Yn Rownd Derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Gwenan Williams

I Gwenan Williams, mae helpu i ysbrydoli mwy o blant i gymryd rhan mewn chwaraeon yn ei gwaed hi:

“Mae Mam yn athrawes AG ar Ynys Môn ac roeddwn i’n arfer ei gweld hi’n cael cymaint o hwyl. Mae hi wedi fy ysbrydoli i.”

Mae’n amlwg bod Gwenan, sy’n 18 oed, wedi cael yr un genynnau. Mae hi yn ei blwyddyn gyntaf yn y brifysgol yn awr, ym Metropolitan Caerdydd, ond yn ei blwyddyn olaf yn yr ysgol daeth yn Llysgennad Ifanc Platinwm – sef gris uchaf yr ystol yn y mudiad sy’n cael effaith enfawr ar lefelau gweithgarwch corfforol mewn ysgolion ledled Cymru.

Arweiniai dri sesiwn chwaraeon allgyrsiol yr wythnos yn yr ysgol. Hefyd hyfforddai’r llysgenhadon eraill fel eu bod hwythau’n gallu ysbrydoli cyd-ddisgyblion.

A chan fod plant yn llai tebygol o deimlo’n gyfforddus yn gwneud chwaraeon ar ôl cyrraedd yr ysgol uwchradd, bu Gwenan – sy’n taflu gwaywffon a maen ei hun – yn helpu plant mewn ysgolion cynradd i setlo i mewn yn haws drwy gynnal sesiynau chwaraeon yn yr ysgol uwchradd cyn iddyn nhw symud i fyny.

Mae ei gwaith caled wedi talu ar ei ganfed:

“Cafodd mwy o blant eu hysbrydoli i gymryd rhan oherwydd roedden nhw’n gwybod y byddwn i’n ei wneud yn hwyl. A chan fy mod i wedi hyfforddi disgyblion eraill i fod yn llysgenhadon arian, fe wnaethon nhw chwarae mwy o ran mewn cynnal sesiynau amser cinio.”

Mae hi hefyd wedi helpu i ddatblygu rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn yr ysgol anghenion arbennig newydd, Canolfan Addysg y Bont.

Bu’r ferch ifanc hyderus sy’n manteisio ar bob cyfle nid yn unig yn helpu i ddatblygu pecyn hyfforddi addas ar gyfer yr ysgol, ond hefyd aeth ati i hyfforddi a mentora Llysgenhadon Ifanc yn yr ysgol. Fe wnaeth hi ddatblygu ac arwain rhaglen allgyrsiol gyntaf erioed yr ysgol o sesiynau hyd yn oed:

“Rydw i eisiau bod yn athrawes AG ond fe wnes i feddwl pam aros nes ’mod i’n graddio i wneud beth rydw i eisiau ei wneud? Mae’r cyfan wedi bod yn brofiad ffantastig,” esboniodd. “Mae’n ehangu fy mhrofiad i o weithio gyda gwahanol oedrannau a gwahanol alluoedd.”

Mae hi hefyd wedi bod yn wyneb cyfarwydd mewn digwyddiadau ledled Ynys Môn. Helpodd i drefnu Twrnamaint Pêl Droed Merched Ynys Môn a Gwynedd ac mae wedi gwirfoddoli yn Nhriathlon Sandman, Ras Yr Ynys, mewn cystadlaethau mewn ysgolion cynradd lleol a gyda’r Urdd.

Hefyd, fel pe bai hynny ddim yn ddigon, mae’n dod o hyd i amser i wirfoddoli yng Nghlwb Pêl Rwyd Llangefni.

“Mae gen i angerdd mawr dros chwaraeon ac rydw i’n meddwl bod hynny’n dangos. Dydw i heb deimlo bod y cyfrifoldebau wedi bod yn faich o gwbl. Rydw i wedi mwynhau bob amser.

“Y pleser i mi ydi gweld y plant yn mwynhau’r sesiwn, yn cymdeithasu ac yn cael hwyl. Dyna’r wobr – dydw i ddim yn ei wneud o i gael fy nghydnabod nac i gael gwobrau crand. Mae chwaraeon yn lle i chi gael hwyl, heb deimlo dan straen.”

Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn 2016 – Paul Crapper

“Nid dim ond hoffi beicio ydw i. Mae gen i obsesiwn.”

Mae Paul Crapper yn dad i bump o blant ac mae ganddo fusnes glanhau ffenestri. Ond eto mae’n dal i lwyddo i hyfforddi beicio ar gyfer Clwb Ffordd Y Fenni wyth awr yr wythnos

“Yn anffodus i fy ngwraig,” chwertha. “Mae hi’n anhygoel. ’Fyddwn i ddim yn gallu gwneud hanner yr hyfforddiant heb ei chefnogaeth hi.”

Mae’r gŵr 47 oed yn Brif Hyfforddwr yng Nghlwb Ffordd y Fenni ac mae’n arbenigo mewn traws-feicio a beicio mynydd.

Bob bore Sadwrn, mae’n rhedeg sesiynau beicio mynydd i ferched yn unig rhwng 9am a 10:30am (sydd, yn ystod y gaeaf, yn troi’n sesiynau traws-feicio canolraddol i oedolion). A chyn gynted ag y mae wedi gorffen hynny, mae’n troi ei sylw at Go-Ride tan hanner dydd, gyda hyd at 80 o blant yn cymryd rhan.

Mae ei sesiynau traws-feicio i ferched wedi ennill lle i’r clwb yn rownd derfynol Gwobrau Be a Game Changer y Women’s Sports Trust hyd yn oed, am y fenter leol fwyaf ysbrydoledig.

