CYHOEDDI’R RHESTR FER AR GYFER PERSONOLIAETH CHWARAEON Y FLWYDDYN BBC CYMRU WALES 2015

Mae enwaua’r wyth a fydd yn cystadlu am wobr fawreddog Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015 wedi cael eu datgelu heddiw (dydd Mawrth, 24 Tachwedd).

Dyma’r cystadleuwyr:

Pê-droediwr Cymru a Real Madrid GARETH BALE, yr oedd ei goliau wedi helpu i fynd â Chymru i Rowndiau Terfynol Ewro 2016

Chwaraewr Rygbi’r Undeb y Gweilch a Chymru DAN BIGGAR a ddisgleiriodd yng Nghwpan Rygbi’r Byd ac ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

Pencampwr y Byd Dwbl gyda’r Ddisgen a Thaflu Pwysau a’r un sy’n dal y Record, yr Athletwr Paralympaidd ALED SION DAVIES

Enillydd medal aur yn y Gemau Ewropeaidd ac Enillydd Grand Prix y Byd, yr athletwraig Taekwondo JADE JONES

Pencampwr newydd Pwysau Plu y Byd IBF a oedd hefyd wedi amddiffyn ei deitl eleni, y bocsiwr LEE SELBY

Gan ddychwelyd ar ôl anaf i gymhwyso ar gyfer Gemau Olympaidd 2016, yr athetlwraig triathalon NON STANFORD

Enillydd clasurol a gan orffen y Tour de France yn safle gorau ei yrfa, y seiclwr GERAINT THOMAS

Capten pêl-droed Cymru a Dinas Abertawe ASHLEY WILLIAMS a arweiniodd ei wlad at Rowndiau Terfynol Ewro 2016

Penderfynir ar bwy sy’n ennill y wobr drwy bleidlais gyhoeddus a chyhoeddir yr enillydd yn noson Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 nos Lun 7 Rhagfyr yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru 2015 yn bartneriaeth rhwng BBC Cymru a Chwaraeon Cymru ac mae’n dod ag amrywiaeth eang o wobrau ynghyd – gan gynnwys Hyfforddwr y Flwyddyn Chwaraeon Cymru a Thîm y Flwyddyn – a gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Gall y cyhoedd bleidleisio, dros y ffôn neu drwy neges destun, o ddydd Llun 30 Tachwedd tan ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr. Bydd manylion llawn am sut i bleidleisio ar gael ddydd Llun 30 Tachwedd ar ein gwefan bbc.co.uk/cymrufyw

#WSA2015

Wales Sport Awards 2014 08.12.14 ©Steve Pope -SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2014
08.12.14
©Steve Pope -SPORTINGWALES

FFERMWYR O LANRWST YN ENNILL GWOBR ARWR TAWEL CHWARAEON GET INSPIRED BBC CYMRU WALES 2015 AR Y CYD

Mae dau o ffermwyr o Lanrwst wedi ennill Gwobr Arwr Tawel Chwaraeon Get Inspired BBC Cymru Wales 2015 ar y cyd eleni, am eu gwaith gyda Chlwb Nofio Llanrwst.

Yn ffermwyr a neiniau prysur tu hwnt, mae Jane Roberts a Nerys Ellis o Ysbyty Ifan ger Betws-y-Coed wedi bod yn gofalu am Glwb Nofio Llanrwst am 32 o flynyddoedd. Maent yn eu 60au erbyn hyn ac mae’r oriau maent yn eu treulio yn y clwb i gyd yn wirfoddol ac nid dim ond ar ochr y pwll mae’r gwaith. Mae Jane a Nerys yn teithio 24 milltir i gyd, yno ac yn ôl, o’u ffermydd anghysbell i’r pwll bob wythnos, ac maent yn ymwneud â’r holl waith trefnu, hybu a chynllunio gwersi nofio ar gyfer y plant a’r bobl ifanc o bob gallu, yn ogystal â threfnu digwyddiadau gala yn y clwb.

Maent yn cael eu hadnabod yn lleol fel “Anti Jane” ac “Anti Nerys” ac mae’r ddwy, sydd â phlant ac wyrion ac wyresau eu hunain, wedi dysgu cenedlaethau o blant lleol i nofio ac ennill bathodynnau nofio. Maent wedi rhoi o’u hamser i annog pobl ifanc, dim ots beth yw eu gallu ar y dechrau, a chynnwys plant sydd ag anghenion arbennig i ddod yn nofwyr medrus a hyderus.

