Categorïau

Cyn i chi fynd ati i enwebu – byddwch yn ymwybodol y byddwn ni (tîm Cyfathrebu Chwaraeon Cymru) yn cysylltu â phob enwebai wedi i’r ffenest enwebu gau er mwyn eu hysbysu eu bod nhw wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr, a cynnig yr hawl iddynt dynnu’n ôl o’r broses.

Cewch hyd i mwy o wybodaeth am sut mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio gwybodaeth personol yn ein Polisi Preifatrwydd:http://privacy.sport.wales/

Athletwr ac Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James

I gydnabod personoliaeth chwaraeon ifanc yng Nghymru yn seiliedig ar ei gyflawniadau hyd yma, gan roi blaenoriaeth i flwyddyn galendr y gwobrau.
Mae’r wobr hon yn agored i athletwyr perfformiad o dan 18 oed am gyflawniadau yn ystod y cyfnod rhwng 1 Medi 2017 ac Awst 31ain 2018.
Bydd Chwaraeon Cymru yn enwebu enillwyr y categori hwn i banel Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad eithriadol hyfforddwr at gael mwy o bobl i ddechrau cymryd rhan, dal ati a/neu lwyddo mewn chwaraeon cymunedol drwy hyfforddiant o ansawdd uchel.
Mae’r categori hwn yn agored i hyfforddwyr gwirfoddol neu hyfforddwyr sy’n cael tâl.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:
• Tystiolaeth o’r effaith y mae’r hyfforddwr wedi’i chael ar ehangu mynediad i chwaraeon drwy
hyfforddiant mewn lleoliad cymunedol.
• Tystiolaeth o weithio gyda grwpiau a dangynrychiolir yn y gamp neu’r gweithgaredd.
• Tystiolaeth o sut mae’r hyfforddwr yn deall ac yn darparu ar gyfer anghenion amrywiol yr holl
gyfranogwyr ac yn hybu tegwch a chynnwys.
• Tystiolaeth o sut mae’r hyfforddwr yn diogelu ei gyfranogwyr ac yn darparu hyfforddiant addas
ar gyfer cam datblygu’r cyfranogwr.
• Enghreifftiau o arferion arloesol.
• Tystiolaeth o’r effaith ehangach y mae’r hyfforddwr yn ei chael ar y cyfranogwyr / perfformwyr
mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol), a’r effaith
gadarnhaol mae’n ei chael yn y gymuned.

Angen cymhwyster hyfforddi cydnabyddedig.
Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1 af Medi 2017 a 31 ain Awst 2018

Nid oes unrhyw gyfyngiadau oedran ar gyfer y rhai a enwebir.

Mae’r ffenest enwebu wedi cau am y wobr yma erbyn hyn.

Person Ifanc Ysbrydoledig

Mae’r wobr hon ar gyfer person ifanc sydd wedi ysbrydoli mwy o bobl i ddechrau cymryd rhan neu ymwneud â chwaraeon neu weithgarwch corfforol.
Yr hyn rydym yn chwilio amdano:
• Mae’n rhoi o’i amser i arwain, ysbrydoli a chefnogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.
• Mae’n fodel rôl positif ac yn annog eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.
• Mae wedi helpu gyda chynnal cyfranogiad a chysylltiad â chwaraeon neu weithgarwch corfforol.
• Tystiolaeth o’r effaith ehangach ar y cyfranogwyr (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).
• Tystiolaeth o’r effaith gadarnhaol mae’n ei chael yn y gymuned ehangach.
• Mae’n defnyddio dulliau arloesol o weithredu.
Mae’r wobr ar gyfer person ifanc dan 25 oed sydd o Gymru neu’n byw yn barhaol yng Nghymru.
Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1 af Medi 2017 a 31 ain Awst 2018.

Mae’r ffenest enwebu wedi cau am y wobr yma erbyn hyn.

