Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn Ôl, ac mae trefnwyr yn annog pobl i ‘Ysbrydoli Ni’

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn ôl ac heddiw (dydd Llun 2 Medi), bydd yr enwebiadau’n agor i ddod o hyd i sêr chwaraeon sydd yn arwyr chwaraeon llawr gwlad yng Nghymru.

Yn ogystal â dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd yng Nghymru, mae’r gwobrau’n cydnabod y sefydliadau, yr unigolion a’r profiadau chwaraeon sy’n hoelio sylw’r genedl ar lawr gwlad.

Boed yn berson sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn wyneb sawl rhwystr neu’n ddigwyddiad sydd wir wedi dangos cyrhaeddiad eang a phŵer chwaraeon, rydym yn chwilio am enwebiadau a fydd yn #Ysbrydoli.

Dyma’r categorïau ar gyfer enwebu:

• Person Ysbrydoledig – gwobr newydd i gydnabod unigolyn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn wyneb sawl rhwystr, sydd wedi cyflawni rhywbeth gwych er gwaethaf unrhyw adfyd neu berson sy’n mynd yr ail filltir i helpu ac annog eraill
• Stori Chwaraeon Fawr – gwobr newydd i gydnabod moment sydd wedi rhoi chwaraeon ar y map yng nghymunedau Cymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
• Gwobr Cymru Actif – rhywbeth neu rywun sydd wedi galluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu ac i fwy o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol, a’i fwynhau.

Gwobrau Chwaraeon Cymru, sy’n cael eu cynnal ar y cyd gan BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o’r chwaraeon elitaidd a chymunedol gorau. Bydd seremoni fawreddog eleni yn cael ei chynnal yn y Celtic Manor ar Ragfyr 10.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, “Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn gyfle i ddangos y manteision niferus mae chwaraeon yn eu cynnig. Rydyn ni eisiau i’r Gwobrau barhau i gyfleu natur arloesol, wefreiddiol ac amrywiol chwaraeon yng Nghymru – a chydnabod y bobl sydd wrth galon y cyfan. I wneud hynny, rhaid i chi enwebu. Gadewch i ni ddathlu goreuon y byd chwaraeon yng Nghymru gyda’n gilydd.”

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, BBC Cymru, “Mae’r gwobrau’n gyfle i anrhydeddu cyflawniadau eithriadol yn y byd chwaraeon yng Nghymru, o wirfoddolwyr ar lawr gwlad i chwaraewyr elitaidd ar frig eu camp. Wrth i ni edrych yn ôl dros y flwyddyn, rydyn ni’n dathlu llwyddiant gwych unigolion a grwpiau ledled y wlad ac yn gofyn i bobl enwebu’r rhai sydd wedi gwneud byd o wahaniaeth.”

Mae’r enwebiadau ar gyfer y gwobrau cymunedol ar agor nawr yn www.walessportawards.co.uk lle cewch fwy o wybodaeth hefyd am y categorïau. Eleni, mae cyfle hefyd i chi ffilmio eich enwebiad (manylion ar y wefan).

Mae’r enwebiadau’n cau am hanner nos, nos Sul 22 Medi.

Mae’r seremoni’n cynnwys cyflwyno gwobr anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales. Hefyd bydd Arwr Tawel BBC Get Inspired yn cael ei lansio yn nes ymlaen y mis yma.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk

#WSA2019 #Ysbrydoli

Geraint Thomas yw Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru

Yn goron ar flwyddyn euraidd mae Geraint Thomas wedi ei enwi yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru. Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yn seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru heno, gyda Mark Williams o’r byd snwcer a Laura Deas sydd yn cystadlu ar y bobsled sgeleton yn yr ail a thrydedd safle.

Mae’r beiciwr trac a ffordd 32 oed wedi rhoi gwledd i ffans eleni wrth iddo gyflawni un o’r prif gampau yn hanes chwaraeon Cymru wrth ennill y Tour de France. Cafodd groeso mawr adref gan dorf o mwy na 8,000 o bobl ar strydoedd Caerdydd, ac mae’r gefnogaeth honno wedi ei adlewyrchu eto heno wrth i Thomas gyrraedd y brig yn Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Cafodd eraill eu gwobrwyo am gyflawniadau arbennig yn y byd chwaraeon yng Nghymru wrth i Chwaraeon Cymru a BBC Cymru ddod at ei gilydd unwaith eto i gynnal dathliad chwaraeon blynyddol mwyaf y wlad mewn seremoni yn y Celtic Manor, Casnewydd.