Oherwydd ymrwymiad Jane a Nerys, mae plant a phobl ifanc dirifedi wedi cael cyfle i ddysgu sgiliau achub bywyd gwerthfawr mewn ardal wledig, sy’n cynnwys llawer o lynnoedd ac afonydd. Hefyd maent wedi rhoi cyfle i’r nofwyr ifanc gymdeithasu’n rheolaidd gyda phlant eraill sy’n byw ledled Conwy wledig.

Mae eu henw da, eu brwdfrydedd a’u hangerdd wedi cael eu canmol gan lu o rieni, gan gynnwys Dawn Claydon, swyddog achub bywyd Clwb Nofio Llanrwst, wnaeth eu henwebu:

“Maen nhw nid yn unig yn dysgu’r plant i nofio, ond hefyd yn dysgu ymwybyddiaeth ac yn rhybuddio’r plant am beryglon dŵr dwfn – mae’r rhain yn sgiliau oes. Mae eu hymrwymiad yn eithriadol a dyna pam roeddwn i eisiau eu henwebu nhw. Rydw i mor falch eu bod nhw wedi ennill.”

Cafodd Jane a Nerys syndod o glywed eu bod nhw wedi ennill. Dywedodd Nerys:

“Doedd gennym ni ddim syniad y bydden ni’n ennill. Roedd yn sioc ond mae’n fendigedig.

“Mae’n hanfodol cael clwb nofio lleol i’r plant a’i fod yn parhau; dim ots lle fyddan nhw yn y byd, mae arnyn nhw angen y sgiliau yma.”

Ychwanegodd Jane:

“Wnes i erioed freuddwydio y byddai hyn yn digwydd, does gen i ddim geiriau. Rydw i wrth fy modd yn dysgu’r plant, yn enwedig y rhai pump oed, maen nhw’n hyfryd. Fe hoffwn i ddiolch i’r rhieni ac i Dawn am ein henwebu ni.”

Dywedodd Geoff Williams, Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru:

“Mae Jane a Nerys yn batrwm o ethos cyfan Gwbor Arwr Tawel, yn rhoi eu hamser gwerthfawr a’u harbenigedd dros flynyddoedd lawer i helpu eraill. Maent yn haeddu ennill y Wobr.”

Bydd Jane a Nerys yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun Rhagfyr 7, yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd. Byddant wedyn yn cystadlu yn erbyn Arwyr Tawel eraill o Ogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr am Gwobr Arwr Tawel Chwaraeon Get Inspired y BBC yn nigwyddiad Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC ym Melffast ar Ragfyr 20.

Enillydd cyffredinol y llynedd oedd Jill Stidever o Sir Gaerlŷr, a dderbyniodd wobr am ei gwaith yn helpu plant ag anghenion arbennig i nofio.

Mae Gwobr Arwr Tawel Chwaraeon Get Inspired y BBC yn cydnabod ac yn gwobrwyo cyfraniad eithriadol unigolion mewn chwaraeon ar lawr gwlad sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol fel bod posib i chwaraeon gael eu chwarae a’u mwynhau gan bobl ledled y DU. Mae mwy na 150 o Arwyr Tawel wedi cael eu hanrhydeddu yn ystod y degawd diwethaf.

photo 2

Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Wendy Pressdee

Mae ei champ wedi mynd â hi mor bell â Singapore ac Ynysoedd Cook ond nid y teithio sy’n cynnal brwdfrydedd Wendy dros bêl rwyd ond ei phleser pur o weld pobl yn chwarae’r gêm mae hi’n ei charu.

Dechreuodd Wendy chwarae pêl rwyd yn yr ysgol ac, yn ddiweddarach, sefydlodd dîm pentref i gystadlu ar lefel sirol. Wrth ddechrau dilyn gyrfa fel nyrs a gweithio shifftiau nos, roedd yn anodd iddi chwarae bob amser, felly symudodd i ochr weinyddol y gêm.

Mae’n adrodd ei stori dan chwerthin: “Fe gefais i fy newis yn ysgrifennydd Cynghrair Abertawe tra oeddwn i i ffwrdd ar wyliau.” Er hynny, roedd yn benderfyniad doeth, oherwydd mae Wendy yn y swydd byth ers hynny, gan weithio’n galed i sicrhau bod pêl rwyd yn ffynnu’n lleol ac yn genedlaethol.

