Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Chris Landon

Mae Beicio yng Nghymru wedi gweld cynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn sicr gyda beicwyr fel Geraint Thomas, Nicole Cooke, Becky James a Luke Rowe i gyd yn codi drwy’r rhengoedd i fod yn enwau cyfarwydd.

Ac mae un dyn sydd wedi bod yno ar ddechrau eu gyrfaoedd nhw. Chris Landon – Mr Trefnu Rasys anhygoel – sydd wedi llwyfannu a threfnu tua 60 o rasys dros gyfnod o 18 mlynedd:

“Nicole, Geraint, Luke… do, maen nhw i gyd wedi cystadlu yn rasys cylched Llandow,” meddai Chris.

“Un elfen fawr o’r hyn sy’n fy sbarduno i ydi fy mod i’n gallu helpu i roi cyfleoedd i’r rhai sy’n mynd ymlaen i wneud pethau mwy. Rydw i wir yn mwynhau trefnu rasys beicio iau ac mae bod yn rhan fechan o lwyddiant rhai o’n beicwyr enwocaf ni wir yn bleser.”

Yn wir, y Geraint Thomas ifanc oedd enillydd un o rasys cyntaf un Ras Ffordd Cadence – syniad penigamp blynyddol arall gan Landon – sy’n gweithredu fel rownd agoriadol Cyfres Rasys Ffordd Iau Genedlaethol Beicio Prydain a lle mae 100 o feicwyr ifanc 16-18 oed yn cystadlu ar ffyrdd.

Yn 2016 yn unig, mae Chris unwaith eto wedi bod wrth y llyw mewn nifer o rasys pwysig, gan gynnwys Ras Ffordd Cadence a Ras de Cymru (ar gyfer beicwyr lefel clwb a dyma’r ras gymal hiraf yn y DU ac eithrio Tour of Britain a Phencampwriaethau Rasio Ffordd Iau Beicio Prydain).

Mae mor uchel ei barch bellach fel ei fod yn cael ei alw’n aml gan Feicio Prydain i drefnu digwyddiadau. Mae hefyd yn gwasanaethu ar fwrdd Beicio Prydain fel Is Gadeirydd ac yn mwynhau swydd ran amser gyda Beicio Prydain yn cynnal asesiadau risg o gyrsiau a lleoliadau.

Yn wylaidd a dirodres, mae’n amlwg nad yw Chris yn gyfforddus yn cael yr holl sylw – mae’n well ganddo fod yn y cefndir yn y gamp mae wrth ei fodd â hi:

“Y rhan orau o drefnu ras yw pan mae’r cyfan wedi gorffen ac rydych chi’n clywed y beicwyr i gyd yn siarad amdani – beth oedd yn anodd, beth wnaethon nhw ei fwynhau. Wedi’r cyfan, dyna beth yw holl bwrpas beicio – wynebu her gorfforol a meddyliol.”

Mae’n amlwg mai ei hoffter o’r gamp a’r gymuned feicio sy’n parhau i’w sbarduno flwyddyn ar ôl blwyddyn.

DOSBARTH 2016 – Y PRIF HYFFORDDWYR A GWIRFODDOLWYR CYMUNEDOL YN Y ROWND DERFYNOL

Mae un deg chwech o arwyr chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru wedi cael eu dewis i gystadlu am Wobrau  Chwaraeon Cymru 2016.

Cawsant eu dewis i fod ar y rhestr fer ar ôl cael eu henwebu am eu cyfraniadau eithriadol at chwaraeon cymunedol, yn dilyn ymgyrch genedlaethol i’w canfod.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu datgelu yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru yn Neuadd Hoddinott ym Mae Caerdydd nos Lun 5 Rhagfyr 2016. Mae’r seremoni’n cael ei threfnu ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru.

Mae’r pum gwobr gymunedol yn dathlu gwaith hanfodol gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr sy’n gweithio’n dawel yn y cefndir ac yn helpu chwaraeon i ffynnu ym mhob cornel o Gymru.

Dyma’r rhai sydd yn rownd derfynol 2016:

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Delyth Jones – Nofio/Sir Ddinbych

Chris Landon – Beicio/Caerdydd

Debra Cavill – Gymnasteg/Sir Gaerfyrddin

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Megan Curling – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Joseph Jones – Aml-Chwaraeon/Conwy

Gwenan Williams – Aml-Chwaraeon/Ynys Môn

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mathew Lamb – Pêl Droed/Sir Benfro

Roddie Milne – Taekwondo/Sir Ddinbych

Paul Crapper – Beicio/Sir Fynwy

Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Ieuan Davies – Hoci/Caerdydd

Jamie Evans – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Daniel Johnsey – Nofio/Sir Fynwy

Hyfforddwr Pobl Anabl  

Bob Perry a Richard Plenty – Sboncen/Caerdydd

Emily Griffiths – Nofio/Bro Morgannwg

Deb Bashford – Pêl Fasged Cadair Olwyn/Gwynedd

 

Dywedodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Does dim posib gorbwysleisio pwysigrwydd y gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr yma. Dyma guriad calon chwaraeon yng Nghymru ac maen nhw’n haeddu ein diolch a’n cydnabyddiaeth ni am y gwaith maen nhw’n ei wneud i gael pobl i wirioni ar chwaraeon.

“Mae dewis pwy sy’n mynd drwodd i’r rownd derfynol, a’r enillwyr ar gyfer y Gwobrau, yn dasg mor anodd ond bydd eu straeon yn ysbrydoliaeth ac yn gymhelliant i eraill.”

Ychwanegodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, “Mae’n wych bod yr hyfforddwyr yma’n cael y gydnabyddiaeth maen nhw wir yn ei haeddu. Mae’n briodol eu bod nhw’n mynd i rannu’r sylw gyda sêr y byd chwaraeon elitaidd yng Nghymru, unigolion na fyddai wedi llwyddo i gyrraedd y brig heb ymdrechion gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr yma yn y cefndir gydol yr amser. Rydw i’n sicr y bydd hi’n noson i’w chofio.”

I gael mwy o wybodaeth ewch i walessportawards.org.uk

#WSA2016

Mwy o wybodaeth am yr unigolion yn y rownd derfynol

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Delyth Jones – Nofio/Sir Ddinbych

Camodd Delyth i’r adwy i arwain Dreigiau Dinbych drwy ddyfroedd tymhestlog. Fel rheolwr tîm, mae’n trefnu cystadlaethau a galas, yn casglu ffioedd, yn trefnu’r rota hyfforddi, llogi’r pwll a mwy. Mae wedi helpu i godi  £5,000 ar gyfer un fenter leol fel rhan o’i hymgyrch i godi arian.

Chris Landon – Beicio/Caerdydd

Yn ogystal â bod yn is-gadeirydd Beicio Cymru, mae Chris Landon yn defnyddio ei gyfoeth o arbenigedd i gynnal digwyddiadau cenedlaethol ac i gefnogi clybiau ledled y wlad. Camodd i’r adwy i wirfoddoli i lenwi swydd lawn amser hyd yn oed, yn ystod bwlch recriwtio.

Debra Cavill – Gymnasteg/Sir Gaerfyrddin

Hyfforddwr, aelod pwyllgor, codwr arian, arweinydd a mwy, ac mae Debra’n golchi’r leotards gyda llaw hyd yn oed – yn ei phowdwr golchi ‘cyfrinachol’. Mae Debra’n rhedeg y rhaglen hamdden yng Nghlwb Gymnasteg Llanelli ac mae’n croesawu cannoedd o blant i’r clwb bob wythnos.

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Megan Curling – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r llysgennad ifanc aur ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn fentor arweinyddiaeth llwyddiannus i’w chyfoedion yn yr ardal leol yn ogystal â hyfforddwr gwirfoddol mewn clwb trampolinio. Yn ystod blwyddyn o ffocws ar hybu chwaraeon i ferched, gwnaeth gynnig i noddwyr yn Llundain.

Joseph Jones – Aml-Chwaraeon/Conwy

Mae bywyd Joseph wedi newid yn llwyr drwy chwaraeon ac mae’n gwirfoddoli mewn sesiynau a digwyddiadau gweithgarwch corfforol dirifedi gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy. Mae’n helpu i redeg pêl-droed yn y gymuned ac mae wedi hybu prosiect iechyd mewn ysgol leol. Hyn i gyd yn ychwanegol at fod yn ofalwr.

Gwenan Williams – Aml-Chwaraeon/Ynys Môn 

Mae Gwenan yn cyfrannu’n ddiflino at chwaraeon ac mae’n cynnal sesiynau yn ei hysgol uwchradd, sesiwn aml-chwaraeon ar gyfer plant mewn ysgol gynradd leol a chystadleuaeth bêl droed i ferched. Hefyd mae’n cynnal sesiynau mewn ysgol arbennig leol, yn hyfforddi mewn clwb pêl droed ac mae’n aelod o banel Cist Gymunedol Ynys Môn.

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mathew Lamb – Pêl Droed/Sir Benfro  

Mathew yw ‘Mr Chwaraeon Abergwaun’ ac mae wedi goruchwylio cynnydd enfawr mewn cyfranogiad iau – gan hyfforddi mwy na 75 o ferched yn yr ymarferion bob wythnos, yn ogystal â’r tîm anabledd iau. I ychwanegu at ei faich gwaith mawr eisoes, mae wedi derbyn rôl trysorydd ac is-gadeirydd y clwb. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu’r cae a’r cyfleusterau pêl-droed newydd ar gyfer y clwb.

Roddie Milne – Taekwondo/Sir Ddinbych

Ychydig flynyddoedd yn unig ar ôl sefydlu Clwb Taekwondo Llangollen, mae Roddie Milne yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o athletwyr taekwondo yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae ei gystadleuwyr wedi ennill 46 o fedalau mewn cystadlaethau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae rhai o’r clwb yn edrych yn addawol iawn i gamu ymlaen i lefel Prydain Fawr hyd yn oed.

Paul Crapper – Beicio/Sir Fynwy

Mae Paul wedi gosod y safon ar gyfer hyfforddi cymunedol yng Nghymru. Mae’n hyfforddi ac yn hybu traws-feicio a beicio merched yn ardal Y Fenni gyda sesiynau hyfforddi rheolaidd i gyflwyno a datblygu beicwyr o bob oedran a gallu. I gydnabod ei waith yn datblygu beicio merched, roedd ar restr fer Gwobrau ‘Be A Game Changer’ y Women’s Sport Trust.

Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Ieuan Davies – Hoci/Caerdydd

Mae Ieuan yn aelod o dîm hyfforddi grŵp oedran Cymru ac roedd yn rhan o gyfres a enillwyd yn y Swistir ac yn un o’r hyfforddwyr cenedlaethol ieuengaf yng Ngemau Ysgolion y DU. Yn ei rôl yn y clwb, mae Ieuan wedi sefydlu rhaglen lwyddiannus i blant yng Nghlwb Hoci Caerdydd a’r Met, gan arwain y drefn hyfforddi a threfnu gemau ar gyfer y lefelau ieuenctid.