 

Enillodd Tanni Grey-Thompson Wobr Cyflawniad Oes. Mae hi’n un o’r athletwyr Paralympaidd mwyaf llwyddiannus erioed, yn ogystal â bod yn ymgyrchydd brwd dros chwaraeon anabledd a lles athletwyr.
Yr enillwyr eraill oedd:

• Tîm y Flwyddyn – Devils Caerdydd
• Hyfforddwr y Flwyddyn– Jayne Ludlow
• Arwr Tawel BBC Cymru– Asa Waite
• Gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn Carwyn James – Elynor Backstedt
• Gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James – James Bowen
• Person Ifanc Ysbrydoledig – Fran Smith
• Gwirfoddolwr y Flwyddyn – Gareth Lanagan
• Sefydliad y Flwyddyn – Y Bartneriaeth Awyr Agored
• Gwobr Cymru Actif – Codi Allan, a Bod yn Egnïol
• Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn – Aled Jones-Davies

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Devils Caerdydd wedi ennill gwobr Tîm y Flwyddyn wedi iddynt gadarnhau eu lle fel un o’r prif dimau yn hanes y gamp yng Nghymru. Fe gyrhaeddon nhw rownd derfynnol y Cwpan Her, ennill y Gynhadledd Earhardt a gorffen ar frig y Gynghrair Elît unwaith eto cyn mynd ymlaen i ennill rownd derfynnol y gemau ail gyfle am y tro cyntaf ers 1999.

Aeth y wobr am Hyfforddwr y Flwyddyn i hyfforddwr tîm pêl-droed menywod Cymru Jayne Ludlow, wedi i’w thîm gyrraedd ei safle uchaf erioed yn rhestr detholion y byd dan ei arweinyddiaeth.

Sylfaenydd Clwb Pêl Fasged Aces Casnewydd Asa Waite oedd enillydd gwobr Arwr Tawel BBC Cymru am ei ymrwymiad i annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Aeth gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James i’r joci James Bowen, enillydd ieuengaf y Grand National yn 16 oed.

Y beiciwr Elynor Backstedt aeth â gwobr Athletwr Ifanc y Flwyddyn Carwyn James. Mae hi’n bancampwraig ifanc ar y trac, bu’n rhan o’r tîm ras erlid a enillodd y fedal efydd ym Mhencampwriaeth y Byd, ac aeth ymlaen i orffen yn drydydd ym Mhencampwriaeth Ifanc y Byd ar y Ffordd.

Aeth y wobr am y Person Ifanc Ysbrydoledig i Fran Smith o Gaernarfon. Mae hi’n hyfforddwraig, gwirfoddolwr a mentor, ac mae wedi cyflawni cannoedd o oriau o wirfoddoli er gwaethaf ei brwydr gyda blinder cronig a materion iechyd eraill.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn oedd Gareth Lanagan am ei ymrwymiad i ddatblygu criced yn Nolgellau, a chafodd Aled Jones-Davies ei enwi yn Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn am ei waith wrth hybu rhedeg yng Nghaerfyrddin.

Sefydliad y Flwyddyn oedd Y Bartneriaeth Awyr Agored am eu gwaith yn helpu miloedd o bobl yng Ngwynedd i wella eu bywydau trwy weithgareddau awyr agored, tra bo’r fenter Cymru-gyfan Codi Allan, a Bod yn Egnïol – sydd yn gweithredu yn Wrecsam, Sir Benfro, a Rhondda Cynon Taf – wedi ennill Gwobr Cymru Actif am eu llwyddiant wrth gael o leiaf 1,500 o bobl i gymryd rhan.

Wrth dderbyn ei wobr, dywedodd Gerant Thomas Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn 2018 BBC Cymru: “Mae hwn yn enfawr. Mae e’n rhywbeth dwi wastad wedi gwylio wrth dyfu i fyny, ac mae jyst cael dy enwebu yn dangos dy fod di wedi gwneud rhywbeth arbennig. Felly mae ei ennill, ac i gael pawb yn pleidleisio drotsai, yn arbennig. Mae’n ffordd arbennig i orffen y flwyddyn.”

Wrth adlewyrchu ar ei flwyddyn lwyddiannus, dywedodd Geraint Thomas: “Hyd yn oed cyn y Tour, ennill y Dauphiné oedd fy nghanlyniad fwyaf hyd at y pwynt yna. Ac yna i fynd ymlaen a gwneud beth ddigwyddodd yn y Tour, roedd e’n anhygoel i ddweud y gwir. A nawr mae hyn yn ffordd arbennig i orffen e.”