Bob gyda’r nos, mae hi’n ymwneud a pêl rwyd, ac mae dyletswyddau dyfarnu ar y penwythnos hefyd gan amlaf. Mae ymrwymiad enfawr Wendy yn cynnwys ei rôl fel Rheolwr Tîm HWB Perfformio Afan Nedd Tawe a rhedeg Cynghreiriau Haf a Gaeaf Hŷn Abertawe. Hefyd mae’n rheoli timau iau Abertawe a’u cynghrair haf. Yn ychwanegol at hyn i gyd, mae’n gweithio gyda’r awdurdod lleol ac ysgolion cynradd i ddatblygu’r gêm. Hi oedd Rheolwr Cymru a’r Dreigiau Celtaidd am 19 mlynedd, ond ymddeolodd y Nadolig diwethaf.

Un o uchafbwyntiau gyrfa Wendy yn gwirfoddoli oedd rheoli tîm Cymru yng Ngemau Cymanwlad Glasgow 2014: “Mae awyrgylch gwych gan fod pawb yno am yr un peth ac rydych chi’n cael gweld y goreuon yn chwarae.”

Mae Wendy wedi cyfuno ei gwirfoddoli a’i gwaith fel gofalwr ac mae sawl aberth wedi bod ar hyd y daith, gan gynnwys bywyd cymdeithasol “normal”. Mae’n diystyru’r ganmoliaeth am yr amser mae’n ei gyfrannu: “Mae’n fy nghadw i allan o drwbl! Rydw i wrth fy modd yn cymryd rhan a gweld eraill yn mwynhau chwaraeon, yn enwedig y rhai ifanc. Hefyd mae wedi bod yn grêt cael teithio a chyfarfod pobl eraill sydd â’r un meddylfryd.”

Ei hadwaith i gael ei henwebu ar gyfer y rownd derfynol: “Wedi rhyfeddu! Braint fawr.” A dyma ei chyngor i’r rhai sy’n ystyried gwirfoddoli: “Byddwch yn barod am yr ymrwymiad – rhaid rhoi popeth, nid hanner gwneud pethau.”

Dyma’r agwedd sydd wedi rhoi’r gamp yn y sefyllfa y mae hi heddiw. Fel yr esbonia Kyra Jones, sy’n chwarae i Gymru: “Mae Wendy yn anhygoel o frwd fel gwirfoddolwr. Mae ei chalon a’i henaid mewn pêl rwyd a bydd yn gwneud popeth o fewn ei gallu i hwyluso pethau i ni fel chwaraewyr fod ar ein gorau.”

Wales Sport Awards 2015 Wendy Pressdee 20.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Wendy Pressdee
20.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Elan Mon Gilford

“Rydw i mewn clwb yn rhywle drwy’r adeg!” dywedodd Elan Môn Gilford wrth iddi ddechrau rhestru ei hymrwymiadau gwirfoddoli, sy’n cynnwys sesiynau amser cinio ac ar ôl ysgol, yn ogystal â phenwythnosau. Mae hi’n fwndel o egni ac nid yw’n syndod felly bod Elan eisoes wedi rhoi mwy na 400 o oriau o’i hamser i hyfforddi disgyblion mewn ysgolion a chymunedau ledled Ynys Môn, mewn popeth o bêl rwyd ac athletau i rygbi.

Gan esbonio sut gwirionodd hi ar wirfoddoli dair blynedd yn ôl, meddai Elan:

“Rydw i wedi hoffi chwaraeon erioed ond roedd dechrau gwirfoddoli’n gam mawr i mi. Fe wnes i fynychu rhai cyrsiau a gweld eu bod nhw’n hwb mawr i fy hunanhyder i. Nawr dydi o ddim yn teimlo fel gwirfoddoli hyd yn oed, dim ond gwneud rhywbeth rydw i’n ei fwynhau.”

Yn fyddar er pan mae’n dair oed, mae Elan yn gwbl ddibynnol ar ddarllen gwefusau a defnyddio dau gymorth clyw. Ond er gwaetha’r heriau sy’n ei hwynebu mewn bywyd bob dydd, does dim byd yn ei rhwystro ac mae’n cyflwyno sesiynau i bobl o bob oedran a gallu:

“Rydw i’n gallu dangos nad ydi anabledd yn broblem a bod ffordd i oresgyn pethau bob amser. Mae’n bwerus iawn gallu dangos hynny i bobl eraill.”

Drwy ei rôl fel llysgennad i’r Youth Sports Trust ac ar Grŵp Llywio Cenedlaethol Llysgenhadon Ifanc Chwaraeon Cymru, mae Elan yn gallu ysbrydoli pobl ifanc ar hyd a lled y wlad. Mae wedi ennill sawl cymhwyster hyfforddi ac mae hefyd yn gweithio gyda Chwaraeon Anabledd Cymru er mwyn helpu pobl i fod yn heini, yn iach ac yn hapus, dim ots am eu hanabledd.

