarfon)
 • Arwr Tawel – Vicki Randall (Pêl-rwyd a Phêl-droed, Cwmbrân)
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Paul Crapper (Beicio, Y Fenni)

Hyfforddwr y Flwyddyn, Robin Williams, oedd y meddwl mawr tu ôl i’r 39 ras – yn cynnwys pencampwriaethau Olympaidd, byd ac Ewropeaidd – a enillwyd gan y pâr rhwyfo merched, Helen Glover a Heather Stanning, gan ddod i benllanw wrth iddyn nhw amddiffyn eu medal aur yn Rio.

Cyflwynwyd gwobr Cyflawniad Oes (Élite) i un o gewri rygbi’r gynghrair Prydain Fawr, Billy Boston. Sgoriodd yr asgellwr 82 oed, a aned yn nociau Caerdydd, a elwid yn Tiger Bay, gyfanswm nodedig o 478 o geisiadau yn ei 487 o gemau dros Wigan, y sgoriwr ceisiadau gorau yn hanes y clwb. Roedd hefyd yn arloeswr i chwaraewyr duon.

Dyfarnwyd anrhydedd y Cyflawniad Oes (Cymunedol) i Nick Evans – gŵr sy’n cael ei ganmol fel sbardun mawr i griced merched a hyfforddi cymunedol yng Nghymru.

Cafodd Chris Landon ei enwi’n Wirfoddolwr y Flwyddyn am ei waith yn trefnu digwyddiadau beicio ledled y wlad, a dyfarnwyd gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn i Joseph Jones am ei waith yn hybu iechyd a lles pobl ifanc yn ei gymuned yng Nghonwy.

Daniel Johnsey enillodd wobr Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn ar ôl gwella o’i anafiadau oedd yn bygwth ei fywyd i helpu i ysbrydoli pobl eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Dyfarnwyd gwobr Athletwr y Flwyddyn Carwyn James i redwr pellter canol 17 oed, Jake Heyward o Gaerdydd, a enillodd deitl 1500m Ieuenctid Ewrop. A’r athletwraig taekwondo, Lauren Williams o Gasnewydd, enillodd wobr Athletwraig y Flwyddyn Carwyn James ar ôl cipio’r aur ym Mhencampwriaethau Iau’r Byd a Phencampwriaethau Hŷn Ewrop yn 2016.

Sicrhaodd gwaith Deb Bashford i ddarparu chwaraeon ar gyfer pobl ag amrywiaeth o anableddau goron Hyfforddwr Pobl Anabl iddi.

Hyfforddwr pêl-rwyd a phêl-droed ysbrydoledig o Gwmbrân, Vicki Randall, dderbyniodd Wobr Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru Wales. Bydd hi’n mynd yn ei blaen yn awr i gynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU, a bydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC ar BBC One Wales, nos Sul, Rhagfyr 18.

I gwblhau’r rhestr o enillwyr, enillodd Paul Crapper, sy’n hyfforddi cannoedd o ferched a phobl ifanc o bob oedran, wobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Rydw i mor falch ein bod ni’n cael cymaint o lwyddiant yn y byd chwaraeon yng Nghymru a’n bod ni’n gallu hyrwyddo’r bobl sy’n wir arwyr.

Yr unigolion yn y rownd derfynol yma heno ydi asgwrn cefn chwaraeon yng Nghymru. Mae pob athletwr wedi dechrau’n rhywle, mewn clwb cymunedol fel rheol, lle cafodd ei angerdd dros chwaraeon ei danio.

Yr unigolion yma ar lawr gwlad sy’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gyfranogwyr, gwirfoddolwyr a hyfforddwyr. Maen nhw’n haeddu bod ar yr un llwyfan â’r athletwyr élite oherwydd hebddyn nhw ni fyddai chwaraeon yng Nghymru’n gallu datblygu cystal.”

Ychwanegodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: “Dydw i ddim yn gallu cofio blwyddyn gyda chwaraeon yn dod â’r genedl at ei gilydd fel digwyddodd yn 2016.”