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies: “Llongyfarchiadau i Geraint Thomas ar y wobr hon, ac i bawb sydd wedi eu anrhydeddu heno. Mae heno’n gyfle arbennig i ni ddathlu y gorau o lwyddiant chwaraeon Cymru; o’r gwirfoddolwyr sydd yn gefn i’n clybiau i lwyddiannau disglair ein prif athletwyr, pwrpas heno yw i ddweud diolch i’r rheini sydd yn cyfrannu fwyaf at chwaraeon yng Nghymru.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae’r Gwobrwyon yn gyfle i ddathlu y gorau o fywyd chwaraeon ar draws y wlad. Rydym yn hynod o falch o’r holl sêr chwaraeon – ar lawr gwlad a’r rhai elît – ac rydym yn siwr eu bod nhw’n mynd i ysbrydoli mwy o bobl i fyw bywyd mwy bywiog yng Nghymru. Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn rhoi’r cyfle i ni edrych nol a dathlu llwyddiannau y flwyddyn â fu, ac edrych ymlaen at beth sydd i ddod yn 2019.”

Merch ifanc ysbrydoledig o Gaernarfon yn ennill Gwobr Chwaraeon genedlaethol yng Nghymru

Bydd seren tennis cadair olwyn ifanc yn cael ei chydnabod am ei gwaith gwirfoddol mewn chwaraeon drwy ennill gwobr y Person Ifanc Ysbrydoledig yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Mae Fran Smith, merch ifanc yn ei harddegau o Gaernarfon, wedi rhoi cannoedd o oriau gwirfoddol er gwaetha’i anawsterau gyda blinder cronig a phroblemau iechyd eraill.

Bydd Fran, sy’n 19 oed, yn cael y wobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n cael eu cynnal yn y Celtic Manor ar Ragfyr 4.

Mae’r fyfyrwraig ym Met Caerdydd yn uchel ei pharch yn y byd chwaraeon anabledd, gan gynnwys tennis, boccia a phêl fasged cadair olwyn.

Mae gwirfoddoli’n rhedeg yn y teulu ac mae Fran yn dweud mai gan ei mam, Deb Bashford, mae’n cael ei natur ofalgar. Mae Deb yn defnyddio cadair olwyn ei hun ac yn wirfoddolwr chwaraeon brwd iawn.

“Mae hi wedi dysgu cymaint i mi am fywyd,” esboniodd Fran, y mae ei mam hefyd wedi ennill y Wobr i Wirfoddolwr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru ddwy flynedd yn ôl.

Ychwanegodd: “Pan rydych chi’n tyfu i fyny gyda mam ag anabledd difrifol ond sydd byth yn gadael i unrhyw beth ei stopio hi, rydych chi’n meddwl pam ddylai unrhyw beth fy stopio i?”

Mae’r fam a’r ferch yn treulio amser gyda’i gilydd yn helpu clwb pêl fasged cadair olwyn Celts Caernarfon yn eu tref enedigol yng Ngwynedd.

Ychwanegodd ei mam falch: “Fe wnes i annog Fran i gymryd rhan, ond fe aeth hi â hynny i’r lefel nesaf.

“Yn ddim ond 19 oed, mae wedi gwneud llawer mwy na fyddwn i wedi gallu’i ddychmygu byth. Mae’n anhygoel. Rydw i mor falch ohoni.”

Rai blynyddoedd yn ôl, dywed Fran, sy’n ferch ifanc mor ysbrydoledig, ei bod wedi “cyrraedd y gwaelod un” yn ei bywyd, ond fe wnaeth gwirfoddoli a chystadlu mewn tennis cadair olwyn ei helpu drwy hynny.

Esboniodd: “Doeddwn i ddim yn gwybod be i’w wneud efo fy mywyd a dydw i ddim eisiau i bobl eraill deimlo fel roeddwn i ar fy ngwaethaf.”

Mae Fran, sy’n hyfforddi, gwirfoddoli a mentora, yn aelod balch o Fwrdd Ieuenctid Chwaraeon Anabledd Cymru i helpu i ysbrydoli eraill.

Yn ôl Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru yng Ngwynedd, Marcus Politis, mae ganddi “aeddfedrwydd llawer mwy na’i hoedran”.

Dywedodd: “Mae Fran yn wirfoddolwr unigryw gyda’i hymrwymiad i brosiectau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac mae wedi datblygu’n batrwm o berson ifanc proffesiynol.”

Mae ei phrifysgol yn cytuno. Ychwanegodd Dan Heggs, Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd Seicoleg ym Met Caerdydd: “Rydyn ni’n hynod falch bod Fran wedi cael ei chydnabod am ei hagwedd wych o ddydd i ddydd a’r amser mae’n ei roi i wirfoddoli ac, yn y pen draw, annog eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.
“Mae’n unigolyn ysbrydoledig iawn ac rwy’n hyderus bod ganddi ddyfodol llwyddiannus o’i blaen.”

Ychwanegodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad eleni, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Sefydliad o Ddyffryn Conwy yn ennill Gwobr Chwaraeon anrhydeddus yng Nghymru

Mae menyw o Wynedd a gollodd 6 stôn pan ddechreuodd ddringo wedi canmol elusen lwyddiannus am y rhan mae wedi’i chwarae yn y ffordd ddramatig mae wedi newid ei bywyd.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cael ei henwi fel Sefydliad y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018. Mae’n helpu miloedd o bobl i ddefnyddio’r awyr agored i wella eu bywydau – gan gynnwys Gwenllian Dafydd, o Fethesda.

Meddai Gwenllian, 30 oed, a ddechreuodd fynd i sesiynau dringo yn Indy Climbing Wales yn Llanfairpwll ar Ynys Môn y llynedd: “Roeddwn i wedi cyrraedd croesffordd yn fy mywyd.

“Roeddwn i’n pwyso mwy nag erioed, yn segur ac yn teimlo’n isel iawn.”

Aeth o fod yn faint 20-22 i faint 10 a nawr mae’n dringo ac yn rhedeg ac mae wedi cofrestru ar gwrs sgïo.

Ychwanegodd: “’Wnaeth yr hyfforddwr dringo ddim gwneud i mi feddwl nad oeddwn i ddigon da neu angen newid, ond fe roddodd y sesiynau yr adnoddau oeddwn i eu hangen i gael help.”

Fe sylweddolodd Gwenllian pa mor bell oedd hi wedi dod wrth ddringo yn yr awyr agored am y tro cyntaf. Mae’n cofio: “Fe wnes i eistedd ar y top ar ôl dringo 300 troedfedd a gwylio’r machlud a meddwl ’mod i’n byw y bywyd yma diolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored.

“’Fyddwn i byth wedi gwneud hyn cyn dechrau dringo gyda nhw.”

Mae’r Bartneriaeth wedi cael ei chydnabod am ei gwaith yn sbarduno cynhwysiant yn y sector awyr agored. Mae ei rhaglen Antur Merched yn un o’r mentrau sy’n mynd o nerth i nerth.

Esboniodd y Prif Weithredwr, Tracey Evans: “Mae gwaith y Bartneriaeth yn ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgarwch awyr agored er lles eu hiechyd a’u hyder ac mae’n helpu i ddarparu cyfleoedd newydd i newid bywydau er gwell.”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mae’r tîm wedi ysbrydoli mwy na 16,000 o bobl, drwy gydweithio â’r 45 o glybiau sy’n aelodau, partneriaid a chyflogwyr lleol.

Mae Gwobr Sefydliad y Flwyddyn yn helpu i gydnabod llwyddiant wrth annog pobl yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cymru’n cael eu cynnal yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Hyffordwr lleol yn cipio Gwobr Chwaraeon Genedlaethol yng Nghymru

Heddiw mae’r hyfforddwr o Gaerfyrddin, Aled Jones-Davies, wedi cael ei enwi fel Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn am ei ymroddiad i Dîm Rhedeg a Chyfeiriannu Taf (TROTs).

Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, sy’n dathlu goreuon y byd chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yng Nghymru yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Mae aelod o’r clwb, Yvonne Davies, wedi canmol gwaith caled y llysgennad lleol, Aled.

Enwebodd Aled ar ran y clwb am eu hannog a’u helpu i wella eu rhedeg.

Esboniodd: “Mae wedi dod â chwaraeon i fywydau cymaint o bobl drwy ei waith diflino. Nid fi yw’r rhedwr cyflymaf, ond roedd Aled bob amser yn fy nghymell i i ymarfer a rasio.”

Hefyd mae Yvonne yn diolch i Aled am helpu ei merch, Ffion, sydd â pharlys yr ymennydd ac epilepsi, i fwynhau rhedeg.

Meddai wedyn: “Mae Ffion wedi cael ei hintegreiddio’n llawn yn y grŵp iau ac mae Aled yn ei helpu i wneud y gweithgareddau fel y lleill i gyd, dim ond ei fod yn addasu rhai iddi hi.

“Mae hi wrth ei bodd yn y clwb ac yn edrych ymlaen yn fawr at nosweithiau Iau.”

“Mae ei benderfyniad a’i waith caled yn sefydlu’r sesiynau iau ac yn gweithio gydag ysgolion lleol yn dangos ei angerdd dros ddyfodol chwaraeon.
“Mae’n rhoi cyfleoedd i blant na fydden nhw’n eu cael fel arall.”