Yn fwrlwm o frwdfrydedd, disgrifiodd Elan beth oedd gwirfoddoli’n ei olygu iddi hi:

“Mae’n rhoi llawer iawn o foddhad, o wylio iechyd a sgiliau plant yn gwella’n wythnosol. A does dim byd gwell na’u gweld nhw’n gwenu wrth gyflawni rhywbeth newydd. Rydw i wedi cael llawer o brofiadau gwerthfawr yn ystod y tair blynedd diwethaf – mae wedi bod yn rhyfeddol! Dylai unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli chwilio am glwb lleol, mynd ar gwrs a manteisio ar bob cyfle a ddaw i’w rhan.”

Mae brwdfrydedd Elan i ddysgu ac am fywyd yn gyffredinol yn heintus. Yn y dyfodol, mae’n gobeithio astudio am radd mewn Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd a dyma hi i grynhoi’r hyn sy’n tanio ei brwdfrydedd:

“Mae plant yng Nghymru angen mwy o gyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon. Rydw i eisiau helpu plant i fwynhau profiadau chwaraeon cadarnhaol.”

Elan Mon Gilford Action

Yn rownd derfynol Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn – Robert Cunnah

“Pan ddechreuais i, dim ond bachgen swil ym Mlwyddyn 7 oeddwn i. Mae gwirfoddoli wedi newid fy mywyd i yn llwyr – rydw i wedi magu hyder, ennill cymwysterau ac wedi cyfarfod pobl arbennig iawn ar hyd y daith.”

Dyma sut mae Robert Cunnah yn disgrifio’r gwahaniaeth mae gwirfoddoli wedi ei wneud iddo ef. Mae’n gwirfoddoli mwy nag 20 awr yr wythnos, yn gweithredu fel dyfarnwr gyda’r gynghrair bêl droed leol i ieuenctid ac yn hyfforddi ieuenctid 6 i 16 oed mewn amrywiaeth o gemau, o griced cyflym i boccia, ffurf ar fowlio a chwaraeir yn y Gemau Paralympaidd.

Mae wedi dod yn bell iawn o’i gyfnod yn yr ysgol gynradd pan oedd cyflwr ar yr ysgyfaint yn golygu bod rhaid i Robert eistedd ar y llinell ochr: “Roedd mor ddiflas nad oeddwn i’n gallu gwneud llawer mewn gwersi AG; roeddwn i wir yn teimlo ‘mod i ar fy ngholled.”

Yn ffodus, gwellodd eich iechyd wedi iddo droi’n 11 oed ac roedd posib iddo ddechrau mwynhau chwaraeon o ddifrif am y tro cyntaf. Sylwyd ar ei frwdfrydedd yn fuan iawn a chafodd ei ddewis ar gyfer rhaglen Llysgenhadon Ifanc Chwaraeon Cymru. Drwy gyfrwng y cynllun, dechreuodd hyfforddi ochr yn ochr â mentoriaid yn yr awdurdod lleol ac ennill cymwysterau Arweinydd Chwaraeon.

Tyfodd hyder Robert a hefyd ei frwdfrydedd dros gael eraill i fod yn fwy egnïol yn gorfforol: “Mae cymaint o blant yn mynd adref ar ôl ysgol ac yn eistedd ar y soffa’n chwarae gemau cyfrifiadurol. Rydw i eisiau eu cael nhw i gymryd rhan mewn chwaraeon a chael hwyl.

“Mae gwirfoddoli’n rhoi llawer iawn o foddhad i mi. Mae’n grêt gwylio pobl ifanc eraill yn datblygu ac yn gwella.”

Mae un esiampl yn dyst i ymrwymiad llwyr Robert: y llynedd, doedd dim swyddog 5×60 yn ei ysgol uwchradd am fis felly, ar ei ben ei hun bach, cymerodd Robert yr awenau yn y sesiynau amser cinio ac ar ôl ysgol er mwyn gwneud yn siŵr nad oedd ei gyfoedion ar eu colled.

Dywedodd Hamdden Sir Ddinbych: “Mae Robert yn fwy na dim ond gwirfoddolwr. Mae wedi dangos ymrwymiad diwyro ac mae’n aelod dibynadwy o’n tîm datblygu chwaraeon ni.”

A’r haf yma, cafodd ei wasanaethau rhagorol i wirfoddoli eu cydnabod pan dderbyniodd Gwpan Llywydd Sports Leaders UK a chael cyfle i gyfarfod y cyn Baralympiad, y Farwnes Tanni Grey-Thompson, a’r cyn chwaraewr Pêl Fasged NBA, John Amaechi, yn y seremoni.