“Mae gan enillwyr y gwobrau i gyd straeon cwbl nodedig. Mae rhai wedi dod yn fuddugol ar lwyfan y byd o flaen cynulleidfaoedd enfawr ar y teledu, tra bo eraill wedi gwneud eu marc y tu ôl i’r llenni mewn clybiau cymunedol ar hyd a lled y wlad.”

“Ond maen nhw i gyd wedi ein hysbrydoli ni gyda’u talent, eu hangerdd a’u hymroddiad ac mae wedi bod yn fraint cael dathlu eu llwyddiannau nhw heno.”

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 ar gael ar BBC iPlayer am y 30 diwrnod nesaf.

 

Neu ewch i’n gwefan ni: walessportawards.org.uk

#WSA2016

CHRIS COLEMAN I DDERBYN ANRHYDEDD ARBENNIG YNG NGWOBRAU CHWARAEON CYMRU 2016

Bydd y gŵr a arweiniodd Cymru i rownd gynderfynol pencampwriaeth pêl-droed Ewrop yn cael ei anrhydeddu heno (dydd Llun 5 Rhagfyr) â Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2016.

Bydd rheolwr Cymru, Chris Coleman, yn derbyn y wobr am ei gyflawniadau arbennig yn gofalu am y tîm cenedlaethol, yn y seremoni fawreddog yn Neuadd Hoddinott, Bae Caerdydd.

Daeth y gŵr 46 oed, sy’n wreiddiol o Abertawe, yn arwr cenedlaethol ar ôl arwain Cymru i bencampwriaeth Ewro 2016, eu pencampwriaeth fawr gyntaf ers 58 o flynyddoedd.

Yn y twrnamaint yn Ffrainc yn ystod yr haf eleni, cyrhaeddodd tîm Coleman y pedwar olaf, gan guro Gwlad Belg, Gogledd Iwerddon, Rwsia a Slofacia ar y ffordd.

O dan ei reolaeth, nid yw Cymru ychwaith wedi colli’r un gêm yn eu hymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd gan orffen y flwyddyn yn y 12fed safle yn rhestr byd FIFA.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: “Mae’r wobr arbennig hon yn anrhydedd priodol i ŵr a ddaeth â’r wlad at ei gilydd yr haf hwn. Ni fydd yr un ohonom yn anghofio’r wefr arbennig o ddilyn tîm anhygoel Cymru dan arweiniad Chris Coleman yng ngemau Ewro 2016. Bydd yn wych heno gweld ei gyflawniadau eithriadol yn cael eu dathlu mewn steil.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru: “Mae Chris wedi bod yn ysbrydoliaeth i bobl Cymru sydd hyd yn oed wedi rhagori ar gyflawniadau chwaraeon ei dîm. Mae ei frwdfrydedd egnïol, ynghyd â’i anogaeth i freuddwydio, i ddysgu ac i lwyddo wedi cyffwrdd pobl ar draws y wlad.  Bydd pob un ohonom yn cofio haf 2016 yn hir iawn. Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu cydnabod ei gyfraniad drwy’r Wobr Cydnabyddiaeth Arbennig hon.”

Gall cefnogwyr wylio Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn fyw ar wefan BBC Wales Sport, BBC iPlayer a’r Botwm Coch o 7.30 ymlaen heno. Mae’r digwyddiad hefyd yn fyw ar BBC Radio Wales.

Bydd pedair ar ddeg o wobrau yn cael eu cyflwyno yn y seremoni, gan gynnwys Tîm y Flwyddyn, Hyfforddwr y Flwyddyn, Cyflawniad Oes a Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ddigwyddiad sy’n cael ei drefnu mewn partneriaeth gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru. Mae’n anelu at gydnabod y cyflawniadau chwaraeon gorau ar lefel elît a chymunedol yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth ewch i walessportawards.org.uk

#WSA2016

UN O HOELION WYTH BYD CRICED SIR BENFRO I DDERBYN GWOBR CYFLAWNIAD OES

Ar ôl mwy na 40 mlynedd wrth y llyw yn y byd criced yng Nghymru, bydd Nick Evans yn derbyn gwobr cyflawniad oes gymunedol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2016.