Mae’n CV hyfforddi nodedig yn sicr, o gofio mai dim ond pum mlynedd yn ôl y dechreuodd feicio:

“Fe wnaeth fy mab i ymuno â’r clwb ac wedyn fe wnes i ddechrau cymryd rhan. Fe wnes i ofyn oedd arnyn nhw angen unrhyw help ac fe ddechreuodd y cyfan gyda hynny.

“Mae’n rhoi llawer o foddhad, gweld y cynnydd mae beiciwr yn ei wneud – yn feicwyr hŷn, iau, gwrywaidd neu fenywaidd. Rydych chi’n eu gweld nhw’n magu hyder. Mae wir yn ymwneud â chael pen olau ar feiciau am oes!”

“Mae gennym ni ferched oedd heb freuddwydio erioed am fynd ar gefn beic traws-feicio. Nawr maen nhw’n cystadlu!”

Mae ei sesiynau mor boblogaidd fel bod beicwyr yn teithio yno o bell bob wythnos:

“Gan mai fi ydw i, rydw i bob amser yn ceisio bod y gorau y galla’ i fod fel ’mod i’n gallu rhannu hynny hefo’r beicwyr, ac rydw i bob amser yn fy ngwthio fy hun ac yn dysgu rhywbeth newydd.”

Mae hefyd yn mentora’r hyfforddwyr mwy newydd i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gyfforddus yn eu rôl ac yn gallu cyflwyno sesiynau sy’n herio ac yn gwella beicwyr. Yn y cyfamser, mae clybiau eraill eisiau dysgu cyfrinach ei lwyddiant:

“Mae hyfforddwyr eraill eisiau dod i weld beth rydyn ni’n ei wneud. Mae pobl yn fy edmygu i, sy’n deimlad rhyfedd iawn. Dim ond fi ydw i – neb,” chwertha.

Ei her ddiweddaraf yw darparu sesiynau i feicwyr anabl:

“Rydw i’n credu’n gryf mewn bod yn gynhwysol ac rydw i’n falch iawn o allu dweud ein bod ni’n cynnig sesiynau i bobl anabl nawr.”

“Rydyn ni fel un teulu mawr,” gwena.

A diolch i sgiliau hyfforddi ac ymrwymiad Paul, mae’r teulu yma’n tyfu bob dydd.

Yn Rownd Derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Mathew Lamb

Mae gan Mathew Lamb – neu Minty fel mae’n cael ei adnabod ar y cae – atgofion cynnes iawn o blentyndod yn llawn chwaraeon:

“Rydw i’n edrych yn ôl ac yn cofio llawer o bobl a fuddsoddodd cymaint o amser ac ymdrech i gynnal pethau ar gyfer y plant. Roedd yn amser pleserus iawn. Mae’n debyg mai dyna o ble mae fy angerdd i dros wirfoddoli wedi dod. Rydw i eisiau helpu i ddarparu’r plentyndod hwnnw a’r cyfleoedd hynny i blant heddiw.”

Ac mae’n gwneud gwaith gwych. Dyma ei 17eg tymor yn hyfforddi pêl droed. Mae wedi goruchwylio datblygiad y tîm Bechgyn a Merched Iau am y deng mlynedd diwethaf – ac, yn ystod y cyfnod hwnnw, bu cynnydd enfawr yn nifer y plant sy’n camu ar y cae bob wythnos.

Mae’n ymdopi â llu o gyfrifoldebau yn y clwb. Mae’n Is Gadeirydd ac yn Drysorydd ac yn llwyddo i oruchwylio’r timau merched a’r garfan anabledd iau, yn ogystal â dyletswyddau eraill dirifedi.

Mae ei waith gyda’r timau merched wedi gweld canlyniadau dramatig. “Fe ddechreuodd ryw dair blynedd yn ôl. Dydw i ddim yn gallu credu’r peth a dweud y gwir. Roedd 8-10 o ferched i ddechrau a’r llynedd roedd hyd at 73 o ferched wedi cofrestru.” Cyflawniad ardderchog i unrhyw glwb – heb sôn am glwb bychan mewn ardal wledig.

Y gyfrinach i lwyddo: “Rydyn ni’n gwneud pethau’n hwyl ac yn gwneud yn siŵr bod y merched yn teimlo’n gyfforddus. A thrwy wneud hynny, fe fyddan nhw’n dod yn ôl wythnos ar ôl wythnos.

“Rydw i hefyd yn edrych ar ôl yr ochr anabledd ac mae hynny’n donig i mi. Mae’r plant yma wedi bod drwy gymaint ac maen nhw’n goresgyn anawsterau bob dydd. Maen nhw’n sêr, pob un ohonyn nhw.”

Mae Mathew wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad y cae pêl droed newydd a’r cyfleusterau yn Nhregroes. Ond hyd yn oed gyda chartref newydd, oherwydd ymrwymiad enfawr Mathew a’r clwb i ddarparu cyfleoedd chwaraeon yn lleol – does ganddyn nhw ddim digon o le o hyd:

“Ein menter nesaf ni yw criced iau fel bod rhywbeth y gallwn ni ei gynnig dros fisoedd yr haf. Fe wnaethon ni gynnal peilot ac roedd yn llwyddiant.”

Yn ogystal â gwirfoddoli rhyw 20 awr, mae hefyd yn gweithio’n llawn amser i’r awdurdod lleol:

“Mae fy mhartner i a fi’n jocio am hyn. Rydw i’n cyrraedd adref ac yn mynd allan i’r clwb yn syth. Ond os ydych chi wrth eich bodd, fe wnewch chi hynny,” meddai. “Ar ddiwedd yr hyfforddiant, mae’r plant i gyd yn dweud “Diolch Minty”. Fedrwch chi ddim gofyn am fwy na hynny na fedrwch?,” gwena.