Jamie Evans – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Prif Hyfforddwr Clwb Gymnasteg Pencoed ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chymerodd yr awenau yno pan oedd y clwb yn wynebu risg o gau. Gan weithio’n llwyddiannus ym maes cyfranogiad elitaidd a hamdden, mae’r clwb dielw’n ffynnu erbyn hyn gyda 50 o aelodau, ac mae llawer o’r plant yn dod o ardaloedd dan anfantais yn y sir.

Daniel Johnsey – Nofio/Sir Fynwy

Mae Daniel wedi bod yn gwirfoddoli gyda chlwb nofio anabledd Seals Casnewydd fel gwirfoddolwr 1:1 i helpu pobl ifanc i nofio. Un cyflawniad allweddol ganddo eleni oedd ei waith yn arwain prosiect pontio i ddenu pobl ifanc o ddosbarth campfa bychan penodol i anabledd i ystafell ffitrwydd brif ffrwd Canolfan Hamdden Caldicot.

Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn

Bob Perry a Richard Plenty – Sboncen/Caerdydd

Chwaraeodd Richard a Bob ran allweddol yn nyfarniad Insport Gold Chwaraeon Anabledd Cymru i Glwb Sboncen Rhiwbeina, am ei ymrwymiad i gynnwys pobl anabl – un o ddim ond dau glwb yng Nghymru i ennill statws aur. Mae eu gwaith, gan gynnwys sicrhau drysau lletach ar y cyrtiau sboncen i ganiatáu mynediad i gadair olwyn chwaraeon, wedi cael ei gydnabod yng Nghylchlythyr Sboncen y Byd.

Emily Griffiths – Nofio/Bro Morgannwg

Mae blwyddyn lwyddiannus i’r hyfforddwr nofio, Emily, wedi ei gweld yn dyblu aelodaeth Clwb Nofio Titans De Cymru a chael ei dewis fel Hyfforddwr Nofio Cynorthwyol Prydain Fawr yn y Gemau Invictus.

Deb Bashford – Pêl Fasged Cadair Olwyn/Gwynedd

Mae Deb’n gweithio i gefnogi pobl anabl i gymryd rhan mewn chwaraeon a chreu strwythur ar gyfer chwaraeon anabledd yng Ngogledd Cymru. Yn ogystal â hyfforddi sgwadiau pêl fasged cadair olwyn Cymru, mae wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu Clwb Pêl Fasged Cadair Olwyn Celts Caernarfon fel Ysgrifennydd a Phrif Hyfforddwr.

BBC CYMRU A CHWARAEON CYMRU’N CHWILIO AM ARWYR CHWARAEON AR LAWR GWLAD

Ar ôl i sêr chwaraeon Cymru ddathlu llwyddiant yn yr Ewros ac yn Rio yr haf yma, mae nawr yn amser i wirfoddolwyr chwaraeon gorau Cymru gamu ar y llwyfan i gael sylw.

Heddiw (20 Medi 2016) mae BBC Cymru a Chwaraeon Cymru yn gwahodd pobl i enwebu’r hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr gorau ar lawr gwlad i gael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni.

Dyma’r categorïau enwebu:

 • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn
 • Gwobr Cyflawniad Oes (Cymunedol)

Gwobrau Chwaraeon Cymru, a gynhelir ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o hufen chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru, “Mae’r genedl wedi cael mwynhau blwyddyn fythgofiadwy o lwyddiant chwaraeon yng Nghymru ac mae’n gwbl briodol bod ein gwirfoddolwyr gwych ni’n mynd i gael cyfle i rannu’r un llwyfan â’r sêr mwyaf yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru. Rydyn ni’n gofyn i bawb wneud amser i enwebu rhywun sy’n gwneud i olwynion chwaraeon droi, fel ein bod ni’n cydnabod cyfraniad enfawr y bobl sy’n gwirfoddoli eu hamser gwerthfawr a’u harbenigedd i feithrin y Gareth Bale, y Jade Jones neu’r Aled Davies nesaf.”

Ychwanegodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, “Mae’r gwobrau cymunedol mor bwysig oherwydd rydyn ni’n gwybod mai’r gweithgarwch ar lawr gwlad sydd wrth galon siwrnai pobl yn y byd chwaraeon.

“Mae’r pêl droedwyr a’r athletwyr rydyn ni wedi’u cefnogi yr haf yma i gyd wedi dechrau ar eu siwrnai yn rhywle ac wedi cael eu blas cyntaf ar chwaraeon a wnaeth iddyn nhw wirioni a syrthio mewn cariad gyda’r gamp honno.

“Ym mhob cornel o Gymru mae hyfforddwr neu wirfoddolwr sy’n rhoi o’i amser i gefnogi ac ysbrydoli pobl i fwynhau chwaraeon a mwynhau’r holl fanteision iechyd, cymdeithasol ac eraill sy’n dod yn eu sgil.

“Yn aml iawn ’dyw’r bobl hyn ddim yn sylweddoli pa mor bwysig ydyn nhw a dyma pam mae’n rhaid i ni gydnabod a dathlu eu cyflawniadau.

“Dim ond ychydig o funudau sydd eu hangen i enwebu rhywun, sy’n ddim o gymharu â’r ymdrech mae eich gwirfoddolwr neu eich hyfforddwr lleol yn ei gwneud.”

Mae enwebiadau ar gyfer y chwe gwobr i hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ar lawr gwlad ar agor nawr yn gwobrauchwaraeoncymru.co.ukac mae mwy o wybodaeth am y categorïau ar gael yma hefyd.

Mae’r enwebiadau’n cau hanner dydd ddydd Gwener 30 Medi.

Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun 5 Rhagfyr yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobr anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru, a hefyd Hyfforddwr y Flwyddyn.