Mae Gwobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn yn cydnabod cyfraniad eithriadol hyfforddwr at gael mwy o bobl i ddechrau arni, mwynhau a llwyddo mewn chwaraeon cymunedol.

Mae Aled, sy’n adeiladwr, nid yn unig wedi defnyddio ei amser sbâr i gynyddu aelodaeth y clwb ond hefyd i hybu’r gamp ymhlith y gymuned ehangach.

Ailgyflwynodd ras hwyl Cilycwm ddwy flynedd yn ôl, rhywbeth yr oedd wrth ei fodd yn cymryd rhan ynddi’n blentyn, cyn iddi stopio.

Erbyn hyn mae’r digwyddiad blynyddol wedi helpu i godi miloedd o bunnoedd ar gyfer Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri ac achosion lleol eraill.

Yn ychwanegol at hyn i gyd, mae’n gweithio fel swyddog yn y Parkrun lleol – gan gynnwys digwyddiad arbennig ar Ddydd Nadolig.

Ychwanegodd Chris Davies, Cyfarwyddwr Parkrun Cymru, at y gydnabyddiaeth i Aled: “Mae’n wych ei fod wedi derbyn y wobr hon sydd nid yn unig yn cydnabod ei ymroddiad i hyfforddi ond hefyd i wirfoddoli ei gefnogaeth i Parkrun.

“Heb ei help e, a gwirfoddolwyr eraill tebyg iddo, ’fyddai ddim yn gallu ffynnu fel dylanwad pwysig ar Gymru hapusach ac iachach.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Mr Criced Dolgellau yn ennill Gwobr Chwaraeon genedlaethol yng Nghymru

Mae gwirfoddolwr o Wynedd, sy’n cael ei adnabod fel ‘Mr Criced’ Dolgellau, wedi’i enwi heddiw fel Gwirfoddolwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Bydd yr athro mathemateg yn y coleg lleol, Gareth Lanagan, yn derbyn y wobr mewn seremoni fawreddog gyda sêr chwaraeon Cymru yn y Celtic Manor ar Ragfyr 4.

Yn cael ei ddisgrifio gan un o’i gyfoedion fel “un o gonglfeini criced yng Ngwynedd,” nod Gareth yw cyflwyno’r gamp i gynulleidfaoedd newydd.
Dywedodd Stuart Evans, wnaeth ei enwebu: “Rydyn ni wedi mynd o glwb oedd ddim ond yn goroesi i fod yn un sy’n ffynnu, diolch i Gareth.

“Weithiau rydw i’n amau ydi o’n cysgu! Mae wrth ei fodd gyda chriced a chlwb criced lleol Dolgellau. Fo ydi’n Mr Criced ni yn sicr.”

Mae’r prif hyfforddwr, capten y tîm cyntaf a’r Cadeirydd wedi bod yn allweddol yn y gwaith o ddatblygu clwb cyfeillgar i deuluoedd. Mae’n teimlo’n angerddol am yr iaith Gymraeg a chwaraeon yng Ngwynedd.

Sefydlodd dîm criced merched y llynedd ac mae wedi datblygu dyfodol y clwb, gyda charfan iau lwyddiannus.

Dywedodd Gareth, sy’n byw yn Aberystwyth ond yn gweithio ac yn gwirfoddoli yn Nolgellau: “Mae criced yn gêm sydd wedi rhoi cymaint i mi. Rydw i eisiau i eraill gael y cyfleoedd rydw i wedi’u cael.

“Y freuddwyd fyddai gweld un o’r ieuenctid rydw i’n eu hyfforddi’n cymryd fy lle i yn y tîm cyntaf ymhen blynyddoedd.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Mae categori Gwirfoddolwr y Flwyddyn yn cydnabod unigolyn sy’n rhoi o’i amser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon.

Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru’n cael eu cynnal ar y cyd rhwng Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad eleni, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

PROSIECT LEDLED CYMRU’N ENNILL GWOBR GYNTAF UN CYMRU ACTIF

Mae prosiect sydd wedi cael o leiaf 1,500 o bobl segur yng Nghymru i symud wedi ennill gwobr newydd sbon am ei waith.

Heddiw (dyddiad), mae Codi Allan, Bod yn Egnïol (GOGA) wedi cael ei enwi fel enillydd cyntaf Gwobr Cymru Actif yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Mae’r prosiect, sy’n cael ei weithredu ledled Wrecsam, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf (RhCT), yn cael ei reoli gan Chwaraeon Anabledd Cymru, diolch i gyllid Ysbryd 2012.