A’i adwaith i gael ei enwebu ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru:

“Doeddwn  i ddim yn gallu dweud dim pan glywais i. Rydw i wedi tyfu i fyny yn gwylio Personoliaeth Chwaraeon ond doeddwn i erioed yn meddwl y byddwn i’n cael rhywbeth fel hyn. Bydd bod yno – mewn blwyddyn mor arbennig i chwaraeon – yn brofiad diguro.”

Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Debra Cavill

Mae’n enwog am bowdwr golchi cyfrinachol ac yn aml mae’n mynd yn ddagreuol wrth lywio cystadlaethau gymnasteg.

Mae Debra Cavill, sy’n llawn egni diddiwedd, yn byw ac yn anadlu Clwb Gymnasteg Llanelli:

“Pe bawn i’n ddarn o graig, byddai Clwb Gymnasteg Llanelli’n rhedeg reit drwyddi hi!” chwertha’r wraig 51 oed.

“Rydw i wrth fy modd yn gweld y plant yn mwynhau, a’r tynnu coes – popeth!”

Does dim Cystadleuaeth Gymnasteg Artistig y Merched yng Nghymru’n gyflawn heb lais Debra Cavill. Mae’n arwain cystadlaethau ar gyfer y clwb, ardal y Gorllewin ac ar lefel genedlaethol:

“Rydw i’n eu gweld nhw’n dod drwy’r rhengoedd yn dair neu bedair oed nes cyrraedd oedran cystadlu,” dywedodd, yn emosiynol iawn. “Mae pob plentyn wedi gweithio mor galed, mae’n fy llonni i, oherwydd rydw i’n meddwl yn ôl ychydig o flynyddoedd, pan doedden nhw ddim yn gallu gwneud olwyndro.

“Rydych chi’n clywed cymaint am blant yn cymryd cyffuriau ac yn yfed alcohol. Ond os ydyn nhw’n cymryd rhan mewn camp, dydi hynny ddim yn digwydd. Mae’n bleser eu gweld nhw’n gwneud rhywbeth adeiladol.”

Taniwyd cariad Debra at Glwb Gymnasteg Llanelli pan oedd ei merch, Sophie, yn dair oed:

“Fe es i â hi i ddosbarth hamdden. Rydw i’n berson eithaf allblyg a siaradus ac yn fuan iawn roedden nhw wedi fy nghael i i gasglu’r ffioedd, oedd yn wych, oherwydd fe ddois i i adnabod pawb.”

Yn fuan iawn, roedd yn helpu gyda’r ymarferion cynhesu ac yn canu hwiangerddi i’r dosbarth. Ac yn fuan wedyn, roedd yn cydlynu’r dosbarthiadau hamdden, gan ddyfeisio cynlluniau sesiwn ar gyfer yr hyfforddwyr a gwneud yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn esmwyth.

“Wrth i Sophie chwarae mwy o ran, felly minnau. Fe wnes i gymhwyso fel hyfforddwr artistig lefel dau a chwe blynedd yn ôl fe wnes i sefydlu grŵp rhiant a phlentyn.”

Rhoddodd ei merch y gorau i gymnasteg yn 15 oed ond wyth mlynedd yn ddiweddarach, mae Debra’n dal yn aelod brwd o’r clwb:

“Nid dim ond am y Nadolig ydw i – am oes,” chwertha. “’Fyddwn i ddim yn rhoi’r gorau iddi am aur y byd. Rydw i wrth fy modd. Rydyn ni fel un teulu mawr ac yn gwneud popeth fel tîm. Rydyn ni’n mynd ar wyliau gyda’n gilydd hyd yn oed! Rydw i wedi gwneud ffrindiau oes o bob cwr o Gymru a’r DU.”

Yn hyfforddwr ac arweinydd, mae Debra hefyd yn aelod pwyllgor, glanhawr, rheolwr cit a chodwr arian. Mae hi hefyd yn aelod o Bwyllgor Technegol Merched Cymru. Mae ei hymrwymiad eithriadol, sy’n golygu ei bod yn cyfrannu 25 awr yr wythnos at y gamp, wedi ennill teitl anrhydeddus iddi’n ddiweddar, sef Gwirfoddolwr y Flwyddyn Gymnasteg Cymru.

Heb anghofio am y powdwr golchi cyfrinachol wrth gwrs:

“Rydw i’n mynd â phob un o’r 100 leotard adref ac yn eu golchi nhw gyda llaw. Rydw i’n enwog am fy mhowdwr golchi cyfrinachol sy’n gwneud iddyn nhw befrio. Rydw i wrth fy modd yn gweld fy nhŷ wedi’i oleuo mewn pinc! Fe ddylech chi eu gweld nhw i gyd pan maen nhw ar y lein ddillad. Mae fy nghymdogion i’n meddwl ’mod i’n wallgof!”

 

Yn rownd derfynol Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn – Bob Perry and Richard Plenty

Cafodd Richard Plenty syniad arbennig o dda un bore. Mae gan ei ferch, Laura, barlys yr ymennydd a phedair blynedd yn ôl, gofynnodd am gael mynd i Glwb Sboncen Rhiwbeina ble roedd ei thad yn hyfforddi:

“Ac fe wnaeth fy nharo i’n sydyn iawn – pam yn y byd dydyn ni ddim yn darparu ar gyfer pobl ag anableddau?”

Mae’r siwrnai ers hynny i Richard a’i bartner yn y gwaith, Bob Perry, wedi bod yn un arloesol:

“Dydyn ni ddim wedi clywed am sboncen cadair olwyn yn cael ei gynnig mewn unrhyw glwb arall yn y byd,” dywedodd Richard.

Dyfarnodd Chwaraeon Anabledd Cymru insport aur i’r clwb am ei ymrwymiad i gynnwys – a dim ond dau glwb arall yng Nghymru sydd wedi cael yr anrhydedd yma.