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i gwobrauchwaraeoncymru.co.uk

#WSA2016

GWOBRAU CHWARAEON CYMRU’N DATHLU LLWYDDIANNAU 2016

Yn dilyn blwyddyn gwbl nodedig i chwaraeon yng Nghymru, cadarnhawyd heddiw y bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn cael eu cynnal ar Ragfyr 5 yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.

Mae’r achlysur wedi cael ei gynnal ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru am y tair blynedd diwethaf ac mae’r seremoni’n cydnabod llwyddiannau chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwald.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru:

“Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel i chwaraeon yng Nghymru. Rydw i mor falch ein bod ni’n gallu dod at ein gilydd unwaith eto i ddathlu’r cyflawniadau chwaraeon enfawr yma ac i ddathlu’r gwaith caled ac ymrwymiad mae ein llysgenhadon gwych wedi’i arddangos ar ei siwrnai i lwyddiant ym myd chwaraeon.

Ychwanegodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Chwaraeon ydi stori lwyddiannus fawr Cymru ac mae’n bwysig ein bod ni’n gallu adrodd stori’r bobl sy’n creu’r llwyddiant yma ar bob lefel.

“Mae pob un o’r athletwyr rydyn ni wedi’u gweld yn serennu eleni wedi dechrau mewn clwb cymunedol, gyda chefnogaeth hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, a dyma pam mae’r Gwobrau mor bwysig.

“Rydyn ni wedi sefydlu perthynas ragorol gyda BBC Cymru a gyda’n gilydd fe allwn ni arddangos goreuon y byd chwaraeon yng Nghymru mewn cyfnod o lwyddiant na welwyd ei debyg o’r blaen.”

Cyhoeddir manylion y broses enwebu yn fuan.

DAN BIGGAR A PHEL-DROED CYMRU’N DISGLEIRIO YNG NGWOBRAU CHWARAEON CYMRU

Mae seren rygbi Cymru a’r Gweilch, Dan Biggar, wedi cael ei enwi fel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015 yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru heno. Mae Biggar wedi disgleirio yng Nghwpan Rygbi’r Byd ac ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad dros Gymru ac wedi cael tymor gwych arall gyda’r Gweilch. Cafodd y wobr ei chyflwyno iddo gan Nigel Owens yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd heno (dydd Llun, 7 Rhagfyr).

Ac ar l blwyddyn anhygoel i bel-droed Cymru, cipiodd Tim Pel-droed Dynion Hyn Cymru â’r wobr am Dim y Flwyddyn ar sicrhau lle yn rowndiau terfynol Pencampwriaethau Ewrop UEFA yn Ffrainc yr haf nesaf, a hyfforddwr Cymru Chris Coleman, enillodd wobr Hyfforddwr y Flwyddyn.

Daeth Dan Biggar i’r brig yng ngwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC CymruGeraint Thomas ddaeth yn ail a Lee Selby yn drydydd.

Roedd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru wedi dod at ei gilydd unwaith eto i gynnal digwyddiad dathlu chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad. Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Cymru yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.

Cafodd eraill eu gwobrwyo am lwyddo’n arbennig ym maes chwaraeon yng Nghymru hefyd:

Yr enillwyr oedd:

 • Tim y Flwyddyn Tim Pel-droed Dynion Hyn Cymru
 • Gwobr Cyflawniad Oes (Elite) Syr Gareth Edwards (Rygbi’r Undeb)
 • Gwobr Cyflawniad Oes (Cymunedol) Dorothy Neyland (Gymnasteg, Abertawe)
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn Wendy Pressdee (Pel-rwyd, Abertawe)
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Elan Mon Gilford (Aml-gamp, Ynys Mon)
 • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn Lowri Haf Barker (Pel-rwyd, Sir y Fflint)
 • Chwaraewr Iau y Flwyddyn Carwyn James Matt Story (Tenis, Caerdydd)
 • Chwaraewraig Iau y Flwyddyn Carwyn James Hannah Brier (Athletau, Abertawe)
 • Hyfforddwr Pobl Anabl John Wilson (Bowls ar gyfer pobl sydd nam ar eu golwg, Abertawe)
 • Arwr Tawel Jane Roberts a Nerys Ellis (Clwb Nofio Llanrwst, Conwy)
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn Angeline Tshiyane (Aml-gamp, Casnewydd)

Cafodd y dyfarnwr Nigel Owens lwyddiant hefyd, gyda chydnabyddiaeth arbennig i ddathlu cael ei benodi’n ddyfarnwr ar gyfer rownd derfynol Cwpan Rygbi’r Byd 2015.

Syr Gareth Edwards, un o arwyr Rygbi’r Undeb, enillodd wobr Cyflawniad Oes (Elite). Gellir dadlau mai ef yw’r chwaraewr rygbi undeb gorau erioed. Enillodd 53 cap dros Gymru ac enillodd 10 cap dros Lewod Prydain.

Un o hoelion wyth gymnasteg yn Abertawe, Dorothy Neyland, enillodd wobr Cyflawniad Oes (Cymunedol). Dechreuodd grwp gymnasteg bychan yn 1972 er mwyn i’w phlant allu cymryd rhan, a 40 mlynedd yn ddiweddarach, mae’n glwb llwyddiannus lle mae cannoedd o bobl ifanc yn hyfforddi bob wythnos.

Wendy Pressdee, sy’n ymwneud ag ochr weinyddol pel-rwyd, enillodd wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn am waith sy’n cynnwys rhoi dros 30 awr i gynnal cynghreiriau yn Abertawe, ac Elan Mon Gilford o Ynys Mon enillodd wobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn.