Gyda manteision gweithgarwch corfforol i iechyd y meddwl yn cael lle blaenllaw ar yr agenda newyddion, mae GOGA yn sicrhau bod pobl anabl a heb anabledd yn cymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon gyda’i gilydd.

Esboniodd Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaethau gyda Chwaraeon Anabledd Cymru: “Mae wedi bod yn bleser cael gweithio mewn partneriaeth yn edrych ar ffyrdd newydd ac arloesol o gynnwys pobl anabl a heb anabledd a oedd, cyn GOGA, yn cael eu hystyried yn segur.

“Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld twf y rhaglenni yma a’r siwrneiau mae’r plant, y teuluoedd, yr hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr wedi bod arnyn nhw.”
Yn RhCT, mae’r ffocws ar gael pobl anabl a theuluoedd o bob cefndir i fod yn egnïol gyda’i gilydd drwy fwynhau rygbi plant, pêl-droed yn cerdded a nofio cyfeillgar i awtistiaeth i deuluoedd.

Esboniodd un o’r plant, Daniel Jacob Roberts, 11 oed, sy’n chwarae yn y sesiynau rygbi cynhwysol: “Mae gen i awtistiaeth. Rydw i wrth fy modd yn chwarae rygbi ac rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd.”

Yn Sir Benfro, mae’r rhaglen yn manteisio ar yr arfordir hardd, gyda ffocws ar fynediad i bobl ag anableddau ac awyr agored Cymru.
Yn Wrecsam, mae’r ‘Noson
i Ferched’ boblogaidd iawn yn helpu i gael merched lleol i redeg, chwarae tennis, chwarae golff a mwy.

Ychwanegodd Debbie Lye, Prif Weithredwr Ysbryd 2012: “Hyd yma, mae mwy na 13,000 o bobl wedi elwa o gyllid GOGA mewn 18 lleoliad yn y DU, gan gynnwys Wrecsam, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf yng Nghymru.

“Rydyn ni mor falch bod gwaith gwych ein partneriaeth ni gyda Chwaraeon Anabledd Cymru wedi cael ei gydnabod gyda’r wobr yma.
“Nid dim ond hwb i’w lles corfforol mae cyfranogwyr GOGA yn ei gael – mae eu hiechyd meddwl yn gwella hefyd mewn amgylchedd cymdeithasol lle maen nhw’n cael hwyl ac yn gwneud ffrindiau newydd – mae pawb ar eu hennill.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

Datgelu rhestr fer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales

Mae’r rhestr fer ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales wedi cael ei chyhoeddi.

Mae unigolion o amrywiaeth o ddisgyblaethau wedi cael eu cynnwys ar y rhestr fer sy’n adlewyrchu llwyddiant Cymru mewn nifer o feysydd. Mae’n cynnwys:

·         Gareth Bale (Pêl-droed)

·         Elinor Barker (Seiclo)

·         Laura Deas (Bobsled sgeleton)

·         Menna Fitzpatrick (Sgïo)

·         Geraint Thomas (Seiclo)

·         Mark Williams (Snwcer)

Bydd y cyfnod pleidleisio yn agor ar 26ain Tachwedd a chyhoeddir yr enillydd mewn seremoni wobrwyo a fydd yn llawn enwogion yn y Celtic Manor nos Fawrth 4 Rhagfyr.

Wales Sport Awards 2017
Celtic Manor Resort
04.12.17
©Steve Pope – Sportingwales

Mae’r rhestr o sêr sydd wedi ennill y wobr yn y gorffennol yn cynnwys yr arwr pêl-droed Ryan Giggs, y bocsiwr Joe Calzaghe, a’r athletwr Paralympaidd Tanni Grey-Thompson.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: “Mae datgelu Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales yn uchafbwynt Gwobrau Chwaraeon Cymru, ac yn gyfle pwysig i ni ddiolch i’r bobl sydd wedi ein difyrru a’n hysbrydoli drwy gydol y flwyddyn. Mae hon yn rhestr fer gref iawn ac yn adlewyrchu blwyddyn eithriadol o chwaraeon yng Nghymru ar draws nifer o feysydd ac edrychaf ymlaen at weld pwy fydd yn fuddugol fis nesaf.”

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Mae hi wedi bod yn flwyddyn neilltuol arall i chwaraeon yng Nghymru gyda rhai perfformiadau rhyfeddol ar y llwyfan rhyngwladol gan unigolion a thimau a chaiff hyn ei adlewyrchu mewn rhestr fer gref iawn. Roedd hi’n dasg eithriadol o anodd i’r panel orfod dewis chwe enw ar gyfer y rhestr fer o’r llu o berfformiadau a oedd wedi cydio yn nychymyg y cyhoedd dros y 12 mis diwethaf ac rwy’n edrych ymlaen at weld pwy fydd y cyhoedd yn dyfarnu’n Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn y seremoni.