Sefydliad y Flwyddyn

Mae’r wobr hon ar gyfer sefydliad, grŵp, menter neu endid masnachol sydd wedi annog pobl Cymru i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
Rydym yn chwilio am sefydliad sydd wedi cyflawni’r canlynol:
• Datblygu mentrau cymryd rhan newydd.
• Galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.
• Gallu dangos y gwahaniaeth mae ei sefydliad wedi’i wneud i fywydau pobl.
• Gweithio gyda grwpiau cyfranogiad is, er enghraifft, pobl anabl, DLlE, merched a genethod a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig yn gymdeithasol.
• Diogelu ei waith ar gyfer y dyfodol: er enghraifft, naill ai dangos cynaliadwyedd ariannol neu ymgymryd â phroses i gadw’r gweithgaredd / gamp yn rhedeg yn gynaliadwy.
• Gallu dangos effaith ei staff, ei aelodau neu’r sefydliad yn gyffredinol ar gamp neu weithgaredd yng Nghymru.
• Bod yn arloesol ei ddull o weithredu, gan ddefnyddio technoleg neu feddwl ‘tu allan i’r bocs’ i sbarduno canlyniadau positif.
• Gwneud gwahaniaeth positif i lywodraethu ei gamp neu ei weithgaredd.
• Adnabod cyfleoedd masnachol a datblygu perthnasoedd gyda phartneriaid busnes neu
gwmnïau i sbarduno eu sefydliad ymlaen.

Deall anghenion aelodau / cyfranogwyr a sicrhau bod pob cyfranogwr yn cael cyfle cyfartal i gymryd rhan a bod dull cadarn o weithredu yn y sefydliad mewn perthynas â thegwch.
Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1 af Medi 2017 a 31 ain Awst 2018.

Mae’r ffenest enwebu wedi cau am y wobr yma erbyn hyn.

Tîm y Flwyddyn

I’r tîm mewn camp neu ddisgyblaeth chwaraeon unigol sydd wedi cyflawni’r perfformiad mwyaf nodedig yn ystod y 12 mis diwethaf. Dylai’r tîm gynrychioli Cymru neu fod wedi’i leoli yng Nghymru.
Bydd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales yn enwebu timau ar gyfer y categori hwn ar gyfer penderfyniad gan banel swyddogol Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Gwobr Cymru Actif

Mae’r wobr hon ar gyfer unrhyw beth (unigolyn, grŵp o bobl, clwb, ysgol, sefydliad, digwyddiad, rhaglen neu brosiect) sydd wedi ysbrydoli mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

Esiamplau o beth rydym yn chwilio amdano:

 • Tystiolaeth o gael cyfranogwyr newydd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.
 • Estyn allan at gymunedau amrywiol / grwpiau a dangynrychiolir.
 • Effaith ar nifer fawr o bobl.
 • Annog eraill i hybu gweithgarwch corfforol.
 • Syniadau newydd neu arloesol i oresgyn y rhwystrau sy’n atal cymryd rhan.
 • Nid ‘camp’ draddodiadol o angenrheidrwydd.
 • Wedi creu profiad chwaraeon pleserus a chroesawus – heb ystyried gallu na chefndir.

Mae’r ffenest enwebu wedi cau am y wobr yma erbyn hyn.

Hyfforddwr y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn chwilio am dystiolaeth o ddull gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr athletwyr ac sy’n arwain at berfformiad llwyddiannus mewn camp ar y lefel uchaf.
Yr hyn rydym yn chwilio amdano:
• Tystiolaeth o ddatblygu sy’n canolbwyntio ar yr athletwyr ac sy’n arwain at berfformiad
llwyddiannus.
• Tystiolaeth o gyflawniadau cenedlaethol neu ryngwladol yr athletwyr a hyfforddir.
• Enghreifftiau o arferion arloesol (fel defnydd o dechnoleg).
• Effaith ar Gymru a chwaraeon yng Nghymru.
Mae’n agored i hyfforddwyr sy’n hyfforddi athletwyr ar lefel perfformiad uchel yn eu camp (cenedlaethol a rhyngwladol).
Gall y rhai a enwebir fod yn Gymry, yn Gymry sy’n hyfforddi mewn gwlad y tu allan i Gymru, neu’n hyfforddwyr ar athletwyr o Gymru.
Bydd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales yn enwebu timau ar gyfer y categori hwn ar gyfer penderfyniad gan banel swyddogol Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Arwr Tawel