Mae uchelgais Robert ar gyfer y dyfodol yn seiliedig ar chwaraeon. Mae wedi gwirfoddoli 600 o oriau eisoes ac ar hyn o bryd mae’n astudio ar gyfer ei Ddiploma BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon. Ei nod yn y pen draw yw hyfforddi neu reoli pêl droed yn broffesiynol.

Dyma ddyn ifanc a fydd yn llwyddo yn sicr – “Rydw i’n byw fy mywyd drwy fynd amdani ac rydw i bob amser yn bwriadu cyrraedd y nod. Rydw i’n fodlon gweithio’n galed iawn i gael beth rydw i eisiau.”

Wales Sport Awards 2015 Robert Cunnah 12.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Robert Cunnah
12.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

Yn rownd derfynol Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Boed law neu hindda, bydd Nikki Upton yng Nghlwb Hoci yr Isga yn hyfforddi rhyw 30 o blant. Ac ar ôl i’r sesiwn orffen, mae’n amser i’r rhai hŷn:

“Ydi, mae’r tywydd yn erchyll weithiau,” chwertha. “Roedd yn bwrw cenllysg un tro ac fe wnaethon ni i gyd guddio yn y dygowts nes iddo basio ac wedyn yn ôl iddi!”

Ond hyd yn oed os yw’n pistyllio bwrw, fel mae’n gwneud yn aml yn Ne Cymru, ‘fyddai Nikki byth yn peidio â mynychu’r ymarfer:

“Weithiau rydych chi’n dod adref o’r gwaith ac wedi blino’n lân. Y cyfan rydych chi eisiau ei wneud yw eistedd i lawr. Ond ar ôl i chi ddechrau ymarfer, rydych chi’n cael egni. Beth bynnag, does dim posib siomi neb nag oes?”

Fe ddechreuodd Nikki chwarae i’r clwb ar ôl i’w merch gael ei geni chwe blynedd yn ôl. Ar ôl hyfforddi mewn clybiau hoci eraill, buan iawn roedd hi’n meithrin talent Yr Isga.

Bryd hynny, enwâ’r clwb oedd Tîm Hoci Hŷn Merched Yr Isga. Mae llawer wedi newid ers i Nikki ddod yn aelod. Ychydig dros 12 mis yn ôl, creodd lwybr newydd sbon o hoci iau i hoci hŷn:

“I recriwtio aelodau iau, fe wnaethon ni gynnal blociau chwe wythnos o sesiynau blasu yn yr ysgol gynradd leol. Roedd y disgyblion i gyd yn cael taleb i sesiwn am ddim wedyn, i ddod draw i’r clwb. Mae hon yn ardal eithaf difreintiedig felly dim ond £1 yw’r sesiynau.

“Dyma pam ein bod ni wedi bod mor llwyddiannus yn rhannol. Dydyn ni heb wneud pethau’n gymhleth. Does dim ymrwymiad, dim ond talu a chwarae. Mae cynigion arbennig wedi bod, fel sesiynau am ddim am ddod â ffrind. Ac rydyn ni’n gadael i’r chwaraewyr reoli’r tîm hefyd – maen nhw wedi bod yn codi arian ar gyfer cit newydd ac felly nhw sy’n cael dewis beth sydd orau ganddyn nhw nawr.”

Ac mae ei hymdrechion yn talu ar eu canfed:

“Mae yma un plentyn yn arbennig. Mae e wedi cael magwraeth anodd a doedd e ddim yn gryf iawn yn gymdeithasol nac yn academaidd. Roedd e’n ffraeo gyda phawb ac yn rhegi. Ond mae wedi rhagori ar y cae ac mae’n dysgu bod yn aelod o dîm. Fe sydd yma ddeng munud yn gynnar bob amser ac yn helpu wedyn ddeng munud ar ôl i bawb arall adael. Mae ei allu i ganolbwyntio wedi gwella’n eithriadol ac mae e fel pe bai wedi tyfu i fyny.”

Nawr ei nod hi yw sefydlu adran iau fel ei bod yn gallu gwahanu rhai o’r grwpiau oedran hŷn, ac mae’n gweithio gyda chlybiau lleol eraill o safon debyg er mwyn sefydlu cynghrair fechan.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd hoci yn Yr Isga yn parhau i ffynnu, beth bynnag fydd y tywydd.

NIkki Upton Action

TYNNU ENWAU TRYDEDD ROWND CWPAN FA LLOEGR AR DDECHRAU GWOBRAU CHWARAEON CYMRU 2015

Bydd BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru yn croesawu seremoni hir-ddisgwyliedig tynnu enwau Trydedd Rownd Cwpan FA Emirates i Seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru, Nos Lun 7 Rhagfyr.