Wales Sport Awards 2017
Celtic Manor Resort
04.12.17
©Steve Pope – Sportingwales

“Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn noson o ddathlu ac yn gyfle euraid i ddiolch i’r rheini sydd wedi ein hysbrydoli a’n cymell ni. Mae’r rheini sydd wedi gweithio’n ddiflino yn eu cymunedau lleol i ddarparu cyfleoedd i bobl fwynhau chwaraeon yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd wrth y rheini sydd wedi cynrychioli Cymru ar y lefel uchaf.  Gyda’i gilydd maen nhw’n amlygu beth mae chwaraeon yn ei olygu i bobl yng Nghymru.”

Mae’r gwobrau eraill a roddir ar y noson yn cynnwys:

·         Gwirfoddolwr y Flwyddyn

·         Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

·         Person Ifanc Ysbrydoledig y Flwyddyn

·         Gwobr Cymru Actif

·         Gwobr Sefydliad y Flwyddyn

·         Arwr Tawel Get Inspired y BBC

Beirniaid Gwobrau Chwaraeon Cymru 2018

James Ledger
Cystadlodd James, sy’n 25 oed, dros Dîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad eleni yng nghystadleuaeth 100m y T12 (athletwyr â nam ar y golwg).
Mae’r athletwr, sy’n wreiddiol o Abertawe ond yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn, wedi bod yn ddigon ffodus i gynrychioli Cymru a Phrydain Fawr ym mhob cwr o’r byd, rhywbeth na wnaeth ddychmygu ei wneud fyth wrth dyfu i fyny gydag anabledd.
Mae James yn cydlynu’r Bwrdd Ieuenctid Cenedlaethol fel rhan o Chwaraeon Anabledd Cymru, i roi cyfle i bobl ifanc ag anabledd yng Nghymru leisio eu barn a helpu i ddylanwadu ar ddyfodol chwaraeon.

Lowri Morgan
Mae Lowri Morgan yn athletwraig ddygnedd o safon byd, cyflwynydd teledu sydd wedi ennill BAFTA a sawl gwobr arall, newyddiadurwraig, siaradwraig ac anturiaethwraig. Ar ôl goresgyn cyfnod anodd wedi damwain chwaraeon ddifrifol 18 mlynedd yn ôl, ac er cael clywed na fyddai’n gallu rhedeg yn iawn byth eto, mae Lowri wedi cystadlu yn rhai o rasys mwyaf eithafol y byd, ac ennill.
Mae’r fam i un wedi bod yn gyflwynydd teledu am fwy nag 17 o flynyddoedd gan weithio gydag amrywiol gwmnïau a gwneud teledu byw gyda Chwaraeon y BBC, ITV, Channel 4 ac S4C ac, yn fwy diweddar, gyda darlledwyr rhyngwladol yn cyflwyno rhaglenni dogfen am lwythi tramor. 

Geoff Williams
Mae Geoff Williams, Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru/Wales, wedi goruchwylio’r sylw ar y cyfryngau i ddigwyddiadau chwaraeon mawr fel y Gemau Olympaidd; Gemau’r Gymanwlad; Cwpan Rygbi’r Byd ac Ewros 2016 i gynulleidfaoedd yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfoeth o brofiad darlledu a chwaraeon ar y panel.

Bronnie Griffiths
Mae Bronnie, myfyrwraig o Aberdâr, yn aelod gwerthfawr o Raglen y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru. Mae’r ferch 20 oed yn astudio Arweinyddiaeth a Datblygiad Chwaraeon ym Mhrifysgol De Cymru ar hyn o bryd. Dechreuodd ar ei siwrnai fel Llysgennad Ifanc Aur yn y Chweched Dosbarth ac mae’n dweud bod cymryd rhan yn y rhaglen wedi gwella ei lles.

Sunil Patel 
Sunil yw Rheolwr Ymgyrchoedd yr elusen Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth a sefydlodd swyddfa yng Nghymru yn 2006. Mae ei brofiadau personol o ddelio â hiliaeth a’i angerdd dros chwaraeon wedi bod yn elfennau allweddol yn cymell Sunil, yn ogystal â’i ddyhead i sicrhau cae chwarae teg i bawb. Yr elusen yw’r elusen addysgol gwrth-hiliaeth fwyaf blaenllaw yng Nghymru. Y tu allan i’r gwaith mae Sunil i’w weld ar gaeau pêl droed Caerdydd ar fore Sadwrn gyda’i ddau fab ifanc neu’n chwarae criced yn ystod yr haf.