Mae gwobr Arwr Tawel Get Ispired y BBC wedi dychwelyd ac yn chwilio am y gwirfoddolwyr mwyaf deinamig, blaengar a gweithgar o bob cwr o’r DU sy’n ysbrydoli pobl o bob oed i gadw’n heini. Ewch ati i gydnabod yr unigolyn sydd bob amser yn rhoi pobl eraill yn gyntaf drwy ei enwebu ar gyfer gwobrau 2018.

Cewch fanylion am sut I enwebu a’r Amodau a Thelerau ar wefan BBC Get Inspired, cliciwch yma.

Rhaid enwebu eich Arwr Tawel cyn y dyddiad cau, sef hanner nos Nos Sul 21 Hydref 2018, neu bydd rhaid i chi aros tan 2019.

Cyflawniad Oes

Bydd gwobr y categori hwn yn cael ei dyfarnu yn unol â disgresiwn y panel beirniaid ac mae’n cael ei chadw ar gyfer yr unigolion hynny sydd wedi ymroi oes i chwaraeon yng Nghymru.

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales

Mae’r wobr hon, y pleidleisir drosti gan y cyhoedd drwy edrych ar restr o ymgeiswyr sydd wedi’u dewis gan banel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales, yn cael ei rhoi i’r person y teimlir ei fod wedi cyflawni’r gamp fwyaf yn y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Mae’r wobr hon ar gyfer unigolyn sy’n rhoi o’i amser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
Yr hyn rydym yn chwilio amdano:
• Mae’n rhoi ei amser i arwain, ysbrydoli, cefnogi a galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon – drwy ddyfarnu mewn gemau, cynnal digwyddiadau ac ymgymryd â swyddogaethau gweinyddol neu gefnogi.
• Tystiolaeth o’r effaith ehangach ar y cyfranogwyr mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).
• Tystiolaeth o’r effaith gadarnhaol mae’n ei chael yn y gymuned.
Dylai’r enwebiadau fod ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar lefel ysgol, cymunedol, rhanbarthol,
cenedlaethol neu ryngwladol heb fod yn hyfforddi.
Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1 af Medi 2017 a 31 ain Awst 2018.
Nid oes unrhyw gyfyngiadau oedran ar gyfer y rhai a enwebir.

Mae’r ffenest enwebu wedi cau am y wobr yma erbyn hyn.

Bydd enwebiadau’n mynd yn fyw am hanner dydd ddydd Mawrth 18 Medi. Bydd y ffurflen enwebu ar gael yma.

Os hoffech gael fersiwn pdf o’r ffurflen gais, cysylltwch â nominations@walessportawards.co.uk

Gwybodaeth Defnyddiol

Bydd llwyddiant yn y Gwobrau’n dibynnu ar ddau ffactor: ansawdd cyflawniadau chwaraeon, hyfforddiant neu waith gwirfoddol yr ymgeisydd ac ansawdd yr enwebiad ei hun. 

Mae’r broses enwebu’n un syml, ond er mwyn gwneud cyfiawnder i’r person rydych chi’n ei enwebu, dilynwch y cyngor hwn os gwelwch yn dda:

 • Darllenwch y meini prawf barnu i wneud yn siwr eich bod yn enwebu yn y categori priodol.

 • Cadwch at y rheol euraid a dywedwch stori’r cyflawniad a’i effaith, gan roi rhagor o fanylion i ategu hyn.

 • Cadwch at gyfarwyddyd y categori o ran beth rydym yn chwilio amdano.

 • Dim ond y wybodaeth ar y ffurflen enwebu fydd y panel beirniaid yn ei hystyried felly peidiwch a chynnwys unrhyw atodiadau.

Bydd yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru 2018 yn cau am hanner dydd, dydd Gwener 5ed Hydref 2018.