Ar ddiwedd blwyddyn anhygoel ym myd chwaraeon Cymru, bydd y seremoni tynnu enwau hir-ddisgwyliedig yn ychwanegu cyffro ychwanegol at y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd.

Dywedodd Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru Wales, Geoff Williams:

“Mae tynnu enwau Trydedd Rownd Cwpan FA Lloegr bob amser yn un o achlysuron mwyaf hir-ddisgwyliedig ac eiconig y tymor pêl-droed, ac rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni’n croesawu’r digwyddiad pwysig hwn i Gymru.”

Ychwanegodd Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru, Sarah Powell:

“Ar noson pan fyddwn ni’n dathlu goreuon chwaraeon elitaidd a llawr gwlad Cymru, mae’n fraint gallu cynnal seremoni tynnu enwau Trydedd Rownd Cwpan FA Lloegr yng nghartref chwaraeon Cymru.”

Bydd seremoni Cwpan FA Lloegr yn cael ei chyflwyno gan Mark Chapman yn fyw ar BBC Two a BBC Two Wales am 7pm.

Bydd seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru, sy’n cael ei chyflwyno gan Jason Mohammad a Dot Davies, yn fyw ar bbc.co.uk/sportwales ac ar BBC iPlayer am 8pm ar 7 Rhagfyr ac fe fydd ar gael hefyd drwy bwyso’r Botwm Coch ar 8 Rhagfyr.

Programme Name: BBC Sport - TX: n/a - Episode: BBC Sport (No. n/a) - Picture Shows: Chappers (Mark Chapman) - (C) BBC - Photographer: Andrew Hayes-Watkins

Programme Name: BBC Sport – TX: n/a – Episode: BBC Sport (No. n/a) – Picture Shows: Chappers (Mark Chapman) – (C) BBC – Photographer: Andrew Hayes-Watkins

Yn rownd derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Jordan Rosser

Mae helpu i gyflwyno o leiaf dau sesiwn hyfforddi bob wythnos a helpu mwy na 200 o bobl ifanc i chwarae golff yn gyflawniad anhygoel i unrhyw berson ifanc 16 oed.

Ond ystyriwch hyn: mae gan Jordan Rosser wyth o anableddau gwahanol, gan gynnwys awtistiaeth, Tourettes a hypersymudedd, ac mae’n defnyddio cymorth clyw. Mae ei fam, Emma, yn dweud eu bod “o i gyd yn cael effaith ar ei fywyd bob dydd”

Ond yn ôl Jordan, “Y cyfan yw anabledd yw bod yn abl mewn ffordd wahanol.”

Mae’n chwaraewr medrus sy’n cystadlu’n rheolaidd mewn digwyddiadau mawr, fel Taith Amatur a Phroffesiynol Ewrop a Chystadleuaeth Gwahoddiad Ian Poulter. Mae hefyd yn gapten ieuenctid Clwb Golff y Rhondda.

Mae’n was ffyddlon i fyd golff ac yn hyfforddi ym Menter Golff y Cymoedd ac Academi First Swing Clwb Golff Bryn Meadows. Ac mae Datblygu Golff Cymru’n gofyn am ei gefnogaeth yn rheolaidd ar gyfer digwyddiadau mawr.

Esbonia ei fam:

“Rydw i mor falch ohono fe. Mae bob amser yn rhoi pawb a phopeth yn gyntaf. Mae wedi dioddef gyda’i iechyd dros y mis diwethaf yma, sy’n golygu nad yw wedi gallu hyfforddi cymaint ag y byddai’n hoffi, ond mae bob amser yn ei orfodi ei hun i godi allan o’r gwely i weld yr ieuenctid wrth y tî.”

“Rydw i wrth fy modd yn gweld eraill yn rhagori ac mae’n braf teimlo eich bod chi wedi chwarae rhyw ran yn hynny,” dywedodd Jordan. “Rydw i’n hoffi ceisio magu hyder y plant. Maen nhw’n dechrau’n swil yn aml iawn ond ar ôl sesiwn neu ddau, maen nhw’n sgwrsio llawer mwy.”

Nid dim ond y plant 5 i 12 oed mae’n helpu i’w hyfforddi ddwywaith yr wythnos sy’n elwa yn ôl pob tebyg – mae’n cael effaith gadarnhaol ar Jordan hefyd i weld:

“Rydw i’n dioddef o bryder mawr ond mae hyfforddi’n gwneud i mi ymlacio a theimlo’n hapus. Mae’n help yn sicr.”