Hyfforddwr Clwb Pel-droed yr Wyddgrug, Lowri Haf Barker enillodd wobr Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn ar ymgymryd pan oedd yn 16 oed ar i hyfforddwr y clwb gael diagnosis o ganser.

Aeth gwobr Chwaraewr y Flwyddyn Carwyn James i’r chwaraewr tennis addawol Matt Story o Gaerdydd a Hannah Brier o Abertawe enillodd wobr Chwaraewraig y Flwyddyn Carwyn James.

John Wilson, sydd wedi sefydlu clybiau newydd ar gyfer bowlwyr sydd nam ar eu golwg, enillodd wobr Hyfforddwr Pobl Anabl.

Mae’r ffermwyr, Jane Roberts a Nerys Ellis o Glwb Nofio Llanrwst yng Nghonwy wedi bod yn gwirfoddoli fel hyfforddwyr yn y clwb arm 30 o flynyddoedd ac maent wedi ennill gwobrArwr Tawel BBC Cymru Wales Get Inspired oherwydd hynny. Byddant yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU, a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC ar BBC One Wales, dydd Sul, 20 Rhagfyr.

Angeline Tshiyane, sydd wedi bod yn hyrwyddo chwaraeon yng nghymunedau du a lleiafrifoedd ethnig Casnewydd, enillodd wobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Dywedodd Cadeirydd Chwaraeon Cymru, yr Athro Laura McAllister:

Mae hi wedi bod yn flwyddyn arall o lwyddiannau i’w dathlu ac mae Gwobrau Chwaraeon Cymru eto wedi ennyn yr ysbrydoliaeth ac aberthon bob dydd sy’n gwneud chwaraeon yng Nghymru mor afaelgar.

Mae chwaraeon llawr gwlad ac elite yn tynnu sylw at Gymru, gyda’n sir chwaraeon yn ei n rhoi ni ar fap y byd ac yn annog mwy o bobl nag erioed i gymryd rhan yn ein cymunedau.

Mae llwyddiannau chwaraeon yng Nghymru yn rhywbeth mae’r genedl yn ymfalchio ynddo. Mae’n bwysig i ni fanteisio i’r eithaf ar yr  ymdeimlad positif yma fel bod cenedlaethau o bobl yng Nghymru yn parhau i fwynhau’r un llwyddiant yn y dyfodol.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru:

“Unwaith eto mae 2015 wedi bod yn flwyddyn eithriadol ym maes chwaraeon yng Nghymru , ac mae hi wir yn wefr i arddangos y talent a’r safon anferthol sydd ar draws chwaraeon Cymru. Mae’r rhain yn straeon dynol anghyffredin , nid yn unig ymhlith y dynion a merched sydd ymhlith y gorau yn y byd , ond hefyd ar draws y rhwydwaith o bobl ysbrydoledig sy’n gwneud i chwaraeon ddigwydd – o weinyddwyr a swyddogion i hyfforddwyr a gwirfoddolwyr . Mae hon yn noson i ddweud diolch ac i’w dathlu nhw bob un.”

 

Bydd y seremoni i’w gweld yn llawn ar wasanaeth Botwm Coch y BBC am 4.30pm a 11.20pm ar ddydd Mawrth, 8 Rhagfyr. Bydd y seremoni ar gael i’w gwylio BBC iPlayer am 30 diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://walessportawards.co.uk/?lang=cy

dan

UN O HOELION WYTH BYD GYMNASTEG ABERTAWE, DOROTHY NEYLAND, YN CIPIO GWOBR CYFLAWNIAD OES CYMUNEDOL

DOTWedi mwy na 40 mlynedd yn darparu cyfleoedd gymnasteg i bobl ifanc yn Abertawe, mae Dorothy Neyland MBE wedi cael ei hanrhydeddu gyda gwobr cyflawniad oes cymunedol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru heno (nos Lun, Rhagfyr 7).

Ar ôl gweld buddugoliaethau Olympaidd Olga Korbut yn 1972, roedd plant Dorothy Neyland eisiau dechrau cymryd rhan mewn gymnasteg. Felly sefydlodd Dorothy grŵp ar ôl ysgol bychan o’r enw Clwb Gymnasteg Tre-gŵyr. Gwnaeth hyn ochr yn ochr â gofalu am ei chwech o blant a rhedeg grŵp chwarae o’i chartref.

Ychydig a wyddai hi bryd hynny y byddai ei gwasanaethau i gymnasteg ac i gymuned Abertawe mor fawr fel y byddai’n derbyn MBE a diploma gan y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol.

Mae’r clwb – West Street Gymnastics erbyn hyn – yn dal i ffynnu ac ar fin dathlu ei ben blwydd yn 40 oed ym mis Ionawr. Daeth yn rhy fawr i Ysgol Tre-gŵyr yn fuan iawn yng nghanol y 1980au ac felly symudwyd i hen garej bysus. Mae ganddo ddalgylch eang ac mae ei aelodau’n cystadlu ar lefel ryngwladol.

Does gen i ddim cefndir gymnasteg,” esbonia Dorothy, sy’n byw yn Nhre-gŵyr. “Ond rydw i wastad wedi bod yn hoff iawn o chwaraeon. Doedd gen i ddim diddordeb mewn hyfforddi na beirniadu ond rydw i bob amser wedi mwynhau gweinyddu a rhedeg y clwb. Rydw i’n gwneud ychydig o sgorio hefyd – ond roedd yn wahanol bryd hynny cofiwch. Pensel a phapur bob amser, ond y cyfrifiaduron sydd wrthi nawr.”