Mae’r ddeuawd ddeinamig wedi ffurfio perthynas â Weston House – llety preswyl ar gyfer pobl ifanc sydd ag anableddau a namau y mae Laura’n ei fynychu.

“Nos Lun ydi fy hoff noson i bob wythnos,” meddai Bob dan wenu. “Mae’r holl gwyno a’r poenau’n diflannu. Mae’n rhoi cymaint o hwb i chi. Mae eu hanableddau nhw ganddyn nhw 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, ond dydyn nhw byth yn cwyno.

“Mae wir yn ein hymestyn ni fel hyfforddwyr. Wrth ddelio gyda gwahanol anableddau, mae’n rhaid i chi feddwl llawer mwy.”

Maen nhw’n defnyddio pêl ar linyn i ddarparu targed sefydlog i’r rhai llai abl i symud. Hefyd mae canon sboncen – sy’n saethu peli allan – yn ddefnyddiol iawn o’i raglennu i dargedu’r raced.

Maen nhw’n hyfforddi dau sesiwn sboncen penodol i anabledd a hefyd mae ganddyn nhw aelod anabl yn mynychu sesiynau prif ffrwd yn awr, yn chwarae gemau yn erbyn aelodau heb anabledd:

“Ein nod ni yw cael o leiaf pedwar defnyddiwr cadair olwyn yn aelodau o’r clwb, yn chwarae ochr yn ochr â’r rhai sydd ddim yn defnyddio cadair olwyn,” esbonia Richard.

Mae’r gair “Y” (ymddeol) yn air budr yng ngolwg Bob – “fe fydd raid i chi fy llusgo i o’ma’n cicio a sgrechian” – ac mae Richard yn awyddus i ehangu eu darpariaeth:

“Dyw e byth yn fwrn. Rydyn ni wrth ein bodd yn cael rhywbeth i’w wneud ar fore Sadwrn ac fe fyddwn i wrth fy modd yn sefydlu rhywbeth arall.”

Wrth holi am y gydnabyddiaeth i’w cyfraniad at chwaraeon anabledd a’u cymuned, ychwanegodd Bob:

“Er mai enwau Richard a fi sydd i mewn am y wobr, mae gennym ni dîm gwych o bobl sy’n helpu i wneud i hyn ddigwydd bob wythnos.

“A dydyn ni ddim yn ei wneud e i gael tystysgrifau, tlysau na gwobrau.

Nid dyna sy’n bwysig i ni. Rydyn ni’n caru’r gamp ac eisiau rhoi rhywbeth yn ôl.”

Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Chris Landon

Mae Beicio yng Nghymru wedi gweld cynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn sicr gyda beicwyr fel Geraint Thomas, Nicole Cooke, Becky James a Luke Rowe i gyd yn codi drwy’r rhengoedd i fod yn enwau cyfarwydd.

Ac mae un dyn sydd wedi bod yno ar ddechrau eu gyrfaoedd nhw. Chris Landon – Mr Trefnu Rasys anhygoel – sydd wedi llwyfannu a threfnu tua 60 o rasys dros gyfnod o 18 mlynedd:

“Nicole, Geraint, Luke… do, maen nhw i gyd wedi cystadlu yn rasys cylched Llandow,” meddai Chris.

“Un elfen fawr o’r hyn sy’n fy sbarduno i ydi fy mod i’n gallu helpu i roi cyfleoedd i’r rhai sy’n mynd ymlaen i wneud pethau mwy. Rydw i wir yn mwynhau trefnu rasys beicio iau ac mae bod yn rhan fechan o lwyddiant rhai o’n beicwyr enwocaf ni wir yn bleser.”

Yn wir, y Geraint Thomas ifanc oedd enillydd un o rasys cyntaf un Ras Ffordd Cadence – syniad penigamp blynyddol arall gan Landon – sy’n gweithredu fel rownd agoriadol Cyfres Rasys Ffordd Iau Genedlaethol Beicio Prydain a lle mae 100 o feicwyr ifanc 16-18 oed yn cystadlu ar ffyrdd.

Yn 2016 yn unig, mae Chris unwaith eto wedi bod wrth y llyw mewn nifer o rasys pwysig, gan gynnwys Ras Ffordd Cadence a Ras de Cymru (ar gyfer beicwyr lefel clwb a dyma’r ras gymal hiraf yn y DU ac eithrio Tour of Britain a Phencampwriaethau Rasio Ffordd Iau Beicio Prydain).

Mae mor uchel ei barch bellach fel ei fod yn cael ei alw’n aml gan Feicio Prydain i drefnu digwyddiadau. Mae hefyd yn gwasanaethu ar fwrdd Beicio Prydain fel Is Gadeirydd ac yn mwynhau swydd ran amser gyda Beicio Prydain yn cynnal asesiadau risg o gyrsiau a lleoliadau.

Yn wylaidd a dirodres, mae’n amlwg nad yw Chris yn gyfforddus yn cael yr holl sylw – mae’n well ganddo fod yn y cefndir yn y gamp mae wrth ei fodd â hi:

“Y rhan orau o drefnu ras yw pan mae’r cyfan wedi gorffen ac rydych chi’n clywed y beicwyr i gyd yn siarad amdani – beth oedd yn anodd, beth wnaethon nhw ei fwynhau. Wedi’r cyfan, dyna beth yw holl bwrpas beicio – wynebu her gorfforol a meddyliol.”

Mae’n amlwg mai ei hoffter o’r gamp a’r gymuned feicio sy’n parhau i’w sbarduno flwyddyn ar ôl blwyddyn.