“Rydw i eisiau bod yn hyfforddwr proffesiynol gyda’r PGA yn union fel fy hyfforddwr i, Craig Thomas. Rydw i eisiau gallu cyflwyno hyfforddiant golff i bobl anabl a heb anabledd. Rydw i wedi gwneud cwrs arweinydd iau eisoes ac ar fin gwneud lefel un.”

“Ond fy mhrif nod i yw gwneud clybiau golff Cymru’n fwy cynhwysol i bobl ag anableddau.”

Ac mae wedi rhoi cychwyn da i hynny eisoes. Fel aelod o Banel Ieuenctid Datblygu Golff Cymru, mae’n mynd ati i ddylanwadu ar ddyfodol golff yng Nghymru, yn benderfynol o wneud y gamp yn fwy cynhwysol. Hefyd mae wedi ysgrifennu at bob clwb golff yng Nghymru yn datgan ei ble dros wneud y gêm yn fwy hygyrch.

Yn goresgyn rhwystrau bob dydd, mae’n ŵr ifanc sydd ag uchelgais mawr a phenderfyniad diwyro.

Wales Sport Awards 2015 Jordan Rosser 09.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Jordan Rosser
09.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

Yn rownd derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Lowri Haf Barker

Pan ddeallodd Lowri Haf Barker bod gan ei hyfforddwr ganser, feddyliodd hi ddim ddwywaith cyn mynd ati i helpu gyda’r sesiynau hyfforddi yng Nghlwb Pêl Rwyd Yr Wyddgrug. Dim ond 16 oed oedd hi.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, roedd ei hyfforddwr, Chris Elson, yn rhy sâl i ddal ati. Felly Lowri gamodd i’r adwy:

“Fe gymerais i’r awenau ym mis Medi. Ond ar ôl pob sesiwn, roeddwn i’n trafod gyda Chris. Fe wnaeth hi fy hyfforddi i i hyfforddi. Mae gen i gymaint o ddyled iddi.”

Cofiwch mai dim ond 16 oed oedd Lowri yn hyfforddi merched rhwng 9 ac 15 oed. Ar yr un pryd, roedd yn astudio ar gyfer ei arholiadau TGAU. Ac wrth gwrs, roedd Chris – ffrind agos ac eilun mawr iddi – yn colli ei brwydr yn erbyn canser:

“Fe fu hi farw chwe mis wedyn; dim ond yn ei phumdegau oedd hi. Dim ond wythnos ar ôl iddi farw fe lwyddais i yn fy nghwrs hyfforddi lefel un – roeddwn i i fod i hyfforddi dwi’n meddwl.”

A’r peth mwyaf mae hi wedi’i ddysgu gan ei mentor yw parch:

“Pan rydych chi’n ifanc ac yn dod i ymarfer, rydych chi’n siarad gyda’ch ffrindiau. Ond pan ddechreuais i helpu gyda’r sesiynau, fe wnes i sylweddoli bod gwaith yr hyfforddwr yn llawer caletach pan mae pobl yn sgwrsio. Mae’n rhaid i chi barchu hyfforddwyr. Doedd dim rhaid i Chris fod yno bob wythnos – roedd hi’n dewis dod yno i’n helpu ni.”

Yn 21 oed erbyn hyn, mae Lowri yn mwynhau llwyddiant mawr ar y cwrt. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae wedi hyfforddi dau dîm Dan 15 oed i chwarae yn rowndiau clwb terfynol Cymru yng Nghaerdydd. Mae wedi hyfforddi’r clwb Dan 13 mwyaf llwyddiannus yng nghynghrair Glannau Dyfrdwy ac wedi cael enillwyr cynghrair mewn grwpiau oedran iau. Hefyd mae nifer o’r merched wedi cael eu dewis i chwarae ar lefel sirol a rhanbarthol. Mae’n ddwyieithog ac mae wedi helpu i hyfforddi myfyrwyr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg lleol i lwyddo yng nghystadlaethau’r Urdd.

Mewn dim ond pedair blynedd, mae wedi cynyddu nifer y timau o chwech i 11 a’r haf yma cyflwynodd dîm dan 7 yn y clwb.

Mae’n treulio 13 awr yr wythnos yn hyfforddi ac mae’r holl waith papur a chynllunio ar ben hynny:

“Mae’n rhaid i mi fod yn drefnus iawn. Rydw i’n gweithio i wasanaeth Ffisiotherapi Grosvenor Street ac yn astudio Meddygaeth Ategol ym Mhrifysgol Glyndŵr, felly mae’n rhaid i mi gadw ar ben fy ngwaith.