Mae’r gŵr 76 oed o Narberth yn Sir Benfro wedi cael clod am arloesi gyda hyfforddi cymunedol ac am ddatblygu gêm y merched.

Bydd yn cael ei gydnabod am ei gyflawniadau yn y gamp yn y seremoni nos Lun 5ed Rhagfyr.

“Mae pobl yn tynnu coes am fy mod i’n dal i chwarae a hyfforddi yn fy oedran i,” chwertha. “Ond mae’n eich cadw chi’n ifanc. Rydw i’n dal i allu bowlio, rydw i’n heini, felly pam lai? Mae bod yng nghwmni pobl ifanc yn cael dylanwad arno chi on’d yw e? Er ’mod i ar goll braidd pan maen nhw’n dechrau siarad am Facebook ac iPads.”

Roedd Nick yn un o’r criw a sefydlodd Gymdeithas Hyfforddwyr Criced Sir Benfro yn 1979 ac ers hynny mae wedi cyflwyno miloedd o bobl ifanc i griced.

Maen nhw’n cynnwys chwaraewyr presennol Morgannwg, Andrew Salter a Jack Murphy, yn ogystal â phêl droediwr Cymru, Joe Allen, a’r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol, Jonathan Thomas:

“Mae’n rhoi cymaint o foddhad, gweld y chwaraewyr yn dod drwodd, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n chwarae criced yn y diwedd. Roedd Joe Allen yn athletwr rhagorol erioed ac yn fowliwr gwych, ac roedd yn dda am gadw wiced hefyd. Roeddwn i’n arfer ei godi e i fynd i’r ymarfer a’i ollwng adref wedyn ac rydw i’n cofio’n glir y diwrnod wnaeth e ddechrau chwarae i Abertawe.”

Mae’r gŵr 76 oed yn dal i roi ei holl amser sbâr mwy neu lai i chwarae, hyfforddi a gweinyddu criced yn Sir Benfro. Ef yw’r Rheolwr Rhanbarthol ac mae hynny’n golygu goruchwylio’r holl reolwyr a hyfforddwyr yn y grwpiau oedran amrywiol. Yn y 1980au a’r 90au, arloesodd gyda chriced merched yng Nghymru ac mae’n cael ei gydnabod gan lawer am dorri tir newydd yn y maes yma:

“Fe wnes i ddechrau criced merched yn Sir Benfro yn y 1980au ac wedyn fe gefais i wahoddiad i sefydlu carfan merched Cymru.”

Heddiw, mae’n Llywydd ac yn aelod o bwyllgor Cymdeithas Hyfforddwyr Criced Sir Benfro ac yn hyfforddwr ar chwaraewyr rhanbarthol Dan 10 i Dan 15 Sir Benfro (bechgyn a merched).

Yn gynharach eleni, cafodd Wobr Cyflawniad Oes yng Ngwobrau Criced Cymru 2016 am Wasanaeth Eithriadol i Griced.

“’Sa i erioed wedi meddwl y byddwn i’n casglu gwobrau am rywbeth rydw i wrth fy modd yn ei wneud,” dywedodd Nick. “Nid dyna pam rydw i wedi’i wneud e. Rydw i wedi cael cymaint o bleser, cyfarfod ffrindiau oes a theithio’r byd ar yr un pryd.”

Mae Nick wedi teithio’r byd yn sicr, gan fwynhau teithiau i Dde Affrica, Seland Newydd, Awstralia, y Caribî, De America a Sri Lanka.

“Rydw i wedi rhoi oes i griced. Ond rydw i wedi mwynhau pob munud.”

Bydd cyflawniadau Nick yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2016 nos Lun 5 Rhagfyr yn Neuadd Hoddinott yng Nghaerdydd a bydd yn rhannu’r llwyfan gydag enillwyr mawr eraill y noson, gan gynnwys Hyfforddwr y Flwyddyn, Tîm y Flwyddyn, a Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales.