DOSBARTH 2016 – Y PRIF HYFFORDDWYR A GWIRFODDOLWYR CYMUNEDOL YN Y ROWND DERFYNOL

Mae un deg chwech o arwyr chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru wedi cael eu dewis i gystadlu am Wobrau  Chwaraeon Cymru 2016.

Cawsant eu dewis i fod ar y rhestr fer ar ôl cael eu henwebu am eu cyfraniadau eithriadol at chwaraeon cymunedol, yn dilyn ymgyrch genedlaethol i’w canfod.

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu datgelu yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru yn Neuadd Hoddinott ym Mae Caerdydd nos Lun 5 Rhagfyr 2016. Mae’r seremoni’n cael ei threfnu ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru.

Mae’r pum gwobr gymunedol yn dathlu gwaith hanfodol gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr sy’n gweithio’n dawel yn y cefndir ac yn helpu chwaraeon i ffynnu ym mhob cornel o Gymru.

Dyma’r rhai sydd yn rownd derfynol 2016:

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Delyth Jones – Nofio/Sir Ddinbych

Chris Landon – Beicio/Caerdydd

Debra Cavill – Gymnasteg/Sir Gaerfyrddin

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Megan Curling – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Joseph Jones – Aml-Chwaraeon/Conwy

Gwenan Williams – Aml-Chwaraeon/Ynys Môn

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mathew Lamb – Pêl Droed/Sir Benfro

Roddie Milne – Taekwondo/Sir Ddinbych

Paul Crapper – Beicio/Sir Fynwy

Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Ieuan Davies – Hoci/Caerdydd

Jamie Evans – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Daniel Johnsey – Nofio/Sir Fynwy

Hyfforddwr Pobl Anabl  

Bob Perry a Richard Plenty – Sboncen/Caerdydd

Emily Griffiths – Nofio/Bro Morgannwg

Deb Bashford – Pêl Fasged Cadair Olwyn/Gwynedd

 

Dywedodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Does dim posib gorbwysleisio pwysigrwydd y gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr yma. Dyma guriad calon chwaraeon yng Nghymru ac maen nhw’n haeddu ein diolch a’n cydnabyddiaeth ni am y gwaith maen nhw’n ei wneud i gael pobl i wirioni ar chwaraeon.

“Mae dewis pwy sy’n mynd drwodd i’r rownd derfynol, a’r enillwyr ar gyfer y Gwobrau, yn dasg mor anodd ond bydd eu straeon yn ysbrydoliaeth ac yn gymhelliant i eraill.”

Ychwanegodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru, “Mae’n wych bod yr hyfforddwyr yma’n cael y gydnabyddiaeth maen nhw wir yn ei haeddu. Mae’n briodol eu bod nhw’n mynd i rannu’r sylw gyda sêr y byd chwaraeon elitaidd yng Nghymru, unigolion na fyddai wedi llwyddo i gyrraedd y brig heb ymdrechion gwirfoddolwyr a’r hyfforddwyr yma yn y cefndir gydol yr amser. Rydw i’n sicr y bydd hi’n noson i’w chofio.”

I gael mwy o wybodaeth ewch i walessportawards.org.uk

#WSA2016

Mwy o wybodaeth am yr unigolion yn y rownd derfynol

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Delyth Jones – Nofio/Sir Ddinbych

Camodd Delyth i’r adwy i arwain Dreigiau Dinbych drwy ddyfroedd tymhestlog. Fel rheolwr tîm, mae’n trefnu cystadlaethau a galas, yn casglu ffioedd, yn trefnu’r rota hyfforddi, llogi’r pwll a mwy. Mae wedi helpu i godi  £5,000 ar gyfer un fenter leol fel rhan o’i hymgyrch i godi arian.

Chris Landon – Beicio/Caerdydd

Yn ogystal â bod yn is-gadeirydd Beicio Cymru, mae Chris Landon yn defnyddio ei gyfoeth o arbenigedd i gynnal digwyddiadau cenedlaethol ac i gefnogi clybiau ledled y wlad. Camodd i’r adwy i wirfoddoli i lenwi swydd lawn amser hyd yn oed, yn ystod bwlch recriwtio.

Debra Cavill – Gymnasteg/Sir Gaerfyrddin

Hyfforddwr, aelod pwyllgor, codwr arian, arweinydd a mwy, ac mae Debra’n golchi’r leotards gyda llaw hyd yn oed – yn ei phowdwr golchi ‘cyfrinachol’. Mae Debra’n rhedeg y rhaglen hamdden yng Nghlwb Gymnasteg Llanelli ac mae’n croesawu cannoedd o blant i’r clwb bob wythnos.

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Megan Curling – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r llysgennad ifanc aur ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn fentor arweinyddiaeth llwyddiannus i’w chyfoedion yn yr ardal leol yn ogystal â hyfforddwr gwirfoddol mewn clwb trampolinio. Yn ystod blwyddyn o ffocws ar hybu chwaraeon i ferched, gwnaeth gynnig i noddwyr yn Llundain.

Joseph Jones – Aml-Chwaraeon/Conwy

Mae bywyd Joseph wedi newid yn llwyr drwy chwaraeon ac mae’n gwirfoddoli mewn sesiynau a digwyddiadau gweithgarwch corfforol dirifedi gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy. Mae’n helpu i redeg pêl-droed yn y gymuned ac mae wedi hybu prosiect iechyd mewn ysgol leol. Hyn i gyd yn ychwanegol at fod yn ofalwr.

Gwenan Williams – Aml-Chwaraeon/Ynys Môn 

Mae Gwenan yn cyfrannu’n ddiflino at chwaraeon ac mae’n cynnal sesiynau yn ei hysgol uwchradd, sesiwn aml-chwaraeon ar gyfer plant mewn ysgol gynradd leol a chystadleuaeth bêl droed i ferched. Hefyd mae’n cynnal sesiynau mewn ysgol arbennig leol, yn hyfforddi mewn clwb pêl droed ac mae’n aelod o banel Cist Gymunedol Ynys Môn.