Yn 81 oed, mae ymrwymiad Dorothy i’r clwb mor ddiwyro ag erioed ac mae’n rhoi 10 i 12 awr yr wythnos o’i hamser i drefnu dosbarthiadau a chystadlaethau. Mae hi hefyd yn Ysgrifennydd ardal y Gorllewin ac yn trefnu cystadlaethau cenedlaethol a rhanbarthol. Dim ond yn ddiweddar iawn mae wedi rhoi’r gorau i fod yn Gyfarwyddwr Aelodaeth Gymnasteg Cymru.

“Rydw i wedi ymddeol ond mae gwirfoddoli’n fy helpu i i ddal ati. Mae’n cadw fy meddwl i’n effro ac rydw i wrth fy modd gyda’r hwyl yng nghwmni eraill. Rydw i wedi bod yn America gydag Academi Gorllewin Cymru hyd yn oed. Rydw i’n hoffi popeth am hyn. Pe bai gymnasteg yn diflannu o fy mywyd i, byddai’n gadael bwlch enfawr.

“Mae’n rhoi cymaint o foddhad gweld y plant yn rhedeg i mewn ac yn mwynhau’r gamp. Fyddan nhw i gyd ddim yn gymnastwyr ar lefel uchel – ac rydyn ni wedi cael cryn dipyn o’r rheiny – ond yr hyn sy’n bwysig yw eu bod nhw’n dod i mewn yma’n hapus ac yn mynd adref yn hapus.”

Mae oriau dirifedi Dorothy o wirfoddoli, a’i hymrwymiad a’i hangerdd, wedi rhoi cyfle i gannoedd o blant ledled Cymru gymryd rhan mewn gymnasteg.

Mae’n diolch am gefnogaeth ei gŵr rhagorol, Terry, a fu farw saith mlynedd yn ôl:

“Roeddwn i’n cael gwneud fel y mynnwn i ganddo fe. A dydw i ddim yn gallu dioddef gwaith tŷ! Roedd hynny’n rheswm mawr! Fe benderfynais i’n sydyn iawn, pe bawn i’n cael rhywun i mewn i lanhau, y byddwn i’n gallu rhedeg y grŵp chwarae a’r clwb gymnasteg, ac felly roeddwn i’n hapus iawn!”

Y PLEIDLEISIO AR GYFER PERSONOLIAETH CHWARAEON Y FLWYDDYN BBC CYMRU 2015 YN AGOR HEDDIW

Mae’r pleidleisio ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015 yn agor heddiw, dydd Llun Tachwedd 30.

Dyma’r wyth a fydd yn cystadlu am wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015:

Pêl-droediwr Cymru a Real Madrid GARETH BALE, yr oedd ei goliau wedi helpu i fynd â Chymru i Rowndiau Terfynol Ewro 2016

Chwaraewr Rygbi’r Undeb y Gweilch a Chymru DAN BIGGAR a ddisgleiriodd yng Nghwpan Rygbi’r Byd ac ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

Pencampwr y Byd Dwbl gyda’r Ddisgen a Thaflu Pwysau a’r un sy’n dal y Record, yr Athletwr Paralympaidd ALED SION DAVIES

Enillydd medal aur yn y Gemau Ewropeaidd ac Enillydd Grand Prix y Byd, yr athletwraig Taekwondo JADE JONES

Pencampwr newydd Pwysau Plu y Byd IBF a oedd hefyd wedi amddiffyn ei deitl eleni, y bocsiwr LEE SELBY

Gan ddychwelyd ar ôl anaf i gymhwyso ar gyfer Gemau Olympaidd 2016, yr athletwraig triathalon NON STANFORD

Enillydd clasurol a orffennodd y Tour de France yn safle gorau ei yrfa, y seiclwr GERAINT THOMAS

Capten pêl-droed Cymru a Dinas Abertawe ASHLEY WILLIAMS a arweiniodd ei wlad at Rowndiau Terfynol Ewro 2016.

Gall y cyhoedd bleidleisio dros y ffôn a thrwy neges destun rhwng dydd Llun, Tachwedd 30 am 8am tan bydd yn cau ddydd Sadwrn, Rhagfyr 5 am 6pm. Ewch i bbc.co.uk/cymrufyw am fanylion llawn am sut i bleidleisio.

Cyhoeddir enw’r enillydd yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2015 nos Lun, Rhagfyr 7, yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd. Bydd Wales Today ar BBC One Wales, a BBC Radio Wales, yn darlledu’r canlyniad a’r ymateb ar y noson.

Hefyd bydd y seremoni wobrwyo yn fyw ar bbc.co.uk/cymrufyw a BBC iplayer o 8pm ymlaen gydag adroddiadau ar Newyddion 9 ar S4C ac ar BBC Radio Cymru. Wedyn bydd y seremoni ar gael ar y Botwm Coch y diwrnod canlynol.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 yn bartneriaeth rhwng BBC Cymru a Chwaraeon Cymru ac mae’n dod ag amrywiaeth eang o wobrau ynghyd – gan gynnwys Hyfforddwr y Flwyddyn a Thîm y Flwyddyn Chwaraeon Cymru – a gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Mae’r manylion llawn ar gael yn www.walessportawards.co.uk

#WSA2015

Wales Sport Awards 2014 08.12.14 ©Steve Pope -SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2014
08.12.14
©Steve Pope -SPORTINGWALES

CYHOEDDI RHESTR FER HYFFORDDWR Y FLWYDDYN

Wrth gyhoeddi rhestr fer Hyfforddwr y Flwyddyn 2015, datgelwyd y bydd p 0234l-droed, rhwyfo a rygbi’r undeb yn cael eu cynrychioli.

Mae Chris Coleman, Robin Williams a Warren Gatland wedi cael eu dethol ar sail eu llwyddiannau yn 2015, ac un o’r hyfforddwyr llwyddiannus hyn a fydd yn cipio’r teitl Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2015.