Y wobr fwyaf yn ôl yr hyfforddwr ifanc yw gwybod bod y merched yn mwynhau pêl rwyd cymaint ag oeddwn i gyda Chris. Ac os caiff Lowri wobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru, bydd er cof am ei hyfforddwr:

“Byddai unrhyw wobr yn deyrnged i Chris yn sicr. Mae’n rhaid i mi gynnal y clwb er ei mwyn hi. Roedd hi’n wraig anhygoel.”

Wales Sport Awards 2015 Lowri Haf Barker 02.11.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Lowri Haf Barker
02.11.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES

Yn rownd derfynol Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn – Greg Price

Efallai bod Greg Price yn berson tawel ond peidiwch â chael eich twyllo. Y tu ôl i hyn mae dyn 25 oed sydd â chrwsâd chwaraeon, yn benderfynol o gael cymaint o bobl ifanc â phosib i fod yn egnîol.

Yn wir, pan oedd ei glwb tennis bwrdd lleol ar fin cau, camodd Greg i’r adwy i achub y sefyllfa:

“Roeddwn i wedi bod yn aelod o Glwb Tennis Bwrdd Gogledd Gwent er pan oeddwn i’n 13 oed. Y person oedd yn ei redeg oedd yr aelod ers yr amser hiraf. Roedd ganddo ymrwymiad enfawr ond pan ymddeolodd, roedd yn edrych fel pe bai’r clwb am gau.”

Doedd dim aelod arall am gamu i’r adwy ac felly Greg achubodd y clwb:

“Doeddwn i ddim eisiau ei weld yn cau. Mae’n glwb grêt gyda photensial enfawr i ehangu.”

Gyda phwyllgor newydd sbon a chynllun meistr ar gyfer datblygu’r clwb, mae gan yr adran iau fwy na 30 o aelodau erbyn hyn, a deg ohonynt wedi cystadlu ar lefel genedlaethol. A’r cyfan oherwydd bod y ffanatig chwaraeon yn gweithio’n ddiflino er mwyn gwella ac ehangu’r clwb.

Ond mae mwy i’w grwsâd na thennis bwrdd. Mae hefyd yn gyfrifol am Glwb Badminton Glynebwy, sydd wedi cael llwyddiant anhygoel yn ystod y 12 mis diwethaf:

“Doedd dim clwb badminton yn yr ardal felly es i ati i weithio gyda’r tîm datblygu chwaraeon lleol i sefydlu sesiwn talu wrth chwarae. Nawr mae 20 o ieuenctid yn chwarae’n rheolaidd ac felly rydyn ni wedi penderfynu sefydlu clwb iawn. Rydyn ni wedi cael grant ac mae gennym ni hyfforddwyr ac arweinwyr ychwanegol erbyn hyn.

Mae’n cyflwyno sesiynau blasu mewn ysgolion lleol ac mae dau glwb yn ffynnu o dan lygad barcud Greg. Ychwanegwch at hynny ddeg awr o waith fel swyddog tennis bwrdd rhanbarthol ac ychydig o hyfforddiant badminton gyda chyflog, ac fe welwch chi ei fod yn gwneud mwy na’i sicr dros chwaraeon yn yr ardal.

Ond na. Mae mwy. Pan oedd Ysgol Gyfun Abertyleri heb hyfforddwr 5 x 60 eleni, Greg, wrth gwrs, aeth ati i weithredu. Cyflwynodd sesiynau tennis bwrdd, badminton, pêl raced a sboncen i sicrhau bod plant yr ysgol yn cael pob cyfle.

“Rydw i’n cael llawer o foddhad o weld y plant yn dysgu, yn gwella ac yn mwynhau chwaraeon. Os ydyn nhw eisiau dod yn ôl rydych chi’n gwybod eich bod chi wedi gwneud gwaith da. Rydyn ni’n byw mewn ardal eithaf difreintiedig ac felly mae’n bwysig ein bod ni’n darparu mwy o gyfleoedd.

“Chwaraeon yw fy mywyd i ac rydw i’n gweld y dylanwad cadarnhaol mae’n gallu ei gael ar bobl ifanc.”

Oherwydd ei dalentau chwaraeon niferus, mae galw mawr am ei wasanaeth ar hyd a lled Blaenau Gwent. Efallai nad yw’n gwisgo clogyn, ond mae’n Archarwr Chwaraeon yn sicr.

Wales Sport Awards 2015 Greg Price 30.10.15 ©Steve Pope - SPORTINGWALES

Wales Sport Awards 2015
Greg Price
30.10.15
©Steve Pope – SPORTINGWALES