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mathew Lamb – Pêl Droed/Sir Benfro  

Mathew yw ‘Mr Chwaraeon Abergwaun’ ac mae wedi goruchwylio cynnydd enfawr mewn cyfranogiad iau – gan hyfforddi mwy na 75 o ferched yn yr ymarferion bob wythnos, yn ogystal â’r tîm anabledd iau. I ychwanegu at ei faich gwaith mawr eisoes, mae wedi derbyn rôl trysorydd ac is-gadeirydd y clwb. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu’r cae a’r cyfleusterau pêl-droed newydd ar gyfer y clwb.

Roddie Milne – Taekwondo/Sir Ddinbych

Ychydig flynyddoedd yn unig ar ôl sefydlu Clwb Taekwondo Llangollen, mae Roddie Milne yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o athletwyr taekwondo yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae ei gystadleuwyr wedi ennill 46 o fedalau mewn cystadlaethau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae rhai o’r clwb yn edrych yn addawol iawn i gamu ymlaen i lefel Prydain Fawr hyd yn oed.

Paul Crapper – Beicio/Sir Fynwy

Mae Paul wedi gosod y safon ar gyfer hyfforddi cymunedol yng Nghymru. Mae’n hyfforddi ac yn hybu traws-feicio a beicio merched yn ardal Y Fenni gyda sesiynau hyfforddi rheolaidd i gyflwyno a datblygu beicwyr o bob oedran a gallu. I gydnabod ei waith yn datblygu beicio merched, roedd ar restr fer Gwobrau ‘Be A Game Changer’ y Women’s Sport Trust.

Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Ieuan Davies – Hoci/Caerdydd

Mae Ieuan yn aelod o dîm hyfforddi grŵp oedran Cymru ac roedd yn rhan o gyfres a enillwyd yn y Swistir ac yn un o’r hyfforddwyr cenedlaethol ieuengaf yng Ngemau Ysgolion y DU. Yn ei rôl yn y clwb, mae Ieuan wedi sefydlu rhaglen lwyddiannus i blant yng Nghlwb Hoci Caerdydd a’r Met, gan arwain y drefn hyfforddi a threfnu gemau ar gyfer y lefelau ieuenctid.

Jamie Evans – Gymnasteg/Pen-y-bont ar Ogwr

Prif Hyfforddwr Clwb Gymnasteg Pencoed ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chymerodd yr awenau yno pan oedd y clwb yn wynebu risg o gau. Gan weithio’n llwyddiannus ym maes cyfranogiad elitaidd a hamdden, mae’r clwb dielw’n ffynnu erbyn hyn gyda 50 o aelodau, ac mae llawer o’r plant yn dod o ardaloedd dan anfantais yn y sir.

Daniel Johnsey – Nofio/Sir Fynwy

Mae Daniel wedi bod yn gwirfoddoli gyda chlwb nofio anabledd Seals Casnewydd fel gwirfoddolwr 1:1 i helpu pobl ifanc i nofio. Un cyflawniad allweddol ganddo eleni oedd ei waith yn arwain prosiect pontio i ddenu pobl ifanc o ddosbarth campfa bychan penodol i anabledd i ystafell ffitrwydd brif ffrwd Canolfan Hamdden Caldicot.

Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn

Bob Perry a Richard Plenty – Sboncen/Caerdydd

Chwaraeodd Richard a Bob ran allweddol yn nyfarniad Insport Gold Chwaraeon Anabledd Cymru i Glwb Sboncen Rhiwbeina, am ei ymrwymiad i gynnwys pobl anabl – un o ddim ond dau glwb yng Nghymru i ennill statws aur. Mae eu gwaith, gan gynnwys sicrhau drysau lletach ar y cyrtiau sboncen i ganiatáu mynediad i gadair olwyn chwaraeon, wedi cael ei gydnabod yng Nghylchlythyr Sboncen y Byd.

Emily Griffiths – Nofio/Bro Morgannwg

Mae blwyddyn lwyddiannus i’r hyfforddwr nofio, Emily, wedi ei gweld yn dyblu aelodaeth Clwb Nofio Titans De Cymru a chael ei dewis fel Hyfforddwr Nofio Cynorthwyol Prydain Fawr yn y Gemau Invictus.

Deb Bashford – Pêl Fasged Cadair Olwyn/Gwynedd

Mae Deb’n gweithio i gefnogi pobl anabl i gymryd rhan mewn chwaraeon a chreu strwythur ar gyfer chwaraeon anabledd yng Ngogledd Cymru. Yn ogystal â hyfforddi sgwadiau pêl fasged cadair olwyn Cymru, mae wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu Clwb Pêl Fasged Cadair Olwyn Celts Caernarfon fel Ysgrifennydd a Phrif Hyfforddwr.

BBC CYMRU A CHWARAEON CYMRU’N CHWILIO AM ARWYR CHWARAEON AR LAWR GWLAD

Ar ôl i sêr chwaraeon Cymru ddathlu llwyddiant yn yr Ewros ac yn Rio yr haf yma, mae nawr yn amser i wirfoddolwyr chwaraeon gorau Cymru gamu ar y llwyfan i gael sylw.

Heddiw (20 Medi 2016) mae BBC Cymru a Chwaraeon Cymru yn gwahodd pobl i enwebu’r hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr gorau ar lawr gwlad i gael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni.

Dyma’r categorïau enwebu:

 • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn
 • Gwobr Cyflawniad Oes (Cymunedol)

Gwobrau Chwaraeon Cymru, a gynhelir ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o hufen chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru, “Mae’r genedl wedi cael mwynhau blwyddyn fythgofiadwy o lwyddiant chwaraeon yng Nghymru ac mae’n gwbl briodol bod ein gwirfoddolwyr gwych ni’n mynd i gael cyfle i rannu’r un llwyfan â’r sêr mwyaf yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru. Rydyn ni’n gofyn i bawb wneud amser i enwebu rhywun sy’n gwneud i olwynion chwaraeon droi, fel ein bod ni’n cydnabod cyfraniad enfawr y bobl sy’n gwirfoddoli eu hamser gwerthfawr a’u harbenigedd i feithrin y Gareth Bale, y Jade Jones neu’r Aled Davies nesaf.”

Ychwanegodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, “Mae’r gwobrau cymunedol mor bwysig oherwydd rydyn ni’n gwybod mai’r gweithgarwch ar lawr gwlad sydd wrth galon siwrnai pobl yn y byd chwaraeon.

“Mae’r pêl droedwyr a’r athletwyr rydyn ni wedi’u cefnogi yr haf yma i gyd wedi dechrau ar eu siwrnai yn rhywle ac wedi cael eu blas cyntaf ar chwaraeon a wnaeth iddyn nhw wirioni a syrthio mewn cariad gyda’r gamp honno.

“Ym mhob cornel o Gymru mae hyfforddwr neu wirfoddolwr sy’n rhoi o’i amser i gefnogi ac ysbrydoli pobl i fwynhau chwaraeon a mwynhau’r holl fanteision iechyd, cymdeithasol ac eraill sy’n dod yn eu sgil.

“Yn aml iawn ’dyw’r bobl hyn ddim yn sylweddoli pa mor bwysig ydyn nhw a dyma pam mae’n rhaid i ni gydnabod a dathlu eu cyflawniadau.

“Dim ond ychydig o funudau sydd eu hangen i enwebu rhywun, sy’n ddim o gymharu â’r ymdrech mae eich gwirfoddolwr neu eich hyfforddwr lleol yn ei gwneud.”

Mae enwebiadau ar gyfer y chwe gwobr i hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ar lawr gwlad ar agor nawr yn gwobrauchwaraeoncymru.co.ukac mae mwy o wybodaeth am y categorïau ar gael yma hefyd.

Mae’r enwebiadau’n cau hanner dydd ddydd Gwener 30 Medi.

Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun 5 Rhagfyr yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobr anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru, a hefyd Hyfforddwr y Flwyddyn.

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i gwobrauchwaraeoncymru.co.uk

#WSA2016

GWOBRAU CHWARAEON CYMRU’N DATHLU LLWYDDIANNAU 2016

Yn dilyn blwyddyn gwbl nodedig i chwaraeon yng Nghymru, cadarnhawyd heddiw y bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru 2016 yn cael eu cynnal ar Ragfyr 5 yn Neuadd Hoddinott yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.

Mae’r achlysur wedi cael ei gynnal ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru am y tair blynedd diwethaf ac mae’r seremoni’n cydnabod llwyddiannau chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwald.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru:

“Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel i chwaraeon yng Nghymru. Rydw i mor falch ein bod ni’n gallu dod at ein gilydd unwaith eto i ddathlu’r cyflawniadau chwaraeon enfawr yma ac i ddathlu’r gwaith caled ac ymrwymiad mae ein llysgenhadon gwych wedi’i arddangos ar ei siwrnai i lwyddiant ym myd chwaraeon.

Ychwanegodd Dr Paul Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Cymru:

“Chwaraeon ydi stori lwyddiannus fawr Cymru ac mae’n bwysig ein bod ni’n gallu adrodd stori’r bobl sy’n creu’r llwyddiant yma ar bob lefel.

“Mae pob un o’r athletwyr rydyn ni wedi’u gweld yn serennu eleni wedi dechrau mewn clwb cymunedol, gyda chefnogaeth hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, a dyma pam mae’r Gwobrau mor bwysig.

“Rydyn ni wedi sefydlu perthynas ragorol gyda BBC Cymru a gyda’n gilydd fe allwn ni arddangos goreuon y byd chwaraeon yng Nghymru mewn cyfnod o lwyddiant na welwyd ei debyg o’r blaen.”

Cyhoeddir manylion y broses enwebu yn fuan.

DAN BIGGAR A PHEL-DROED CYMRU’N DISGLEIRIO YNG NGWOBRAU CHWARAEON CYMRU

Mae seren rygbi Cymru a’r Gweilch, Dan Biggar, wedi cael ei enwi fel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015 yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru heno. Mae Biggar wedi disgleirio yng Nghwpan Rygbi’r Byd ac ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad dros Gymru ac wedi cael tymor gwych arall gyda’r Gweilch. Cafodd y wobr ei chyflwyno iddo gan Nigel Owens yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd heno (dydd Llun, 7 Rhagfyr).

Ac ar l blwyddyn anhygoel i bel-droed Cymru, cipiodd Tim Pel-droed Dynion Hyn Cymru â’r wobr am Dim y Flwyddyn ar sicrhau lle yn rowndiau terfynol Pencampwriaethau Ewrop UEFA yn Ffrainc yr haf nesaf, a hyfforddwr Cymru Chris Coleman, enillodd wobr Hyfforddwr y Flwyddyn.

Daeth Dan Biggar i’r brig yng ngwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC CymruGeraint Thomas ddaeth yn ail a Lee Selby yn drydydd.

Roedd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru wedi dod at ei gilydd unwaith eto i gynnal digwyddiad dathlu chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad. Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Cymru yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.