Dan arweiniad y rheolwr Chris Coleman, mae tîm pêl-droed Cymru wedi datblygu i fod gyda’r gorau yn Ewrop, a bu yn 10 uchaf FIFA am y tro cyntaf erioed ar ôl curo Gwlad Belg, yr ail dîm gorau yn y byd, fis Mehefin. Llwyddodd y tîm i gyrraedd rowndiau terfynol pencampwriaeth o bwys am y tro cyntaf ers 1958 dan reolaeth Coleman, a bydd Cymru yn cystadlu yn erbyn gwledydd eraill Ewrop yn Ffrainc yn 2016.

Yn 2015, arweiniodd Robin Williams Heather Stanning a Helen Glover at ail fedal aur ym Mhencampwriaeth y Byd yn y gystadleuaeth parau i ferched, oedd yn benllanw pedair blynedd ddi-guro i Helen Glover – gan gynnwys medal aur Olympaidd a dau deitl byd. Yn dilyn hyn cafodd Glover ei dyrchafu i frig rhestr goreuon y byd, ac enillodd Stanning a hithau wobr Criw Gorau’r Byd i Fenywod gan gorff llywodraethu’r byd rhwyfo, FISA.

Gyda charfan wedi’i gwanhau gan lu o anafiadau, llwyddodd Warren Gatland i gynllunio buddugoliaeth hanesyddol yn erbyn Lloegr yn Twickenham yn eu pencampwriaeth eu hunain, a llywio Cymru drwy grŵp caletaf y bencampwriaeth. Yn sgil cais gan Dde Affrica ym munudau olaf yn rownd yr wyth olaf, amddifadwyd tîm Cymru o safle nodedig yn y rownd gyn-derfynol.

Dywedodd yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Mae angen timau cefnogi a hyfforddwyr o ansawdd uchel ar bob tîm ac unigolyn talentog i’w harwain at eu nodau, ac mae pwysigrwydd hyfforddiant mewn chwaraeon elite yn cael ei bwysleisio bob amser.

“Mae’r tri hyfforddwr yma’n arbennig iawn, ac yn cael eu parchu yn eu campau eu hunain, ac maen nhw’n haeddu eu lle ar frig rhagoriaeth chwaraeon Cymru.

“Mae cymharu llwyddiannau fel hyn ar draws gwahanol chwaraeon yn dasg anodd iawn bob tro. Hyd yn oed y tu allan i’r tri uchaf, mae llwyddiant llu o hyfforddwyr yn 2015 wedi ysgogi balchder mawr ym myd chwaraeon Cymru.”

Ychwanegodd Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru, Geoff Williams:

“Rydyn ni’n falch iawn o gael y cyfle i arddangos tri hyfforddwr anhygoel sydd wedi llwyddo i wneud cymaint eleni. Dylai pob un ohonyn nhw fod yn falch o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni”

Penderfynwyd ar restr fer Hyfforddwr y Flwyddyn gan banel o feirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru, sef panel o arbenigwyr chwaraeon yn cynnwys: Enillydd medal aur Gemau’r Gymanwlad, Frankie Jones; Cadeirydd Chwaraeon Cymru, Laura McAllister; yr Athletwraig Baralympaidd, Pippa Britton; Pennaeth Chwaraeon, BBC Cymru, Geoff Williams; y Newyddiadurwraig Chwaraeon, Carolyn Hitt; y Llysgennad Ifanc, Nia Weaver a Chadeirydd Pwyllgor Hyfforddi’r DU, Bev Smith.

Cyhoeddir enillydd gwobr Hyfforddwr y Flwyddyn yn noson Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 nos Lun 7 Rhagfyr yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://walessportawards.co.uk/?lang=cy

Wales Sport Awards 2015 Chris Coleman ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Chris Coleman
©Steve Pope – SPORTINGWALES

Warren Gatland

Wales Sport Awards 2015 Robin Williams 20.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Robin Williams
20.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Ade Howell

Er bod hynny’n swnio’n rhyfedd, mae Diwrnod Sant Padrig yn ddiwrnod pwysig iawn yn hanes rygbi merched Cymru. Yn ôl yn 2007, ar Fawrth 17, gwahoddodd Ade Howell dîm prifysgol ei chwaer yn Lloegr i Gastell-nedd Port Talbot i chwarae yn erbyn mamau tîm iau’r bechgyn roedd yn eu hyfforddi. Ac roedd hynny’n ddechrau ar rywbeth mawr i’r merched ac i Ade – mae wedi bod yn arwain ac yn datblygu gêm y merched byth ers hynny.

Er pan oedd yn naw oed, mae Ade wedi chwarae rygbi ond roedd yr anghydraddoldeb yn y gamp yn ei daro: “Roedd rygbi i ferched yn cael ei ystyried fel cysyniad dieithr ac roeddwn i’n meddwl ei bod yn annheg nad oedd merched yn cael yr un cyfleoedd. Bryd hynny, y sedd gefn oedd y lle i rygbi merched, ond roeddwn i’n rhwystredig gyda’r agwedd mai camp yn marw oedd hi – yn enwedig o wybod bod fy chwaer wrth ei bodd yn chwarae rygbi.”

Aeth Ade ati i sefydlu grŵp a strwythur cynghrair merched ac mae clybiau ledled y wlad wedi gallu dylanwadu ar y dull o redeg y cynghreiriau. Mae wedi gweithio yn sicr – yn 2009, doedd ond 14 o glybiau ond nawr mae 70 gyda mwy yn ymuno drwy’r adeg.