Sophie Howe
Penodwyd Sophie fel y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf ar gyfer Cymru ym mis Chwefror 2016. Ei rôl yw gweithredu fel gwarcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a chefnogi’r cyrff cyhoeddus sydd wedi’u rhestru yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i weithio tuag at y nodau llesiant.
Cyn dod i’r rôl hon, Sophie oedd Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf De Cymru a’r unig fenyw mewn rôl arweinyddiaeth fel comisiynydd heddlu yng Nghymru.
Gwasanaethodd Sophie fel Cynghorydd Sir yng Nghaerdydd ac, o gael ei hethol yn 21 oed, hi oedd y Cynghorydd ieuengaf yng Nghymru.
Ar hyn o bryd, mae’n aelod o Bwyllgor Cymru o’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac yn Gadeirydd y Rhwydwaith rhyngwladol o Sefydliadau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gŵr Ceri a’u pump o blant.

Ashok Ahir
Mae cefndir Ashok ym maes cyfathrebu a’r cyfryngau. Mae’n gydberchennog asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog sy’n gweithio ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector.
Roedd hefyd yn Gadeirydd y pwyllgor trefnu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2018 ac mae’n aelod o fwrdd rheoli’r Eisteddfod. Yn flaenorol mae wedi ymwneud â’r Grŵp Adolygu Cymraeg i Oedolion ac mae wedi bod yn Olygydd Gwleidyddiaeth Gweithredol yn BBC Cymru Wales.

Stori Hannah

Blwyddyn yn gwneud byd o wahaniaeth.

·         Ar lwybr i hyfforddi i fod yn athrawes      

·         Hwb enfawr i hyder          

·         Atgofion am oes                 

Dyma dri pheth cadarnhaol mae Hannah Nolan yn dweud sydd wedi digwydd iddi ar ôl ennill Gwobr Person Ifanc Ysbrydoledig y llynedd.

Yn 2017, fe glywson ni sut roedd y wirfoddolwraig chwaraeon ifanc o Ogledd Cymru nid yn unig yn helpu pobl eraill, ond hefyd wedi llwyddo i dynnu ei hun allan o le tywyll.                                       

Dywedodd Hannah, oedd yn helpu gyda Phrosiect Delwedd Iach gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, ei bod yn teimlo’n fwy isel nag erioed gydag iselder a phryder a bod rhaid iddi gael rheswm i adael y tŷ.   

Pan enillodd y wobr, roedd wedi gwirfoddoli mwy na 150 o oriau yn ei chymuned leol a hefyd jyglo gwaith ysgol, arholiadau a helpu i ofalu am ei Nain oedd yn gwella ar ôl cael Canser yr Ysgyfaint.

“Roedd cyhoeddi mai fi oedd wedi ennill y wobr yn teimlo mor swreal” cofia Hannah. “Doeddwn i ddim yn gallu credu ’mod i wedi ennill, dyna’r teimlad mwyaf anhygoel yn y byd.”

Ers ennill y wobr, mae wedi dal ati i wirfoddoli ond hefyd wedi dechrau ar lwybr at fod yn athrawes.                

Meddai: “Ers mis Rhagfyr 2017, mae fy hyder i ym mhopeth rydw i’n ei wneud yn gymaint mwy ac mae wedi fy nghymell i i fynd ymhellach, nid dim ond parhau i helpu pobl drwy wirfoddoli, ond bod yn athrawes yn gweithio un i un gyda phlant sydd angen cefnogaeth.”             

Mae’n dweud bod ennill y wobr wedi ei helpu i gael meddwl clir: “Fe wnes i ddal ati i wirfoddoli yn fy nghymuned gan geisio ysbrydoli plant a dangos iddyn nhw bod unrhyw beth yn bosib os rhowch chi eich calon yn rhywbeth.” Fe roddodd hwb i’w chynlluniau hi ei hun ar gyfer gyrfa hefyd, oherwydd fe ddechreuodd ymchwilio i ffyrdd o fod yn athrawes.

Mae wedi dechrau ar gwrs yn y coleg yn ddiweddar a fydd yn gallu helpu i wneud hyn yn bosib.

“Rydw i wir yn gallu dweud, oni bai am y wobr yma, a’r holl gefnogaeth rydw i wedi’i chael a’r hyder rydw i wedi’i ddatblygu, dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi gallu rhoi cychwyn fel hyn i fy mywyd a dechrau ar siwrnai at fod yn athrawes.”