Cafodd eraill eu gwobrwyo am lwyddo’n arbennig ym maes chwaraeon yng Nghymru hefyd:

Yr enillwyr oedd:

 • Tim y Flwyddyn Tim Pel-droed Dynion Hyn Cymru
 • Gwobr Cyflawniad Oes (Elite) Syr Gareth Edwards (Rygbi’r Undeb)
 • Gwobr Cyflawniad Oes (Cymunedol) Dorothy Neyland (Gymnasteg, Abertawe)
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn Wendy Pressdee (Pel-rwyd, Abertawe)
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Elan Mon Gilford (Aml-gamp, Ynys Mon)
 • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn Lowri Haf Barker (Pel-rwyd, Sir y Fflint)
 • Chwaraewr Iau y Flwyddyn Carwyn James Matt Story (Tenis, Caerdydd)
 • Chwaraewraig Iau y Flwyddyn Carwyn James Hannah Brier (Athletau, Abertawe)
 • Hyfforddwr Pobl Anabl John Wilson (Bowls ar gyfer pobl sydd nam ar eu golwg, Abertawe)
 • Arwr Tawel Jane Roberts a Nerys Ellis (Clwb Nofio Llanrwst, Conwy)
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn Angeline Tshiyane (Aml-gamp, Casnewydd)

Cafodd y dyfarnwr Nigel Owens lwyddiant hefyd, gyda chydnabyddiaeth arbennig i ddathlu cael ei benodi’n ddyfarnwr ar gyfer rownd derfynol Cwpan Rygbi’r Byd 2015.

Syr Gareth Edwards, un o arwyr Rygbi’r Undeb, enillodd wobr Cyflawniad Oes (Elite). Gellir dadlau mai ef yw’r chwaraewr rygbi undeb gorau erioed. Enillodd 53 cap dros Gymru ac enillodd 10 cap dros Lewod Prydain.

Un o hoelion wyth gymnasteg yn Abertawe, Dorothy Neyland, enillodd wobr Cyflawniad Oes (Cymunedol). Dechreuodd grwp gymnasteg bychan yn 1972 er mwyn i’w phlant allu cymryd rhan, a 40 mlynedd yn ddiweddarach, mae’n glwb llwyddiannus lle mae cannoedd o bobl ifanc yn hyfforddi bob wythnos.

Wendy Pressdee, sy’n ymwneud ag ochr weinyddol pel-rwyd, enillodd wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn am waith sy’n cynnwys rhoi dros 30 awr i gynnal cynghreiriau yn Abertawe, ac Elan Mon Gilford o Ynys Mon enillodd wobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn.

Hyfforddwr Clwb Pel-droed yr Wyddgrug, Lowri Haf Barker enillodd wobr Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn ar ymgymryd pan oedd yn 16 oed ar i hyfforddwr y clwb gael diagnosis o ganser.

Aeth gwobr Chwaraewr y Flwyddyn Carwyn James i’r chwaraewr tennis addawol Matt Story o Gaerdydd a Hannah Brier o Abertawe enillodd wobr Chwaraewraig y Flwyddyn Carwyn James.

John Wilson, sydd wedi sefydlu clybiau newydd ar gyfer bowlwyr sydd nam ar eu golwg, enillodd wobr Hyfforddwr Pobl Anabl.

Mae’r ffermwyr, Jane Roberts a Nerys Ellis o Glwb Nofio Llanrwst yng Nghonwy wedi bod yn gwirfoddoli fel hyfforddwyr yn y clwb arm 30 o flynyddoedd ac maent wedi ennill gwobrArwr Tawel BBC Cymru Wales Get Inspired oherwydd hynny. Byddant yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU, a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC ar BBC One Wales, dydd Sul, 20 Rhagfyr.

Angeline Tshiyane, sydd wedi bod yn hyrwyddo chwaraeon yng nghymunedau du a lleiafrifoedd ethnig Casnewydd, enillodd wobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn.

Dywedodd Cadeirydd Chwaraeon Cymru, yr Athro Laura McAllister:

Mae hi wedi bod yn flwyddyn arall o lwyddiannau i’w dathlu ac mae Gwobrau Chwaraeon Cymru eto wedi ennyn yr ysbrydoliaeth ac aberthon bob dydd sy’n gwneud chwaraeon yng Nghymru mor afaelgar.

Mae chwaraeon llawr gwlad ac elite yn tynnu sylw at Gymru, gyda’n sir chwaraeon yn ei n rhoi ni ar fap y byd ac yn annog mwy o bobl nag erioed i gymryd rhan yn ein cymunedau.

Mae llwyddiannau chwaraeon yng Nghymru yn rhywbeth mae’r genedl yn ymfalchio ynddo. Mae’n bwysig i ni fanteisio i’r eithaf ar yr  ymdeimlad positif yma fel bod cenedlaethau o bobl yng Nghymru yn parhau i fwynhau’r un llwyddiant yn y dyfodol.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru:

“Unwaith eto mae 2015 wedi bod yn flwyddyn eithriadol ym maes chwaraeon yng Nghymru , ac mae hi wir yn wefr i arddangos y talent a’r safon anferthol sydd ar draws chwaraeon Cymru. Mae’r rhain yn straeon dynol anghyffredin , nid yn unig ymhlith y dynion a merched sydd ymhlith y gorau yn y byd , ond hefyd ar draws y rhwydwaith o bobl ysbrydoledig sy’n gwneud i chwaraeon ddigwydd – o weinyddwyr a swyddogion i hyfforddwyr a gwirfoddolwyr . Mae hon yn noson i ddweud diolch ac i’w dathlu nhw bob un.”

 

Bydd y seremoni i’w gweld yn llawn ar wasanaeth Botwm Coch y BBC am 4.30pm a 11.20pm ar ddydd Mawrth, 8 Rhagfyr. Bydd y seremoni ar gael i’w gwylio BBC iPlayer am 30 diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://walessportawards.co.uk/?lang=cy

dan