Bydd cyfle i gefnogwyr wylio Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn fyw o 7.30pm ymlaen nos Lun 5 Rhagfyr yn bbc.co.uk/sportwales a hefyd ar BBC iPlayer ac ar y Botwm Coch. Bydd y digwyddiad yn fyw ar BBC Radio Wales hefyd.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ddigwyddiad sy’n cael ei drefnu mewn partneriaeth gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru. Ei nod yw cydnabod y cyflawniadau gorau ar lefel elitaidd a chymunedol yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, ewch i walessportawards.org.uk

#WSA2016

Yr hyfforddwraig o Gwmbrân Vicki Randall yw Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016

Mae hyfforddwraig pêl-rwyd a phêl-droed gwirfoddol o Gwmbrân, sydd wedi annog dros 200 o ferched ifanc i chwarae’r gêm bob wythnos, wedi ei henwi heddiw (Dydd Gwener 25 Tachwedd 2016) yn Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016.

Sefydlodd yr athrawes Ymarfer Corff Vicki Randall, 29, glwb pêl-rwyd Ieuenctid Cwmbrân yn 2009, gyda dim ond 5 o enethod. Nawr mae gan y clwb 14 tîm. Mae tair o’r chwaraewyr wedi eu dewis yn ddiweddar ar gyfer sgwad Cymru dan 17 oed. Mae hi hefyd yn trefnu clwb wythnosol ‘netball tots’ ar gyfer plant rhwng 1 a 5 oed.

Mae Vicki hefyd yn rhedeg Clwb Pêl-droed Rhisga, gan reoli pob un o’u timau yng Nghynghrair De Ddwyrain Cymru.

Trodd Vicky at hyfforddi ar ôl cael ei gorfodi i roi heibio chwarae pêl-rwyd a phêl-droed oherwydd anaf. Mae wedi cael naw llawdriniaeth ar ei phen-glin ac wedi parhau i hyfforddi, weithiau ar faglau neu mewn cadair olwyn.

Hefyd sefydlodd Vicki dîm pêl-droed y ‘Cwmbrân Celtic Ladies yn 2012, gan eu harwain i ennill dyrchafiad i Brif Gynghrair Cymru ddwy flynedd yn ddiweddarach. Hefyd dechreuodd dîm wrth-gefn i annog menywod i ymgymryd â’r gamp.

Fel arfer bydd yn treulio pedair noson yr wythnos yn hyfforddi chwaraeon ar ôl bod yn y gwaith, weithiau’n cynnal mwy nac un sesiwn bob nos. Ar benwythnosau bydd yn treulio’r rhan fwyaf o’i Sadyrnau yn trefnu gemau a thwrnameintiau pêl-rwyd, cyn rhoi hyd at saith awr ar ddydd Sul i’w thimau pêl-droed.

Enwebwyd Vicki gan Ann Daley o Bont-y-pŵl y mae ei merch yn chwarae pêl-rwyd gydag Ieuenctid Cwmbrân.

Dywedodd Ann Daley: “Mae Vicki wedi rhoi gymaint i gynifer o bobl, gan wirfoddoli ei holl amser rhydd. Mae wedi cael effaith anferth o ran cynyddu lefelau cyfranogaeth mewn chwaraeon ar gyfer genethod a menywod yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae Vicki yn Arwr Tawel go iawn.”

Bydd llwyddiant Vicki yn cael ei gydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2016 ar Ddydd Llun 5 Rhagfyr yn Neuadd Hoddinott yng Nghaerdydd, lle bydd yn rhannu’r llwyfan gydag enillwyr mawr eraill y noson gan gynnwys Hyfforddwr y Flwyddyn, Tîm y Flwyddyn a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Gall cefnogwyr wylio Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn fyw o 7.30pm ymlaen nos Lun 5 Rhagfyr ar bbc.co.uk/sportwales a hefyd ar BBC iPlayer a’r Botwm Coch. Bydd y digwyddiad hefyd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar BBC Radio Wales.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ddigwyddiad a drefnir mewn partneriaeth gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru. Mae’n anelu at gydnabod y cyflawniadau chwaraeon gorau ar lefel elité a chymunedol yng Nghymru.