Mae Ade yn glust barod i wrando bob amser ac mae’n cyfrannu mwy na 35 awr yr wythnos at gefnogi’r cynghreiriau ac yn gweithredu fel y prif gyswllt i Rygbi Merched. Bob gyda’r nos, mae’n gweithio drwy lond trol o negeseuon e-bost, gan wneud popeth o gydlynu canlyniadau’r wythnos i gynnig cyngor amhrisiadwy i reolwyr timau newydd. Mae hefyd yn delio â’r holl waith gweinyddol, gan gynnwys rheolau cynghrair, cwynion, trwyddedau a chostau teithio.

Mae Ade yn amharod iawn i gael ei ganmol am ei ymdrechion ac roedd ei ymateb i’r enwebiad hwn yn dweud y cyfan: “Pan ffoniodd y BBC roeddwn i ar fin mynd i mewn i gyfarfod ac felly fe wnes i drefnu i siarad â nhw yn nes ymlaen – roeddwn i’n meddwl mai eisiau help gyda rhywbeth oedden nhw, manylion cyswllt i glwb fwy na thebyg. Roeddwn i’n fud pan glywais i ‘mod i yn rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Cymru.”

Ond eto mae penderfyniad a gwaith caled Ade wedi sicrhau cynnydd o 313% yn nifer y gemau sydd wedi’u chwarae ers 2010:

“Rydyn ni’n gwneud pethau’n iawn nawr. Mae cynnydd mawr mewn rygbi merched – mae’n tyfu o wythnos i wythnos. Fy angerdd i yw rhoi mwy o gyfleoedd i ferched chwarae. Mae pawb yn cael cymryd rhan – o’r rhai sydd ond eisiau mwynhau chwarae gêm i’r athletwyr talentog sydd â photensial mawr i ddisgleirio ar lefel ryngwladol.”

Wales Sport Awards 2015 Ade Howells 18.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Ade Howells
18.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

Mae ei gymhelliant yn syml: “Eu cael nhw i chwarae!”

Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Jan Davies

Pan mae Jan Davies yn siarad am redeg ei llety gwely a brecwast o’i thyddyn, rydych chi’n dechrau meddwl a oes ganddi bwerau goruwchnaturiol i greu mwy o oriau mewn diwrnod. Pam? Oherwydd am y 31 o flynyddoedd diwethaf, mae hi hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu Gymnasteg Artistig y Dynion yng Nghymru.

Dangosodd un o’i meibion, Gareth, ddiddordeb arbennig yn y gamp yn wyth oed – ac felly dechreuodd Jan ar yrfa wirfoddol helaeth. Dechreuodd hyfforddi, gan ymroi pob gyda’r nos a phenwythnos yn llythrennol i feithrin talentau lleol:

“Roedd yn gyfnod prysur iawn ond roeddwn i wrth fy modd yn hyfforddi’r bechgyn, roeddwn i’n cael cymaint o foddhad o’u gweld nhw’n llwyddo.”

Hi hefyd oedd y sbardun i’r cais llwyddiannus i’r Gronfa Loteri Fawr, a arweiniodd at sefydlu Clwb Gymnasteg Olympaidd Wrecsam a darparu cyfleusterau ac offer o’r safon uchaf i’r gymuned.

Gyda’i dalent, cafodd Gareth yrfa lwyddiannus iawn mewn chwaraeon, gan gystadlu deirgwaith yng Ngemau’r Gymanwlad, ac aeth Jan â’i sgiliau i’r lefel nesaf hefyd drwy ddod yn feirniad cymwys.

Erbyn hyn, mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i phenwythnosau’n beirniadu, ac mae ei hamserlen brysur yn mynd â hi i bob cwr o’r DU, Ewrop ac ymhellach fyth weithiau hyd yn oed. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mae wedi rhoi ei hamser i feirniadu mewn mwy na 40 o gystadlaethau, gan gynnwys Gemau’r Ynysoedd, y Gemau Olympaidd Arbennig, a chystadlaethau Anabledd, Rhanbarthol a Lleol.

Hi yw prif feirniad Artistig y Dynion yng Nghymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad ac mae wedi cael ei dewis ar gyfer llawer o gystadlaethau rhyngwladol Prydain Fawr. Hefyd mae’n un o ddim ond dau feirniad Brevet cymwys yng Nghymru ar gyfer Gymnasteg Artistig y Dynion.

Mae Jan wedi buddsoddi ei phrofiad fel beirniaid yn ôl yn y gamp. Mewn gwersylloedd hyfforddi ledled y wlad, mae’n treulio oriau’n helpu gymnastwyr i berffeithio eu trefniannau gan sicrhau eu bod yn gywir yn dechnegol ac yn fedrus i gael y sgoriau gorau. Hefyd mae’n chwarae rhan hanfodol yn y Rhaglen Datblygu Beirniaid y mae Gymnasteg Cymru wedi’i lansio, i annog a datblygu beirniaid newydd yng Nghymru. Drwy ymrwymiad ac angerdd Jan, mae nifer y beirniaid wedi cynyddu 138%.

“Drwy feirniadu, rydw i wedi cael gweld talentau ifanc yn datblygu dros amser – roeddwn i’n gwylio Louis Smith a Brinn Bevan pan oedden nhw’n ddim ond wyth oed!”

Mae hi’n cynnig y cyngor hwn i unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli mewn chwaraeon: “Ewch amdani! Fe fyddwch chi’n elwa cymaint. Nid dim ond y gamp sy’n bwysig, ond hefyd y ffrindiau rydych chi’n eu gwneud a’r cyfle i gyfarfod pobl debyg i chi o bob cwr o’r byd.”

Wales Sport Awards 2015 Jan Davies 21.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Jan Davies
21.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES